Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka

Niniejsze wytyczne mają za zadanie wzmocnić wsparcie i ochronę udzielaną przez Unię Europejską (UE) obrońcom praw człowieka w krajach trzecich, aby umożliwić im swobodne działanie.

AKT

Gwarancje ochrony – wytyczne Unii Europejskiej w sprawie obrońców praw człowieka. Rada ds. Ogólnych z 8 grudnia 2008 r. [Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Obrońcy praw człowieka * odgrywają kluczową rolę w obronie praw podstawowych i ochronie ofiar naruszeń tych praw przez:

 • dokumentowanie naruszeń,
 • zapewnienie ofiarom tych naruszeń pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej lub innego wsparcia,
 • zwalczanie kultury bezkarności osób odpowiedzialnych za te naruszenia,
 • propagowanie kultury praw człowieka i rozpowszechnianie informacji na temat obrońców tych praw na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Jednakże często zdarza się, że obrońcy praw człowieka sami stają celem ataków i gróźb, a ich prawa są naruszane. Dlatego ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa i ochrony. Zawsze było to kluczowym składnikiem polityki zewnętrznej Unii Europejskiej (UE) w obszarze praw człowieka. Za pośrednictwem wytycznych UE ma na celu dalsze usprawnianie swoich działań na tym polu w kontekście wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB).

Grupa Robocza ds. Praw Człowieka w Radzie (COHOM) oraz inne właściwe grupy identyfikują sytuacje, w których UE wzywa się do interwencji w oparciu o specjalistyczne sprawozdania:

 • okresowe sprawozdania szefów misji UE * na temat sytuacji praw człowieka w krajach, do których zostali delegowani, zawierające również informacje na temat sytuacji obrońców praw człowieka,
 • zalecenia od szefów misji oparte na ich spotkaniach z lokalnymi grupami roboczymi ds. praw człowieka w sprawie ich pilnych działań na szczeblu lokalnym,
 • sprawozdania i zalecenia od specjalnego sprawozdawcy ds. obrońców praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), innych sprawozdawców specjalnych ONZ i organów traktatowych, Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy oraz organizacji pozarządowych.

W szczególności rolą misji UE jest:

 • opracowywanie lokalnych strategii realizacji wytycznych UE w państwie przyjmującym,
 • organizowanie, przynajmniej raz w roku, posiedzeń z udziałem obrońców praw człowieka i dyplomatów w celu omówienia sytuacji i polityki UE w tej dziedzinie,
 • powołanie oficera łącznikowego UE ds. obrońców praw człowieka, aby zapewnić społeczności obrońców praw człowieka łatwego do zidentyfikowania rozmówcę w państwie przyjmującym,
 • ścisła koordynacja i wymiana informacji na temat obrońców praw człowieka,
 • utrzymywanie odpowiednich kontaktów z obrońcami praw człowieka,
 • publiczne wyrażanie uznania dla obrońców praw człowieka i ich pracy poprzez media, nadanie odpowiedniego rozgłosu, wizyty lub zaproszenia,
 • składanie wizyt obrońcom praw człowieka umieszczonym w areszcie i uczestniczenie w ich procesach.

Wytyczne przewidują również podejmowanie działań w kontekście stosunków z państwami trzecimi na forach wielostronnych:

 • Wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB oraz specjalni przedstawiciele i wysłannicy UE, przedstawiciele państw członkowskich lub Komisji uwzględnią spotkania z obrońcami praw człowieka w ramach swoich wizyt w krajach trzecich,
 • sytuacja obrońców praw człowieka zostanie uwzględniona w politycznym dialogu UE z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi na podstawie ścisłej współpracy z obrońcami praw człowieka,
 • szefowie misji przypomną władzom państw trzecich o ich obowiązku wdrożenia środków ochrony obrońców praw człowieka narażonych na niebezpieczeństwo,
 • UE podejmie ścisłą współpracę z innymi krajami zaangażowanymi w ochronę obrońców praw człowieka, w szczególności w ramach Rady Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
 • w ramach powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka UE zaleci dokonującym go krajom dostosowanie prawodawstwa do deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka,
 • UE będzie propagować ideę umocnienia istniejących mechanizmów regionalnych i tworzenia nowych służących ochronie obrońców praw człowieka.

Ponadto UE i państwa członkowskie będą wspierać specjalne procedury Rady Praw Człowieka ONZ, w szczególności poprzez:

 • zachęcanie państw do przyjęcia zasady, według której należy zezwalać na składanie wizyt w ramach specjalnych procedur,
 • promowanie stosowania mechanizmów tematycznych ONZ przez miejscowe społeczności zajmujące się prawami człowieka oraz przez obrońców praw człowieka,
 • wspieranie przyznawania odpowiednich zasobów dla biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Na koniec wytyczne przewidują konkretne środki wspierania obrońców praw człowieka poprzez politykę rozwoju, w tym europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka, które obejmują:

 • wspieranie obrońców praw człowieka i pokrewnych organizacji pozarządowych w państwach trzecich poprzez kampanie informacyjne oraz te na rzecz zwiększania możliwości,
 • wspieranie krajowych instytucji na rzecz ochrony praw człowieka i utworzenie międzynarodowych sieci obrońców praw człowieka,
 • dostęp obrońców praw człowieka w krajach trzecich do zasobów z zagranicy,
 • zapewnienie, by programy edukacyjne poświęcone prawom człowieka propagowały deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka,
 • zaplanowanie środków, które pozwolą szybko pomóc i ochronić obrońców praw człowieka znajdujących się w niebezpieczeństwie w krajach trzecich.

Dokonania przeglądu realizacji wytycznych i dalszych działań z nimi związanych podejmuje się COHOM we współpracy z innymi odpowiednimi grupami roboczymi Rady, w szczególności poprzez:

 • promowanie uwzględniania kwestii obrońców praw człowieka w ramach właściwych polityk i działań UE,
 • prowadzenie regularnych przeglądów realizacji wytycznych, którym towarzyszyć będą sprawozdania z postępów prac dla Rady,
 • dalsze badanie sposobów współpracy z ONZ oraz innymi międzynarodowymi i regionalnymi mechanizmami na rzecz obrońców praw człowieka.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Obrońcy praw człowieka: jednostki, grupy i podmioty społeczne, które propagują i chronią w sposób pokojowy powszechnie uznane prawa człowieka oraz podstawowe wolności, tj. prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, w tym prawa członków społeczności autochtonicznych.
 • Misje UE: ambasady i konsulaty państw członkowskich oraz delegatury Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010

Top