Help Print this page 
Title and reference
Zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych

Sektor transportu drogowego jest jednym z sektorów najbardziej zanieczyszczających środowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE). W celu zmniejszenia emisji w tym sektorze niniejsze rozporządzenie określa ograniczenia dotyczące nowych samochodów osobowych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia normy mające na celu regulację emisji CO2 z nowych samochodów osobowych. Ograniczenie określone w rozporządzeniu wynosi 130 g CO2 na kilometr. Od 2020 r. poziom ten musi być zmniejszony do 95 g CO2.

Typy pojazdów, których dotyczy rozporządzenie

Rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów kategorii M1 określonych w załączniku II do dyrektywy w sprawie homologacji pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Unii Europejskiej (UE) i które nie były wcześniej zarejestrowane w państwie trzecim.

Docelowe indywidualne poziomy emisji

Producenci pojazdów mają wyznaczone cele dotyczące średnich emisji CO2, wzory do ich obliczania są podane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

W celu określenia średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 dla każdego producenta zostały uwzględnione następujące wartości procentowe samochodów osobowych:

 • 65% w roku 2012,
 • 75% w roku 2013,
 • 80% w roku 2014,
 • 100% począwszy od roku 2015.

Niniejsze rozporządzenie zawiera szczegółowe przepisy dla pojazdów napędzanych paliwami zawierającymi 85% etanolu (E85). Aby ustalić, czy producent osiągnął swój cel w zakresie emisji CO2, procent emisji indywidualnych takich pojazdów musi być obniżony o 5% do 31 grudnia 2015 r. Redukcję tę stosuje się jedynie w przypadku, gdy w przynajmniej 30% stacji paliw w państwie członkowskim, w którym pojazd został zarejestrowany, dostępny jest ten rodzaj biopaliw.

Aby zachęcić przemysł motoryzacyjny do inwestowania w nowe technologie, zastosowanie superjednostek wspiera rozwój samochodów, które generują mniej zanieczyszczeń niż samochody tradycyjne. Przy obliczaniu średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 każdy nowy samochód osobowy o indywidualnym poziomie emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się jako:

 • 3,5 samochodu w 2012 r.,
 • 3,5 samochodu w 2013 r.,
 • 2,5 samochodu w 2014 r.,
 • 1,5 samochodu w 2015 r.,
 • 1 samochód od 2016 r.

Grupy producentów

Aby zrealizować cele dotyczące emisji indywidualnych, producenci mają możliwość tworzenia grup. W tym celu przesyłają oni do Komisji dokumenty zawierające następujące informacje: wykaz producentów, którzy wejdą w skład grupy, nazwa producenta wyznaczonego jako zarządzający grupą i dowody, że zarządzający grupą będzie w stanie wypełniać swoje obowiązki.

Monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do średnich poziomów emisji

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zbieranie całej serii danych dotyczących wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych na ich terytorium w każdym roku kalendarzowym (łącznie z danymi producenta, numerem homologacji typu, określonym poziomem emisji CO2 itd) oraz wysyłanie tych danych do Komisji. Są one zobowiązane do przekazywania Komisji następujących informacji do 28 lutego:

 • źródła, które posłużyły do uzyskania wymienionych powyżej informacji,
 • całkowita liczba nowych rejestracji nowych samochodów osobowych podlegających homologacji typu WE,
 • całkowita liczba nowych rejestracji nowych samochodów osobowych homologowanych indywidualnie,
 • całkowita liczba nowych rejestracji nowych samochodów osobowych produkowanych w małych seriach objętych krajową homologacją typu,
 • odsetek stacji paliw na swoim terytorium, w których dostępne jest paliwo etanolowe (E85).

Komisja utrzymuje publicznie dostępny centralny rejestr tych danych i oblicza wstępnie dla każdego producenta:

 • średni indywidualny poziom emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym,
 • docelowy indywidualny poziom emisji w poprzednim roku kalendarzowym,
 • różnicę między jego średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym a jego docelowym indywidualnym poziomem emisji w tym samym roku.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji

Począwszy od 2012 r. producent musi zapłacić dodatkową opłatę z tytułu przekroczenia docelowego indywidualnego poziomu emisji. Począwszy od 2019 r. opłata będzie obliczana w inny sposób.

Odstępstwa w odniesieniu do niektórych producentów

Wniosek do Komisji o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji może złożyć producent, który:

 • jest odpowiedzialny za mniej niż 10 000 nowych samochodów osobowych rejestrowanych we Wspólnocie,
 • nie należy do żadnej grupy producentów powiązanych,
 • należy do grupy producentów powiązanych, która jest odpowiedzialna ogółem za mniej niż 10 000 nowych samochodów osobowych zarejestrowanych we Wspólnocie,
 • jest częścią grupy producentów powiązanych, ale posiada własny zakład produkcyjny i ośrodek projektowy.

Komisja może przyznać odstępstwo na okres maksymalnie pięciu lat.

Innowacje ekologiczne

Dostawcy i producenci mają możliwość wprowadzania innowacyjnych technologii w celu zmniejszenia emisji CO2. Całkowity udział tych technologii nie może być wyższy niż 7 g CO2/km.

Niniejsze rozporządzenie uchyla decyzję 1753/2000/WE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 443/2009

8.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009

Akt(y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 397/2013

8.5.2013

-

Dz.U. L 120 z 1.5.2013

Rozporządzenie (UE) nr 333/2014

-

-

Dz.U. L 103 z 5.4.2014

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG).

Niniejsze rozporządzenie ustala wytyczne w zakresie zbierania i przekazywania danych dotyczących wszystkich nowych samochodów osobowych. Dane te powinny pomóc w określaniu docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 i umożliwić ocenę, czy producenci przestrzegają tych celów.

Opierają się na informacjach zawartych w świadectwie zgodności danego samochodu osobowego. Dotyczą również pojazdów, które:

 • generują niewielkie ilości emisji CO2,
 • są napędzane etanolem,
 • są wyposażone w innowacyjne technologie.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2013 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 w odniesieniu do pewnych wymogów dotyczących monitorowania emisji CO2 z nowych samochodów osobowych.

To rozporządzenie wykonawcze ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 1014/2010 w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych do zmian wprowadzonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2014

Top