Help Print this page 
Title and reference
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Swobodne przemieszczanie się w pozbawionej granic strefie Schengen jest prawem podstawowym obywateli Unii Europejskiej. Wraz ze zniesieniem granic wewnętrznych Unii pojawiła się potrzeba ściślejszego zarządzania granicami zewnętrznymi w celu regulowania przepływu ludności.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1168/2011 z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) rozpoczęła działalność w 2005 r. Jej zadaniem jest usprawnienie zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii i zacieśnienie współpracy między krajowymi służbami granicznymi. Siedziba agencji znajduje się w Warszawie.

W 2011 r., po dokonaniu oceny pracy agencji oraz w reakcji na wezwania ze strony Rady i Rady Europejskiej do zwiększenia jej roli oraz zdolności operacyjnych w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji (w tym zawarte w przyjętym w 2008 r. Europejskim pakcie o imigracji i azylu i w przyjętym w 2009 r. programie sztokholmskim), zmieniono pierwotny akt ustanawiający Frontex, dając tym samym agencji szersze możliwości współpracy.

Zadania

Główne zadania agencji to:

  • planowanie i koordynowanie wspólnych operacji prowadzonych z wykorzystaniem personelu i wyposażenia państw członkowskich na morskich, lądowych oraz powietrznych granicach zewnętrznych,
  • koordynowanie wspólnych działań dotyczących powrotów cudzoziemców,
  • opracowanie wspólnych standardów i narzędzi szkoleniowych dla krajowych straży granicznych,
  • przeprowadzanie analizyryzyka (np. regularna ocena zdolności krajów do sprostania zagrożeniom i presji na ich granicach zewnętrznych),
  • wspomaganie państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych (np. wiążących się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu lub gdy pewne kraje stoją w obliczu szczególnej i nieproporcjonalnej presji na ich granicach),
  • powołanie europejskich zespołów straży granicznej, które mają być oddelegowywane podczas wspólnych operacji, projektów pilotażowych i szybkich interwencji,
  • rozwijanie zdolności szybkiego reagowania: dotyczy to europejskich zespołów straży granicznej, jak też bazy danych o dostępnym wyposażeniu i zasobach angażowanych w sytuacjach kryzysowych.

Plan operacyjny

Plan operacyjny (sporządzany przed realizacją wspólnych operacji i projektów pilotażowych) powinien obejmować zadania i obowiązki, skład zespołów, uzgodnienia dotyczące dowodzenia i kontroli, oceny oraz zgłaszania zdarzeń, jak też właściwej jurysdykcji (np. w odniesieniu do operacji morskich) itp.

Prawa podstawowe

Frontex ma obowiązek wprowadzenia skutecznego mechanizmu monitorowania przestrzegania praw podstawowych we wszystkich swoich działaniach.

Współpraca

Frontex może współpracować z Europolem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i innymi podmiotami unijnymi, władzami państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi.

Dane osobowe

Frontex ma prawo przekazywać do Europolu lub innych organów ścigania UE dane dotyczące osób podejrzanych o udział w transgranicznych działaniach przestępczych, w ułatwianiu nielegalnych działań migracyjnych lub w handlu ludźmi.

Wyposażenie

Frontex może kupować lub brać w leasing wyposażenie (samochody, statki, helikoptery itp.) bądź kupować je wspólnie z państwem członkowskim.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1168/2011

12.12.2011

-

Dz.U. L 304 z 22.11.2011

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014

Top