Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Rada utworzyła Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych, aby ułatwić współpracę między państwami członkowskimi w tych obszarach. Za pośrednictwem Internetu obywatele mogą uzyskać dostęp do informacji dotyczących systemów prawnych państw członkowskich, procedur wszczynania postępowania sądowego, pomocy prawnej itp. Sieć składa się z punktów kontaktowych w państwach członkowskich.

AKT

Decyzja Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Stopniowe tworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego pociąga za sobą konieczność usprawnienia, uproszczenia i przyspieszenia skutecznej współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych.

Niniejsza decyzja ma doprowadzić do realizacji tego celu, którego znaczenie zostało uznane w planie działań Rady i Komisji z grudnia 1998 r. oraz na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere w październiku 1999 r., poprzez utworzenie Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych składa się z:

 • centralnych punktów kontaktowych wyznaczonych przez państwa członkowskie oraz w razie potrzeby ograniczonej liczby dodatkowych punktów kontaktowych,
 • sędziów łącznikowych oraz innych organów (odpowiedzialnych za współpracę sadową w sprawach cywilnych i handlowych), których członkostwo w sieci jest uznane za pożyteczne przez państwa członkowskie,
 • izb zrzeszających przedstawicieli zawodów prawniczych współdziałających przy stosowaniu aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowych instrumentów wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

W niniejszej decyzji określenie „państwo członkowskie” oznacza wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii.

Informowanie państw członkowskich oraz ich obywateli o sprawach cywilnych i handlowych

Sieć ma dwa specjalne zadania:

 • ułatwienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych przez utworzenie systemu informacyjnego dla członków sieci,
 • ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez zapewnianie informacji na temat wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów współpracy sądowej.

Ponadto sieć pomaga:

 • zapewniać niezakłócone funkcjonowanie procedur o charakterze transgranicznym,
 • ułatwiać składanie wniosków o współpracę między państwami członkowskimi, w szczególności gdy nie ma zastosowania żaden instrument wspólnotowy czy międzynarodowy,
 • stosować obowiązujące w państwach członkowskich akty wspólnotowe lub konwencje.

Spełnianie wymogów sieci: punkty kontaktowe

Punkty kontaktowe odgrywają w sieci kluczową rolę zapewniając ogólne informacje na temat wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów oraz informacje potrzebne do współpracy i stosowania właściwych przepisów państwa członkowskiego, ułatwiając przetwarzanie wniosków o współpracę sądową, poszukując rozwiązań wszelkich pojawiających się problemów oraz koordynując współpracę między krajowymi członkami.

Punkty kontaktowe udzielają odpowiedzi na wnioski o współpracę sądową w ustalonym terminie (w ciągu 15 dni od ich otrzymania, chyba że termin ten zostanie przedłużony) korzystając z urządzeń technicznych zapewnionych przez państwa członkowskie. Komisja prowadzi rejestr wniosków i odpowiedzi punktów kontaktowych.

Punkty kontaktowe spotykają się co najmniej raz na sześć miesięcy w celu wymiany informacji i doświadczeń, zidentyfikowania problemów i najlepszych praktyk oraz określenia parametrów systemu informacyjnego.

Pomimo że Dania nie jest zobowiązana do stosowania niniejszej decyzji, przedstawiciele Danii mogą uczestniczyć w spotkaniach sieci. Ponadto kraje przystępujące do UE i kraje kandydujące oraz niektóre kraje trzecie mogą wysyłać maksymalnie po trzech przedstawicieli, którzy uczestniczą w tych spotkaniach jako obserwatorzy.

Poza spotkaniami punkty kontaktowe mogą wymieniać informacje za pośrednictwem utworzonego przez Komisję systemu o zabezpieczonym, ograniczonych dostępnie.

Sieć ma utrzymywać kontakty z podobnymi sieciami oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak europejska sieć sądowa w sprawach karnych, europejska sieć szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości (EN) (FR), Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) oraz sieciami współpracy sądowej działającymi w krajach trzecich i z organizacjami międzynarodowymi.

Informowanie społeczeństwa

System informacyjny oparty na Internecie zapewnia dostęp do informacji dotyczących obowiązujących instrumentów współpracy sądowej, orzecznictwa, systemów prawnych i sprawiedliwości państw członkowskich oraz współpracy w sprawach cywilnych i handlowych. System zawiera również praktyczne formularze informacyjne dla obywateli.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2001/470/WE

1.12.2002

-

Dz.U. L 174 z 27.6.2001

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 568/2009/WE

11.1.2011

-

Dz.U. L 168 z 30.6.2009

Kolejne zmiany i poprawki do decyzji Rady nr 2001/470/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zastosowania decyzji Rady nr 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2006) 203 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie to zostało sporządzone przez Komisję zgodnie z art. 19 wspomnianej powyżej decyzji. Przedstawiono w nim w skrócie aktualną charakterystykę i sposoby działania sieci. Komisja uważa, że sieć ogólnie spełnia oczekiwania, ale uznaje, że nadal ma ogromny potencjał rozwojowy. Aby sieć mogła w pełni rozwinąć swój potencjał, należy zapewnić jej konieczne środki. Tak więc Komisja chciałaby:

 • aby wszystkie główne punkty kontaktowe w państwach członkowskich mogły w całości poświęcić swoją działalność sieci i aby państwa członkowskie przyznały im uprawnienia i zasoby do tego konieczne,
 • aby dołożyć więcej starań w projekt tworzenia witryny internetowej sieci zarówno pod względem jej treści, jak i dostępnych wersji językowych,
 • aby sieć kontynuowała prace zmierzające do opracowania przewodników praktycznych, inicjatyw informacyjnych oraz innych działań, koncentrując się przy tym w większym stopniu na konkretnych sprawach,
 • aby punkty kontaktowe stawały się stopniowo dostępne dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem Internetu.

See also

 • Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa: Centrum dokumentacji w sprawach cywilnych-współpraca sądowa (EN): Ocena funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej (EN) z dnia 20 czerwca 2005 r. zlecona przez Komisję
 • Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011

Top