Help Print this page 
Title and reference
Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw jest aktualizowana, aby uwzględniać zmiany sytuacji gospodarczej. Definiowanie przedsiębiorstw według liczby pracowników i wielkości obrotu lub całkowitego bilansu rocznego jest bardzo istotne przy określaniu firm mogących korzystać z programów lub polityk Unii Europejskiej (UE) utworzonych z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

AKT

Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises [OJ L 124 of 20.5.2003] (Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

STRESZCZENIE

Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw jest aktualizowana, aby uwzględniać zmiany sytuacji gospodarczej, jakie nastąpiły od roku 1996 (inflacja i wzrost wydajności), oraz praktyczne wnioski wyciągnięte od tamtej pory.

Na podstawie nowej definicji określić więc można, które przedsiębiorstwa kwalifikują się jako małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a które jako mikroprzedsiębiorstwa. Dzięki temu programy wspólnotowe i strategie opracowywane dla tych firm stają się bardziej skuteczne. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa, które mają większą siłę ekonomiczną niż MŚP, nie korzystały z mechanizmów wsparcia przeznaczonych dla MŚP.

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się według liczby pracowników i obrotu lub całkowitego bilansu rocznego.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Przedsiębiorstwa niezależne, partnerskie, powiązane

Nowa definicja MŚP precyzuje typologię przedsiębiorstw. Dzieli ona przedsiębiorstwa na trzy kategorie w zależności od ich związku z innymi przedsiębiorstwami pod względem procentowego udziału w kapitale, praw głosu lub prawa do sprawowania pozycji dominującej:

  • przedsiębiorstwa niezależne,
  • przedsiębiorstwa partnerskie,
  • przedsiębiorstwa powiązane.

Przedsiębiorstwa niezależne są zdecydowanie najbardziej powszechne. Do tej kategorii zalicza się wszystkie przedsiębiorstwa, które nie należą do żadnej z pozostałych dwóch kategorii (przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych). Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli:

  • nie posiada pakietu co najmniej 25% udziałów w innym przedsiębiorstwie,
  • nie stanowi w co najmniej 25% własności innego przedsiębiorstwa, podmiotu publicznego lub kilku powiązanych ze sobą przedsiębiorstw czy podmiotów publicznych, z kilkoma wyjątkami,
  • nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujmowane w sprawozdaniach finansowych innego przedsiębiorstwa, które takie sprawozdania sporządza, a co za tym idzie – nie jest przedsiębiorstwem powiązanym.

Przedsiębiorstwo może nadal być uznawane za niezależne, nawet po osiągnięciu lub przekroczeniu wskazanego powyżej pułapu 25%, jeśli w finansowaniu i tworzeniu firmy pozytywną rolę odgrywa określona kategoria inwestorów, taka jak „anioły biznesu”.

Przedsiębiorstwa partnerskie: do tej kategorii należą przedsiębiorstwa, które pozostają w istotnym związku finansowym z innymi przedsiębiorstwami, w sytuacji gdy żadne przedsiębiorstwo nie sprawuje rzeczywistej bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwa partnerskie to takie, które nie są ani niezależne, ani powiązane z innymi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwo jest partnerem innego przedsiębiorstwa, jeśli:

  • posiada pakiet od 25% do mniej niż 50% udziałów w innym przedsiębiorstwie,
  • inne przedsiębiorstwo posiada pakiet od 25% do mniej niż 50% udziałów w przedsiębiorstwie-wnioskodawcy,
  • przedsiębiorstwo-wnioskodawca nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w których ujmuje inne przedsiębiorstwo, ani nie jest ujmowane w drodze konsolidacji w sprawozdaniu finansowym innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z nim powiązanego.

Przedsiębiorstwa powiązane to kategoria ekonomiczna przedsiębiorstw, które tworzą grupę poprzez bezpośrednią lub pośrednią kontrolę kapitału większościowego lub większości praw głosu (za pośrednictwem umów bądź, w niektórych przypadkach, indywidualnych udziałowców) lub poprzez zdolność wywierania dominującego wpływu na działalność danego przedsiębiorstwa. Takie przypadki są zatem o wiele mniej powszechne i znacząco odmienne od poprzednich kategorii. Aby wyeliminować trudności interpretacyjne dla przedsiębiorstw, Komisja Europejska zdefiniowała ten typ przedsiębiorstwa poprzez przyjęcie – tam, gdzie mają one zastosowanie na użytek omawianej definicji – warunków określonych w art. 1 dyrektywy 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, która obowiązuje już od kilku lat. Przedsiębiorstwo będzie zatem zwykle od razu wiedzieć, że należy do kategorii przedsiębiorstw powiązanych, gdyż na mocy wymienionej dyrektywy jest już zobowiązane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa objętego wymogiem sporządzania takich sprawozdań.

Liczba pracowników istotna z punktu widzenia definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Liczbę pracowników mierzy się w rocznych jednostkach pracy (RJP), tj. liczbą osób, które pracowały na pełny etat w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego rozpatrywanego roku rozliczeniowego. Pracę osób, które nie przepracowały całego roku lub pracowały w niepełnym wymiarze godzin, liczy się jako ułamek RJP. Nie wlicza się pracy stażystów lub uczniów odbywających szkolenie zawodowe w ramach stażu lub kształcenia zawodowego, ani też urlopów macierzyńskich i wypoczynkowych.

Wartość prawna definicji

Definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw jest wiążąca jedynie w niektórych obszarach, takich jak pomoc państwa, realizacja funduszy strukturalnych lub programów wspólnotowych, szczególnie programu ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Komisja Europejska wzywa jednak państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny do stosowania jej jako płaszczyzny odniesienia. Dzięki temu działania podejmowane w celu wspierania MŚP staną się bardziej spójne i skuteczne.

Harmonogram

Aby umożliwić sprawne przejście na nowe przepisy na poziomie wspólnotowym i krajowym, nową definicję stosuje się od 1 stycznia 2005 r.

Na podstawie przeglądu stosowania definicji z 6 maja 2003 r. oraz biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone do art. 1 dyrektywy 83/349/EWG dotyczące definicji przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu tejże dyrektywy, Komisja w razie potrzeby wprowadzi zmiany do omawianej definicji, szczególnie w odniesieniu do pułapów obrotu i całkowitego bilansu rocznego, w celu uwzględnienia doświadczeń i zmian sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej.

Kontekst

Komisja przyjmuje nową definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, która zastąpi od 1 stycznia 2005 r. definicję określoną w zaleceniu 96/280/WE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Zalecenie 2003/361/WE

1.1.2005

Dz.U. L 124 z 20.5.2003

See also

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2007

Top