Help Print this page 
Title and reference
Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów: mediacja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów: mediacja

Dyrektywa ułatwia dostęp do postępowania mediacyjnego jako metody rozwiązywania sporów transgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

STRESZCZENIE

Zapisy dyrektywy wspierają polubowne rozwiązywanie sporów w Unii Europejskiej (UE), w szczególności poprzez zastosowanie mediacji. W świetle dyrektywy państwa członkowskie pozwalają sądom na zaproponowanie stronom sporu możliwości skorzystania z tej metody, co jednak nie oznacza jej nakazania.

Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie w przypadku sporów o charakterze transgranicznym w sprawach cywilnych oraz handlowych, z wyjątkiem spraw skarbowych, celnych oraz administracyjnych, a także w sprawach związanych z odpowiedzialnością państwa za działania lub zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej. Dokument dotyczy wszystkich państw członkowskich oprócz Danii.

Egzekwowanie ugód zawartych w drodze mediacji

Mimo że ugody zawarte za pośrednictwem mediacji są realizowane dobrowolnie, państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie procedury nadania klauzuli wykonalności ugodzie, na wniosek stron, w formie orzeczenia, decyzji lub innego dokumentu urzędowego wydanego przez sąd lub inny właściwy organ.

Tego typu procedura umożliwia wzajemne uznawanie i egzekwowanie w całej UE umów zawartych w drodze mediacji na tych samych warunkach, jak uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Zawieszenie okresów przedawnienia

Państwa członkowskie zapewniają, aby wygaśnięcie okresów przedawnienia w trakcie postępowania mediacyjnego nie odebrało stronom, które próbują rozwiązać spór w drodze mediacji, możliwości wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego dotyczącego tego sporu.

Zapewnienie poufności i jakości mediacji

Ani mediatorzy, ani inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie mogą być zmuszane w postępowaniu sądowym do składania zeznań dotyczących informacji uzyskanych w wyniku postępowania mediacyjnego. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:

  • konieczność z ważnych powodów dotyczących porządku publicznego, w szczególności dla zapewnienia nietykalności cielesnej danej osoby,
  • ujawnienie treści ugody zawartej w drodze mediacji jest konieczne w celu wprowadzenia w życie lub wykonania tej ugody.

Państwa członkowskie wspierają także szkolenie mediatorów oraz opracowują kodeks postępowania zawodowego.

Kontekst

Dyrektywa stanowi kontynuację zielonej księgi z 2002 r. w sprawie metod alternatywnego rozwiązywania sporów oraz kodeksu postępowania dla mediatorów opracowanego w październiku 2004 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/52/WE

12.6.2008

21.5.2011 (art. 10: 21.11.2010)

Dz.U. L 136 z 24.5.2008

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku europejskich horyzontalnych ram w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń [ COM(2013) 0401 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat zawiera najważniejsze opinie wyrażone w kontekście konsultacji publicznych zorganizowanych przez Komisję w 2011 r., zatytułowanych W kierunku europejskich horyzontalnych ram w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń. Przedstawiono w nim także stanowisko Komisji w sprawie określonych aspektów fundamentalnych oraz dołączono zalecenia, w których Komisja zachęca wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia krajowych mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń zainspirowanych kilkoma europejskimi zasadami.

Komisja w szczególności stwierdza, że zbiorowe rozstrzyganie sporów na drodze polubownej, m. in. za sprawą mediacji, może pełnić przydatną dodatkową funkcję w odniesieniu do działań prawnych. Dlatego też zaleca, by państwa członkowskie wprowadziły zbiorcze mechanizmy regulacji.

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014

Top