Help Print this page 
Title and reference
Strategia przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strategia Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (BMR) to zasadniczy element polityki zagranicznej UE. Ma ona na celu ograniczenie, a w ostatecznym rozrachunku wyeliminowanie opracowywania programów rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i broni rakietowej służącej do jej przenoszenia.

AKT

Strategia UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia z dnia 12 grudnia 2003 r. (dok. 15708/03) [nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

STRESZCZENIE

Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, szczególnie broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia (rakiety średniego i długiego zasięgu, pociski manewrujące i bezzałogowe statki powietrzne) stanowi rosnące zagrożenie w skali światowej. Zwiększa to zwłaszcza ryzyko, że taka broń będzie stosowana przez niektóre państwa lub zostanie zdobyta przez grupy terrorystyczne.

Nierozprzestrzenianie stanowi więc podstawowy cel wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), zwłaszcza od czasu przyjęcia strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia w 2003 r.

Strategia ta, która ma na celu zapobieganie, powstrzymywanie i eliminowanie, w miarę możliwości, programów rozprzestrzeniania broni masowego rażenia na całym świecie, była kilkakrotnie aktualizowana przez Radę. Szeroko zakrojone wytyczne polityki UE pozostają jednak niezmienione:

  • wzmocnienie skuteczności podejścia wielostronnego: system traktatów wielostronnych stanowi podstawę prawną wszystkich działań UE w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowej. Ich powszechne stosowanie stanowi cel podstawowy, podobnie jak poprawienie mechanizmów weryfikacji naruszania ustanowionych przez nich norm.
  • promowanie stabilnego środowiska regionalnego i międzynarodowego: chodzi przede wszystkim o wzmocnienie programów ukierunkowanych na pomoc w rozbrojeniu oraz włączenie celu, jakim jest nierozprzestrzenianie BMR, w główny nurt wszystkich politycznych, dyplomatycznych i ekonomicznych działań oraz programów UE.
  • ścisła współpraca z kluczowymi partnerami, takimi jak USA, Rosja, Wielka Brytania czy NATO, jeśli chodzi o państwa i organizacje międzynarodowe odgrywające zasadniczą rolę w kwestii nierozprzestrzeniania BMR.

Do ram WPZiB włączono liczne działania na rzecz zastosowania planu działań określonego w strategii przyjętej w 2003 r. Rada ds. Stosunków Zewnętrznych co pół roku organizuje debaty na temat wdrożenia strategii UE w sprawie BMR, a w wydawanych co sześć miesięcy sprawozdaniach ocenia się postęp prac w tym zakresie.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady w sprawie nowych kierunków działań Unii Europejskiej na rzecz zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia Bruksela 17 grudnia 2008 (Dok. 17172/08) [nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

Decyzja Rady 2008/974/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. wspierająca haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia [Dz.U. L345 z 23.12.2008]

Decyzja Rady 2010/430/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiająca europejską sieć niezależnych ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją, wspierających realizację strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia [Dz.U. L 202 z 4.8.2010]

Decyzja Rady 2012/423/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wsparcia - w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz wspólnego stanowiska Rady 2003/805/WPZiB - nierozprzestrzenianie rakiet balistycznych [Dz.U. L 196 z 24.7.2012]

Konkluzje Rady w sprawie zapewnienia kontynuacji skutecznej polityki UE w odpowiedzi na nowe wyzwania związane z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia (BMR) i systemów jej przenoszenia. 21 października 2013 (Dok. 15104/13) [nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

Decyzja Rady 2013/668/WPZiB z dnia 18 listopada 2013 r. wspierająca działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w ramach strategii Unii Europejskiej przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia [Dz.U. L 310 z 20.11.2013]

Sprawozdanie półroczne 2013/II z postępów w realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia [Dz.U. C 54 z 25.2.2014]

Decyzja Rady 2014/129/WPZiB z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca propagowania europejskiej sieci niezależnych ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją, wspierających realizację strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia [Dz.U. L 71 z 12.3.2014]

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2014

Top