Help Print this page 
Title and reference
Homologacja typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Homologacja typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem

Produkcja bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów napędzanych wodorem zaczyna się rozwijać na europejskim rynku samochodowym. Komisja Europejska uważa za niezbędne ustalenie wymagań technicznych dla homologacji typu tej klasy pojazdów silnikowych w celu ułatwienia ich swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 79/2009 dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustala przepisy w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem *.

Jakich pojazdów dotyczy to rozporządzenie?

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

Rozporządzenie określa również ramy dotyczące montażu części i instalacji wodorowych.

Jakie są obowiązki producentów?

Producenci mają obowiązek wyposażyć pojazdy napędzane wodorem w części i instalacje wodorowe spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia. Muszą również przedstawić organom odpowiedzialnym za homologację typu odpowiednie informacje dotyczące specyfikacji pojazdu i warunków kontroli.

Jakie są wymagania dotyczące części i systemów wodorowych?

Zgodnie ze wspólnymi wymaganiami części i instalacje wodorowe muszą:

  • być odporne na eksploatacyjne warunki elektryczne, mechaniczne, termiczne i chemiczne,
  • być odporne na temperatury i ciśnienia przewidywane w trakcie ich eksploatacji,
  • znosić zakres temperatur eksploatacyjnych określonych w środkach wykonawczych,
  • być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły zostać zamontowane zgodnie z wymogami określonymi w załączniku VI,
  • być wykonane z materiałów dostosowanych do kontaktu z wodorem,
  • zapewniać w bezpieczny sposób zgodność ze stacjami paliw dla pojazdów napędzanych wodorem.

Instalacje wodorowe należy chronić przed nadciśnieniem, a wszystkie części wodorowe powinny być oznakowane zgodnie ze środkami wykonawczymi.

Przepisy przejściowe

Począwszy od dnia 24 lutego 2012 r., władze krajowe uznają, że świadectwa zgodności nowych pojazdów tracą ważność, jeżeli pojazdy te nie są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia. Władze krajowe zakazują także sprzedaży nowych części wodorowych, jeśli nie spełniają one wymogów niniejszego rozporządzenia.

Kontekst

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są jednymi z głównych celów Unii Europejskiej. Wodór stosowany jako paliwo wodorowe mógłby stanowić interesującą alternatywę dla obecnych paliw. Z tego względu ważne jest zharmonizowanie wymogów technicznych dla takich pojazdów, aby uniknąć sytuacji, w których krajowe bariery techniczne ograniczałyby rozwój tej kategorii samochodów.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Pojazd napędzany wodorem: pojazd silnikowy wykorzystujący wodór jako paliwo napędzające pojazd.
  • Część wodorowa: zbiornik wodoru i wszystkie inne części pojazdu, które bezpośrednio stykają się z wodorem lub stanowią część instalacji wodorowej.
  • Instalacja wodorowa: zestaw części wodorowych i elementów łączących zamocowanych w pojeździe napędzanym wodorem, z wyłączeniem jednostek układu napędowego lub dodatkowej mocy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 79/2009

24.2.2009

-

Dz.U. L 35 z 4.2.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 79/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem (tekst mający znaczenie dla EOG).

Niniejsze rozporządzenie uzupełnia rozporządzenie (WE) nr 79/2009, określając precyzyjnie terminy takie jak „czujnik wodoru”, „cykl napełniania”, „złącze” lub „filtr wodoru”. Rozporządzenie określa również przepisy administracyjne mające zastosowanie do homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do napędu wodorowego oraz przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE części i instalacji wodorowych.

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2010

Top