Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

Unia Europejska (UE) określa wytyczne stanowiące podstawę ochrony praw dziecka w unijnej polityce zewnętrznej. Ich celem jest propagowanie całościowego podejścia do praw dziecka, intensyfikacja obecnie podejmowanych wysiłków oraz zwiększenie spójności działań podejmowanych w tej dziedzinie. UE stara się aktywnie propagować swoje cele w kontaktach z krajami trzecimi oraz na forach międzynarodowych.

AKT

Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka. Zatwierdzone przez Radę dnia 10 grudnia 2007 r. [nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Mimo istnienia międzynarodowych umów, standardów i zobowiązań w dziedzinie praw dziecka oraz sukcesów w realizowaniu uzgodnionych celów codzienność milionów dzieci na całym świecie pozostaje z tymi zobowiązaniami i celami w zdecydowanej sprzeczności.

Wiele dzieci wciąż staje w obliczu licznych zagrożeń, braku dostępu do edukacji oraz opieki zdrowotnej i socjalnej. Padają ofiarą najgorszych form pracy, przemocy, nadużyć seksualnych, chorób, konfliktów zbrojnych, grożą im dyskryminacja, marginalizacja i wykluczenie. Przed specyficznymi zagrożeniami stają dziewczynki i dlatego wymagają one szczególnej uwagi.

W związku z tym niniejsze wytyczne wzmacniają działania Unii Europejskiej (UE) w zakresie promowania i ochrony praw dziecka w jej polityce zewnętrznej i zachęcają do przyjęcia całościowego, strategicznego podejścia do tych kwestii. Stanowią uzupełnienie wytycznych w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych.

Aby osiągnąć te cele, UE będzie stosować następujące metody działania:

 • dialog polityczny, przez poruszanie kwestii praw dziecka podczas negocjacji i dyskusji na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz podczas negocjacji i dyskusji z krajami trzecimi,
 • zabiegi dyplomatyczne, reagowanie na bieżące wydarzenia mające wpływ na prawa dziecka oraz przypominanie krajom trzecim o potrzebie podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony dzieci,
 • współpracę dwustronną i wielostronną, w tym rozszerzanie programów pomocy humanitarnej i rozwojowej, podkreślanie znaczenia praw dziecka oraz poruszanie kwestii praw dziecka we wszystkich obszarach zewnętrznych działań UE,
 • partnerstwa z podmiotami międzynarodowymi i koordynacja działań z ich działaniami, np. z ONZ, z organizacjami regionalnymi, europejskim forum praw dziecka, ośrodkami badawczymi, partnerstwami publiczno-prywatnymi, ale również ze społeczeństwem obywatelskim i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

W wytycznych przewiduje się podejmowanie działań w ramach stosunków z państwami trzecimi i na forach wielostronnych.

Realizacja

UE proponuje działania ogólne w celu wprowadzenia w życie tych wytycznych operacyjnych w stosunkach z krajami trzecimi obejmujące:

 • zachęcanie państw trzecich, aby stosowały się do odpowiednich instrumentów i standardów międzynarodowych, a także by współpracowały z podmiotami działającymi w ramach różnych istniejących mechanizmów, np. ONZ, jak również mechanizmów regionalnych, w tym Rady Europy,
 • zachęcanie do rozwijania zdolności promowania i ochrony praw dziecka na szczeblu krajowym przez opracowywanie strategii oraz wypracowywanie i doskonalenie mechanizmów rządowych,
 • doskonalenie procedur i struktur monitorowania, takich jak bazy danych i systemy nadzoru oraz propagowanie prowadzenia badań nad prawami dziecka, ustanawianie niezależnych krajowych instytucji i propagowanie uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego,
 • przeznaczenie większych środków na promowanie i ochronę praw dziecka,
 • zachęcanie do przeglądu ustawodawstwa krajowego w zakresie promowania i ochrony praw dziecka oraz wspieranie takich działań, aby zapewnić większą spójność i zgodność z międzynarodowymi standardami i instrumentami,
 • zwalczanie przypadków naruszania praw dziecka i eliminowanie istniejących przypadków bezkarności,
 • zachęcanie dzieci do czynniejszego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i realizacji polityk, które ich dotyczą oraz ułatwianie tego uczestnictwa,
 • zwiększanie zdolności rodzin i innych opiekunów do wypełniania swoich ról w zakresie ochrony praw dziecka,
 • wspieranie realizacji programów poświęconych zwiększaniu wiedzy o prawach dziecka przez wspieranie kampanii lub włączanie kwestii praw dziecka do programów szkolnych.

W ramach realizacji niniejszych wytycznych podjęte zostaną konkretne działania w obszarach priorytetowych na podstawie odrębnych strategii realizacji. Obszary priorytetowe wyznaczane są na okres dwóch lat. Pierwszy obszar priorytetowy dotyczy wszelkich form przemocy wobec dzieci. Cele, część operacyjna i strategie realizacji dla poszczególnych krajów, działania, monitoring i ocena realizacji określone zostały w załączniku I do wytycznych.

Grupa Robocza ds. Praw Człowieka (COHOM) odpowiada za realizację i monitorowanie tych wytycznych, koordynując swoje działania i współpracując blisko z innymi grupami roboczymi Rady.

Kontekst

Na mocy międzynarodowych i europejskich traktatów UE zobowiązała się do szanowania ogólnie praw człowieka, a w szczególności praw dziecka. UE stosuje się do konwencji ONZ o prawach dziecka, propaguje realizację deklaracji milenijnej i milenijnych celów rozwoju oraz wspiera plan działań ONZ pt. „Świat przyjazny dzieciom” (EN).

UE od lat prowadzi działania związane z dziećmi w konfliktach zbrojnych, podejmuje temat praw dziecka podczas kontaktów z krajami trzecimi oraz w kontekście procesu rozszerzenia. Ponadto UE stworzyła europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, który pozwala na promowanie inicjatyw w tej dziedzinie. UE włącza kwestię poszanowania praw dziecka również do swojej polityki rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010

Top