Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Unia Europejska (UE) ustanawia system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz. Zaletą systemu jest możliwość odtworzenia losów zwierząt. System umożliwia między innymi indywidualną identyfikację każdego zwierzęcia i prześledzenie jego losów od miejsca narodzin.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r., ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

System indywidualnego śledzenia umożliwia odtworzenie losów każdej owcy i kozy od czasu narodzin, a także w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, którego są przedmiotem.

Identyfikacja

Wszystkie owce i kozy urodzone w gospodarstwach wspólnotowych są znakowane przez:

  • pierwszy sposób identyfikacji w postaci elektronicznego urządzenia radiolokacyjnego lub kolczyka zatwierdzonego przez właściwe władze krajowe, umieszczonego w uchu, wykonanego z nierozkładającego się materiału, uniemożliwiającego sfałszowanie, łatwego do odczytania przez całe życie zwierzęcia i niepowodującego cierpienia zwierzęcia. Kolczyk powinien być widoczny z daleka i zawierać kod państwa członkowskiego gospodarstwa oraz kod indywidualny,
  • drugi sposób znakowania, którym może być elektroniczne urządzenie radiolokacyjne w przypadku zwierząt, u których pierwszym sposobem znakowania jest kolczyk w uchu, lub też kolczyk, znak na pęcinie lub tatuaż w przypadku zwierząt, u których pierwszym sposobem znakowania jest elektroniczne urządzenie radiolokacyjne (tatuaż nie może być stosowany u zwierząt podlegających handlowi wewnątrzwspólnotowemu).

Państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie alternatywnego systemu u zwierząt przeznaczonych na rzeź przed osiągnięciem wieku dwunastu miesięcy i nieprzeznaczonych na handel wewnątrzwspólnotowy lub na eksport do krajów trzecich. W takim przypadku zwierzęta powinny posiadać tylko kolczyk z kodem kraju i z kodem identyfikacyjnym gospodarstwa narodzin.

Znakowanie należy przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy od narodzin i przed opuszczeniem gospodarstwa narodzin przez dane zwierzę. Państwa członkowskie mogą przedłużyć ten okres do dziewięciu miesięcy w przypadku zwierząt trzymanych w warunkach hodowli ekstensywnej lub na wolnej przestrzeni. W przypadku zwierząt importowanych z państw trzecich znakowanie należy przeprowadzić w gospodarstwie przeznaczenia, najpóźniej w ciągu 14 dni.

Rejestr, dokument o zmianie miejsca pobytu i bazy danych

Każda osoba odpowiedzialna za zwierzęta, nawet czasowo, powinna prowadzić rejestr zawierający określone informacje powielone w dokumencie o zmianie pobytu, który towarzyszy grupom zwierząt przy każdym przemieszczaniu.

Dokumenty o zmianie pobytu mogą mieć różną postać w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre państwa oprócz informacji obowiązkowych określonych w niniejszym rozporządzeniu mogą wymagać informacji dodatkowych. Dokumenty o zmianie pobytu należy przechowywać przez co najmniej trzy lata. Dokumenty o zmianie pobytu są nieobowiązkowe w państwach członkowskich, które posiadają w pełni operacyjną scentralizowaną komputerową bazę danych. Każdy stosowany wzór dokumentu o zmianie pobytu należy przekazać Komisji i pozostałym państwom członkowskim.

Właściwe władze krajowe prowadzą rejestr centralny zawierający informacje o wszystkich gospodarstwach znajdujących się na terytorium danego kraju. Zapisane dane dotyczą gospodarstwa, osób odpowiedzialnych za zwierzęta, rodzaju działalności, rodzaju produkcji i gatunków hodowanych zwierząt.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. w każdym państwie członkowskim powinna działać komputerowa baza danych obowiązkowo zawierająca określone dane na temat gospodarstwa lub przemieszczania zwierząt. O przemieszczeniach zwierząt hodowca powinien informować właściwe władze w terminie siedmiu dni.

Od dnia 31 grudnia 2009 r. system elektronicznego znakowania jest stosowany obowiązkowo. Obowiązek ten nie dotyczy zwierząt urodzonych przed tą datą i do 31 grudnia 2014 r. Państwa członkowskie, w których całkowita liczba owiec i kóz wynosi co najmniej 600 000 sztuk, mogą uznać elektroniczne systemy znakowania za nieobowiązkowe w przypadku zwierząt niepodlegających handlowi wewnątrzwspólnotowemu.

Aby zapewnić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie oraz eksperci kierowani na miejsce przez Komisję będą przeprowadzać kontrole. W przypadku naruszeń nakładane będą kary.

Komitet

Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie opracowano w celu wzmocnienia prawa wspólnotowego w zakresie identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz. Podobny wysiłek podjęto w sektorze hodowli bydła, wydając rozporządzenie ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 21/2004

29.1.2004

Dz.U. L 5 z 9.1.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1791/2006

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1560/2007

22.12.2007

-

Dz.U. L 340 z 22.12.2007

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 45/2012

9.2.2012

-

Dz.U. L 17 z 20.1.2012.

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia nr 21/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji (WE) nr 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz [Dz.U. L 401 z 30.12.2006]

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz [Dz.U. L 280 z 12.10.2006]

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do owiec i kóz utrzymywanych w ogrodach zoologicznych [Dz.U. L 149 z 15.6.2010].

Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuropejskie, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, środowisko, unia celna, stosunki zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony oraz instytucje w tej dziedzinie, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji [Dz.U. L 158 z 10.6.2013].

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2014

Top