Help Print this page 
Title and reference
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Rada zatwierdziła w 2005 r. tworzenie Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa (CFCA). Celem agencji jest zorganizowanie koordynacji operacyjnej czynności inspekcji i kontroli rybołówstwa prowadzonych w państwach członkowskich i wspieranie ich w stosowaniu zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Misja i zadania agencji

Agencja jest organem Unii Europejskiej o charakterze technicznym i administracyjnym, którego misja polega na:

  • koordynacji kontroli i inspekcji wykonywanych przez państwa członkowskie,
  • koordynacji rozmieszczenia krajowych środków kontroli i inspekcji zmobilizowanych przez państwa członkowskie,
  • pomocy państwom członkowskim w przekazywaniu Komisji i zainteresowanym stronom informacji na temat działalności rybołówstwa i działań kontrolnych i inspekcyjnych,
  • wspomaganiu państw członkowskich w realizacji zadań i wypełnianiu ich obowiązków w związku z zasadami WPRyb,
  • wspomaganiu państw członkowskich i Komisji w zharmonizowaniu wprowadzenia WPRyb w całej Unii, szczególnie indywidualnych programów kontroli i inspekcji, programów kontroli dotyczących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) oraz międzynarodowych programów kontroli i inspekcji,
  • uczestniczeniu w pracach badawczych i rozwojowych prowadzonych dla państw członkowskich i Komisji w dziedzinie techniki kontroli i inspekcji,
  • uczestniczeniu w kształceniu inspektorów i dzieleniu doświadczenia między państwami członkowskimi,
  • koordynowaniu walki z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami.

Na wniosek Komisji agencja musi także wykonywać zadania dotyczące obowiązków międzynarodowych Unii i jej państw członkowskich. Wspomaga je w ich relacjach z krajami trzecimi i międzynarodowymi organizacjami rybołówstwa, których członkiem jest Unia. Agencja może także współpracować z właściwymi organami krajów trzecich w ramach międzynarodowych organizacji regionalnych lub umów dwustronnych dotyczących rybołówstwa. Może także, w imieniu państw członkowskich, wykonywać zadania, które mają być wprowadzone na mocy międzynarodowych umów dotyczących rybołówstwa.

Poza tym agencja może świadczyć na ich rzecz usługi umowne, na przykład czarterowanie i obsługę statków patrolujących.

Koordynacja operacyjna

Agencja koordynuje wprowadzanie programów kontroli i inspekcji za pomocą wspólnych planów rozmieszczenia.

Wspólne plany rozmieszczenia są opracowywane przez agencję po uzgodnieniu z państwami członkowskimi.

Dyrektor zarządzający agencji przekazuje projekt planu zainteresowanym państwom członkowskim i Komisji. Jeśli w ciągu piętnastu dni roboczych nie otrzyma żadnych uwag, plan jest przyjęty. W przypadku uwag dyrektor zwraca się do Komisji, która może nanieść wszelkie konieczne zmiany w celu jego przyjęcia.

Plany rozmieszczenia wprowadzają kryteria, kryteria referencyjne, wspólne priorytety i procedury określone przez Komisję w programach kontroli i inspekcji. Organizują rozmieszczenie krajowych środków i użycie zasobów ludzkich oraz materialnych w okresach i obszarach, gdzie musza być rozmieszczone.

Wspólne plany rozmieszczenia określają także warunki, zgodnie z którymi środki kontroli i inspekcji danego państwa członkowskiego mogą wkraczać na wody terytorialne podlegające zwierzchnictwu innego państwa członkowskiego.

Agencja dokonuje rocznej oceny skuteczności każdego wspólnego planu rozmieszczenia i na podstawie dostępnych informacji przystępuje do analizy mającej na celu określenie istnienia ryzyka niezgodności działań rybołówstwa ze stosowanymi środkami ochrony i kontroli.

Wraz z przyjęciem rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa agencja uzyskała nowe kompetencje wzmacniające jej skuteczność.

Zakup, wynajem, czarterowanie wyposażenia

Agencja może teraz zakupić, wynająć lub wyczarterować wyposażenie konieczne dla wprowadzenia wspólnych planów rozmieszczenia oraz programów kontroli i inspekcji.

Inspektorzy wspólnotowi

Poza zasobami ludzkimi pochodzącymi z państw członkowskich w ramach indywidualnych programów kontroli i inspekcji lub międzynarodowych programów kontroli i inspekcji pracownicy agencji mogą wykonywać funkcje wspólnotowego inspektora na wodach międzynarodowych.

Jednostka kryzysowa

Z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch państw członkowskich agencja może wprowadzić jednostkę kryzysową, gdy stwierdzi występowanie poważnego ryzyka dla wspólnej polityki rybołówstwa i jeżeli temu ryzyku nie można zapobiec za pomocą istniejących środków.

Jednostka kryzysowa odpowiada za gromadzenie i ocenę wszelkich stosownych informacji oraz identyfikowanie dostępnych możliwości w celu zapobieżenia ryzyka dla wspólnej polityki rybołówstwa w sposób możliwie jak najbardziej szybki.

Wieloletni program prac

Wieloletni program prac agencji ustanawia obecnie na okres pięciu lat cele ogólne, mandat, zadania, wskaźniki skuteczności i priorytety dotyczące każdej działalności agencji.

Współpraca w zakresie gospodarki morskiej

Agencja uczestniczy we wprowadzaniu zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna zwłaszcza za zawieranie umów administracyjnych z innymi organami po zatwierdzeniu przez zarząd.

Wewnętrzna struktura i działanie

Agencja jest organem Unii Europejskiej z siedzibą w Vigo (Hiszpania).

Jej personel składa się z urzędników czasowo oddelegowanych lub przydzielonych oraz innych urzędników zatrudnianych przez agencję w zależności od jej potrzeb.

Agencja ma zarząd przyjmujący procedury konieczne dla sprawowania jej zadań. Jest złożona z sześciu przedstawicieli Komisji Europejskiej i jednego przedstawiciela państwa członkowskiego, wybieranych na podstawie ich doświadczenia.

Zarząd nominuje dyrektora zarządzającego na odnawialną kadencję wynoszącą pięć lat.

Dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za zarządzanie agencją i zapewnienie wprowadzenia zasad WPRyb Przyjmuje program pracy oraz ostateczny budżet agencji dla kolejnego roku i ogólne sprawozdanie dotyczące poprzedniego roku.

Budżet

Agencja może być finansowana z trzech źródeł: budżetu wspólnotowego, zapłaty za wykonaną usługę na rzecz państw członkowskich i zapłaty za publikacje, szkolenia i inne wykonywane usługi.

Ocena

Zewnętrzna niezależna ocena wprowadzenia rozporządzenia dokonywana jest na wniosek zarządu pięć lat po rozpoczęciu funkcjonowania agencji, a następnie co pięć lat.

Każda ocena bierze pod uwagę wpływ rozporządzenia oraz użyteczność, stosowalność i skuteczność agencji dla zapewnienia jednolitego stosowania WPRyb.

Kontekst

W związku z reformą WPRyb w 2002 r. wprowadzenie zharmonizowanych warunków stosowania przepisów staje się kluczowym elementem WPRyb. Ta ostatnia wymaga stworzenia stałej struktury w celu zapewnienia koordynacji działań kontroli i inspekcji w sektorze rybołówstwa: Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

Zgodnie z zaleceniami wyrażonymi przez Trybunał Obrachunkowy (raport specjalny nr 7/2007) mandat agencji został następnie znacznie wzmocniony przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. Chodziło o wzmocnienie roli agencji w dziedzinie kontroli i inspekcji, szczególnie w kontekście wspólnych planów rozmieszczenia i programów kontroli i inspekcji.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005

10.6.2005

Dz.U. L 128 z 21.5.2005

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009

1.1.2010

Dz.U. L 343 z 22.12.2009

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2010

Top