Help Print this page 
Title and reference
Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahenci centralni i repozytoria transakcji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahenci centralni i repozytoria transakcji

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym są zwykle negocjowane prywatnie. W związku z tym informacje te są dostępne tylko dla umawiających się stron, co powoduje trudności w ocenie rodzaju podejmowanego ryzyka i jego poziomu. Aby zaradzić tym problemom oraz zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo rynków tych instrumentów, niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi na forum G20 w Pittsburghu we wrześniu 2009 r.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (tekst mający znaczenie dla EOG)

STRESZCZENIE

Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie zasad regulujących niektóre instrumenty pochodne, takie jak kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym , w drodze wprowadzenia obowiązku rozliczania i dwustronnego zarządzania ryzykiem. Rozporządzenie ustanawia również ramy prawne dla wszelkich kontraktów pochodnych oraz jednolite wymogi dotyczące prowadzenia działalności przez kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoria transakcji .

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

 • CCP oraz ich członków rozliczających,
 • kontrahentów finansowych i niefinansowych,
 • repozytoriów transakcji,
 • systemów obrotu (w pewnych przypadkach).

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

 • członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC),
 • unijnych podmiotów publicznych zarządzających długiem publicznym,
 • Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym: zarządzanie ryzykiem

Kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym nadające się do obowiązkowego rozliczenia centralnego podlegają obowiązkowi rozliczania przez CCP. Aby ocenić, czy instrumenty pochodne powinny podlegać obowiązkowi rozliczania Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uwzględnia następujące kryteria:

 • stopień standaryzacji warunków umownych,
 • wolumen i płynność danej klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
 • dostępność rzetelnych, wiarygodnych i akceptowanych informacji o wycenach.

ESMA prowadzi i aktualizuje publiczny rejestr wskazujący klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych (CCP) oraz czas trwania kontraktów pochodnych.

Platforma obrotu musi przekazywać dane dotyczące transakcji każdemu CCP na jego wniosek.

Kontrahenci finansowi i kontrahenci niefinansowi zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur i uzgodnień służących ocenie, monitorowaniu i ograniczaniu ryzyka operacyjnego i kredytowego kontrahenta.

Kontrahenci centralni: wymogi i nadzór

CCP podlegają następującym wymogom:

 • zezwolenie: w celu świadczenia usług rozliczeniowych CCP musi uzyskać zezwolenie od właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. CCP może rozszerzać swoją działalność na inne usługi i musi posiadać kapitał założycielski w wysokości co najmniej 7,5 mln EUR,
 • państwa trzecie: CCP mający siedzibę w kraju trzecim nie może świadczyć usług rozliczeniowych platformom obrotu mającym siedzibę w UE, o ile nie został uznany przez ESMA,
 • organizacja: CCP jest zobowiązany powołać komisję ds. ryzyka, w której skład wchodzą przedstawiciele jego członków rozliczających, niezależni członkowie zarządu oraz przedstawiciele klientów. Zadaniem komisji jest doradzanie zarządowi w zakresie wszelkich uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP,
 • prowadzenie dokumentacji: CCP przechowuje kompletne informacje na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów przez okres co najmniej dziesięciu lat,
 • pomiary i ocena: CCP może w czasie bliskim rzeczywistemu dokonywać pomiaru ekspozycji na ryzyko utraty płynności i ekspozycji kredytowej oraz oceniać te ekspozycje w odniesieniu do każdego członka rozliczającego, oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie dotyczące interoperacyjności,
 • depozyty zabezpieczające, straty i fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania: CCP ustala depozyty zabezpieczające, wzywa do ich wniesienia i pobiera je w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych od swych członków rozliczających. Depozyty te są wystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim horyzoncie czasowym. W celu dodatkowego ograniczenia swoich ekspozycji CCP utrzymuje fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, któremu wcześniej zapewniono finansowanie.

Uzgodnienia interoperacyjne

Po uzyskaniu zezwolenia od właściwych organów CCP zawierający uzgodnienia interoperacyjne muszą:

 • wykrywać i monitorować wynikające z uzgodnienia ryzyko oraz zarządzać tym ryzykiem,
 • uzgadniać swoje prawa i obowiązki,
 • wykrywać i monitorować ryzyko kredytowe i ryzyko utraty płynności oraz zarządzać tymi ryzykami,
 • wykrywać, monitorować i uwzględniać współzależności wynikające z uzgodnienia.

Repozytoria transakcji

Repozytoria transakcji ustanowione w UE są zobowiązane do rejestracji w ESMA. Repozytorium transakcji posiada skuteczne zasady zarządzania obejmujące jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi obszarami odpowiedzialności.

Wymóg sprawozdawczości

Na szczeblu Unii ustanowiono jednolity wymóg przekazywania danych na temat instrumentów pochodnych. Wszyscy kontrahenci i CCP przekazują szczegółowe sprawozdania dotyczące kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym repozytoriom transakcji. Informacje te są zgłaszane nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu kontraktu.

Wymiana informacji

W celu zachowania przejrzystości instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, właściwe organy, ESMA i inne odpowiednie organy mają prawo dostępu do danych przechowywanych w repozytoriach transakcji.

Więcej informacji: Infrastruktura rynku finansowego

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 648/2012

16.8.2012

-

Dz.U. L 201 z 27.7.2012

Akt(-y) zmieniający(-e)/ uzupełniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 153/2013

15.3.2013

-

Dz.U. L 52 z 23.2.2013

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

28.6.2013.Stosowanie od 1.1.2014, z wyjątkiem niektórych przepisów

-

Dz.U. L 176 z 27.6.2013

Rozporządzenie (UE) nr 149/2013

15.3.2013

-

Dz.U. L 52 z 23.2.2013

Rozporządzenie (UE) nr 150/2013

15.3.2013

-

Dz.U. L 52 z 23.2.2013

Rozporządzenie (UE) nr 151/2013

15.3.2013

-

Dz.U. L 52 z 23.2.2013

Rozporządzenie (UE) nr 152/2013

15.3.2013

-

Dz.U. L 52 z 23.2.2013

Rozporządzenie (UE) nr 153/2013

15.3.2013

-

Dz.U. L 52 z 23.2.2013

Rozporządzenie (UE) nr 876/2013

3.10.2013

-

Dz.U. L 244 z 13.9.2013

Rozporządzenie (UE) nr 1002/2013

8.11.2013

-

Dz.U. L 279 z 19.10.2013

Rozporządzenie (UE) nr 1003/2013

22.10.2013

-

Dz.U. L 279 z 19.10.2013

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014

Top