Help Print this page 
Title and reference
Zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych

Sektor transportu drogowego emituje najwięcej gazów cieplarnianych w UE. Niniejsze rozporządzenie ma na celu ograniczenie tych emisji poprzez ustanowienie limitów dla nowych samochodów osobowych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych

STRESZCZENIE

Sektor transportu drogowego emituje najwięcej gazów cieplarnianych w UE. Niniejsze rozporządzenie ma na celu ograniczenie tych emisji poprzez ustanowienie limitów dla nowych samochodów osobowych.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia normy emisji dwutlenku węgla (CO2) dla nowych samochodów osobowych. Bieżący dopuszczalny poziom emisji wynosi 130 g CO2/km. Ten poziom zostanie zmniejszony do 95 g CO2/km do 2021 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie wymogu dopuszczalnego poziomu 130 g/km jest rozłożone na lata 2012-2015. W każdym roku w tym okresie wzrasta odsetek samochodów danego producenta, które muszą spełniać ten wymóg. Od 2015 r. 100% samochodów musi spełniać wymóg (w porównaniu z 75% w 2013 r. i 80% w 2014 r.).

Producenci, których średni poziom emisji CO2 przekracza dopuszczalny poziom, muszą zapłacić wysoką grzywnę z tytułu przekroczenia poziomu emisji. W przypadku każdego samochodu producent musi zapłacić 5 EUR za pierwszy g/km powyżej dopuszczalnego poziomu emisji, 15 EUR za drugi, 25 EUR za trzeci oraz 95 EUR za każdy następny g/km. Od 2019 r. stawka za każdy g/km powyżej dopuszczalnego poziomu emisji będzie wynosić 95 EUR.

Mali producenci, którzy rejestrują mniej niż 1000 samochodów rocznie w UE są zwolnieni z przestrzegania tych przepisów, natomiast producenci rejestrujący od 1000 do 10 000 samochodów rocznie mogą zaproponować własne docelowe poziomy redukcji emisji. Producenci rejestrujący 10 000-300 000 samochodów rocznie mogą się ubiegać o przyznanie stałego docelowego poziomu redukcji emisji.

System jednostek i superjednostek emisji* nagradza przyjazne środowisku innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez producentów.

KONTEKST

Obecnie samochody odpowiadają za około 12% wszystkich emisji CO2 w UE.

Niniejsze rozporządzenie miało swój początek w strategii przyjętej przez UE w 1995 r., która miała na celu zmniejszenie emisji CO2 za pomocą trzech filarów: dobrowolnego zobowiązania producentów samochodów do ograniczenia emisji, promowania oszczędnych samochodów za pomocą środków fiskalnych oraz informowania konsumentów przy użyciu etykiet podających poziom emisji CO2 danego samochodu, jak określono w dyrektywie 1999/94/WE.

KLUCZOWE POJĘCIA

Superjednostki to środki mające na celu zachęcenie producentów do rejestracji samochodów niskoemisyjnych. Zgodnie z tym systemem samochody o indywidualnym poziomie emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczą się jako 1,5 samochodu do 2016 r. To z kolei daje producentom swobodę w zakresie produkcji mniej oszczędnych samochodów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej redukcji emisji CO2w samochodach osobowych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 443/2009

8.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009, str. 1-15

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 397/2013

8.5.2013

-

Dz.U. L 120 z 1.5.2013, str. 4-8

Rozporządzenie (UE) nr 333/2014

8.4.2014

-

Dz.U. L 103 z 5.4.2014, str. 15-21

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, str. 15-20)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 w odniesieniu do pewnych wymogów dotyczących monitorowania emisji CO2 z nowych samochodów osobowych (Dz.U. L 120 z 1.5.2013, str. 1-3)

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015

Top