Help Print this page 
Title and reference
Zamówienia publicznie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Zamówienia publicznie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Celem niniejszej dyrektywy jest dostosowanie europejskich zasad dotyczących zamówień publicznych w odniesieniu do umów związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

AKT

Dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). [Zob. akt(y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywa ma zastosowanie do zamówień publicznych udzielanych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, których przedmiotem są:

 • dostawy wyposażenia wojskowego,
 • dostawy newralgicznego wyposażenia,
 • roboty, dostawy oraz usług bezpośrednio związanych z wyposażeniem wojskowym lub newralgicznym,
 • roboty budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub newralgiczne roboty budowlane lub usługi.

Zamówienia publiczne

Wykonawcy (osoby fizyczne lub prawne) mogą brać udział w zamówieniach publicznych w tych dziedzinach. W procedurze uczestniczyć mogą także grupy wykonawców. Jeśli otrzymają zamówienie, mogą zostać zobowiązane do przybrania określonej formy prawnej.

Progi zamówień i wyłączenia

Niniejszą dyrektywę stosuje się do zamówień, których szacunkowa wartość, nieobejmująca podatku od wartości dodanej (VAT), jest równa lub wyższa od podanych poniżej progów (okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.):

 • 414 000 EUR dla zamówień na dostawy i usługi,
 • 5 186 000 EUR dla zamówień na roboty budowlane.

Wyłączenia

Niniejsza dyrektywa nie obejmuje niektórych zamówień szczególnych, m.in.:

 • zamówień podlegających szczególnym procedurom wynikającym z umowy lub porozumienia międzynarodowego zawartego między państwami członkowskimi a państwami trzecimi podlegającego specjalnym procedurom właściwym dla organizacji międzynarodowych kupujących w celu wykonania swoich zadań,
 • zamówień, w przypadku których zastosowanie niniejszej dyrektywy zobowiązywałoby państwo członkowskie do wyjawienia niektórych informacji, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu państwa członkowskiego,
 • zamówień składanych w ramach programu współpracy, który ma na celu stworzenie nowego systemu,
 • zamówień do celów działalności wywiadowczej,
 • zamówień udzielonych w państwie trzecim podczas rozmieszczenia sił poza terytorium Unii, w przypadku gdy transakcje mają miejsce w strefie prowadzenia działań,
 • zamówień dotyczących nieruchomości,
 • zamówień udzielanych przez rząd innemu rządowi.

Procedury

Procedury proponowane przez dyrektywę obejmują określone zasady, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, dostaw oraz podwykonawstwa.

Instytucje lub podmioty zamawiające udzielają zamówień, stosując procedury krajowe dostosowane do celów niniejszej dyrektywy, korzystając z procedury ograniczonej lub procedury negocjacyjnej z publikacją ogłoszenia o zamówieniu. Nie ma możliwości zastosowania procedury otwartej.

W przypadku szczególnie złożonych zamówień państwa członkowskie mają prawo wykorzystać dialog konkurencyjny. W takim przypadku instytucje lub podmioty zamawiające rozpoczynają dialog z wybranymi kandydatami, aby zidentyfikować i określić środki pozwalające na możliwie najlepsze zaspokojenie swoich potrzeb.

Istnieją także przypadki wyjątkowe, w których możliwe jest korzystanie z procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Instytucje lub podmioty zamawiające mogą także zawrzeć umowy ramowe, których maksymalny okres trwania wynosi siedem lat. Nie mogą one jednakże ograniczać konkurencji.

Zasady dotyczące ogłoszeń i przejrzystości

Instytucje lub podmioty zamawiające mogą opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne na swoich profilach nabywcy lub na Tenders Electronic Daily (TED). Publikacja ogłoszenia na TED jest obowiązkowa za wyjątkiem wyjątkowej procedury negocjacyjnej, która nie wymaga publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku procedur ograniczonych lub negocjacyjnych instytucje lub podmioty zamawiające zapraszają wybranych kandydatów do przedstawienia ofert (oraz do negocjacji, w przypadku procedury negocjacyjnej). Zaproszenie zawiera m.in. specyfikację, termin przyjmowania ofert oraz listę dokumentów, które ewentualnie należy dołączyć.

W przypadku zamówienia lub umowy ramowej instytucje lub podmioty zamawiające muszą przygotować sprawozdanie, w którym opisują wybraną procedurę przyznawania zamówienia oraz informacje dotyczące kandydatów.

Kryteria przyznania zamówień

Instytucje lub podmioty zamawiające udzielają zamówienia na podstawie:

 • kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Udzielenie zamówienia opiera się wtedy na różnych kryteriach dotyczących przedmiotu danego zamówienia (jakość, cena, wartość techniczna) lub
 • najniższej ceny.

Umowy o podwykonawstwo

Instytucje lub podmioty zamawiające mogą zobowiązać wybranego oferenta do zorganizowania przejrzystego i niedyskryminującego konkursu w celu przyznania umów o podwykonawstwo podmiotom trzecim.

Dodatkowo państwa członkowskie mogą zezwolić lub postawić wymóg wnioskowania, aby umowy o podwykonawstwo stanowiące określoną część wartości zamówienia (maksymalnie 30%) były udzielane zgodnie z zasadami niedyskryminującej i przejrzystej konkurencji.

Odwołania

W przypadku złamania prawa wspólnotowego możliwe jest wszczęcie procedury odwoławczej od decyzji podjętej przez podmioty lub instytucje zamawiające. Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby każdy podmiot, który doznał uszczerbku mógł skorzystać z szybkiej i skutecznej procedury odwoławczej. Mogą one nałożyć na podmioty, które chcą skorzystać z procedury odwoławczej, obowiązek poinformowania podmiotu zamawiającego lub najpierw odwołać się do niego.

W czasie procedury odwoławczej można podjąć środki tymczasowe lub ostateczne. W obu przypadkach mogą zostać przyznane odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku.

Kontekst

Zielona księga w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności z 2005 r. podkreślała konieczność utworzenia europejskiego rynku wyposażenia obronnego. Niniejsza dyrektywa ustanawia odpowiednie ramy legislacyjne, gdyż odpowiada na szczególne wymagana dotyczące towarów i usług w sektorze obronności i bezpieczeństwa.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/81/WE

21.8.2009

21.8.2011

Dz.U. L 216 z 20.8.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2009

1.1.2010

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009

Rozporządzenie (UE) nr 1251/2011

2.12.2011

-

Dz.U. L 319 z 2.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1336/2013

1.1.2014

-

Dz.U. L 335 z 14.12.2013

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/81/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną .

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2014

Top