Help Print this page 
Title and reference
Jednolity wzór dokumentów pobytowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jednolity wzór dokumentów pobytowych

Unia Europejska stworzyła jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 Rady z 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich [Zob. akty zmieniające]

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie zastępuje wspólne działanie 97/11/WSiSW (zob. poniższą rubrykę „akty powiązane”) Rady dotyczące jednolitego wzoru dokumentu pobytowego * oraz środki przyjęte przez Radę w związku z jego zastosowaniem. Zgodnie z postanowieniami konwencji z Schengen dokument pobytowy razem z dokumentem podróży może zastąpić wizę. Obywatel państwa trzeciego * przedstawiając swój paszport oraz dokument pobytowy może wjechać na teren państwa członkowskiego należącego do strefy Schengen i pozostać tam przez krótki okres czasu.

Rozporządzenie opisuje właściwości ogólne jednolitego wzoru, którego jeden egzemplarz znajduje się załączniku do rozporządzenia. Dokumenty pobytowe są produkowane w postaci osobnych dokumentów w oparciu o przedstawiony model. Pozostałe postanowienia techniczne, które mają na celu przeciwdziałanie podrabianiu i fałszowaniu, są przyjmowane przez Komisję i komitet utworzony na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1683/95 ustanawiającego jednolity formularz wizowy. Jeśli postanowione zostanie, że postanowienia te mają mieć charakter poufny, są o nich informowane wyłącznie wskazane przez państwa członkowskie instytucje odpowiadające za druk dokumentów pobytowych.

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, każda osoba, która otrzyma dokument pobytowy, ma prawo zwrócić się z wnioskiem, aby wprowadzono korektę danych osobowych, które znajdują się na tym dokumencie.

Identyfikatory biometryczne * zostały włączone do dokumentów pobytowych, w celu sprawdzania autentyczności dokumentu oraz tożsamości obywatela państwa trzeciego. Identyfikatory składają się z obrazu twarzy (zdjęcie) i dwóch odcisków palca, które będą przetwarzane zgodnie z praktykami krajowymi, postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości oraz Konwencji ONZ o prawach dziecka. Specyfikacje techniczne dotyczące zbierania identyfikatorów biometrycznych zostały przygotowane zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i w oparciu o specyfikacje techniczne stosowane w przypadku paszportów dostarczonych przez państwa członkowskie ich obywatelom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2252/2004.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do obywateli państw trzecich, którzy są:

 • członkami rodziny obywatela Unii korzystającego z prawa swobody przepływu,
 • obywatelami państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będących stroną porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających z prawa swobody przepływu oraz członków ich rodzin,
 • obywatelami państw trzecich, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania wizy i którzy posiadają zgodę na pobyt w państwie członkowskim przez okres poniżej trzech miesięcy.

Państwa członkowskie mogą korzystać z jednolitego wzoru w celach innych niż te opisane w rozporządzeniu. Należy jednak podjąć działania, aby uniemożliwić pomylenie go z jednolitym dokumentem pobytowym.

Państwa członkowskie wydają jednolity wzór dokumentu pobytowego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej rok po przyjęciu dodatkowych środków zabezpieczających. Identyfikatory biometryczne będą wprowadzane najpóźniej w ciągu dwóch (obraz twarzy) lub trzech (odciski palców) lat, po przyjęciu odpowiednich środków technicznych. Pozwolenia wydane wcześniej na innych wzorach dokumentów pobytowych zachowują ważność, z wyjątkiem przeciwnych postanowień państw członkowskich. W czasie dwuletniego okresu przejściowego następującego po przyjęciu specyfikacji technicznych dotyczących obrazu twarzy, dokument pobytowy może zostać wydany w postaci naklejki.

Irlandia i Zjednoczone Królestwo poinformowały o swoim zamiarze wzięcia udziału w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi o Danię, Republikę Islandii, Królestwo Norwegii i Konfederację Szwajcarską, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen.

Kontekst

Na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. Rada Europejska podkreśliła konieczność zapewnienia spójności w zakresie identyfikatorów biometrycznych, aby osiągnąć pewien poziom jednorodności między dokumentami wydawanymi obywatelom państw trzecich, paszportami wydawanymi obywatelom Unii oraz systemami informacji. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich przyczynia się przede wszystkim do przeciwdziałania nielegalnej imigracji i nielegalnym pobytom. Wprowadzenie identyfikatorów biometrycznych przyczynia się do zabezpieczenia dokumentu pobytowego przeciwko bezprawnemu użyciu, określając w sposób bardziej wiarygodny związek między dokumentem pobytowym i posiadaczem.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Dokument pobytowy: oznacza upoważnienie wydane przez władze danego państwa członkowskiego zezwalające obywatelowi państwa trzeciego na legalny pobyt na jego terytorium (z kilkoma wyjątkami określonymi w artykule 1, paragraf 2, punkt a)).
 • Obywatel państwa trzeciego: oznacza osobę, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej (z kilkoma wyjątkami określonymi w artykule 5).
 • Biometria: biometria polega na przechowywaniu na jakimś nośniku (karta chipowa, kod kreskowy czy zwykły dokument) jednej lub kilku cech fizycznych osoby (odciski palców, rozpoznanie twarzy, tęczówka oka), aby umożliwić sprawdzenie, czy osoba dysponująca dokumentem jest na pewno jego posiadaczem. Ponieważ element biometryczny jest właściwy wyłącznie jednej osobie, stanowi on czynnik decydujący o rozpoznaniu użytkownika.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1030/2002

15.6.2002

-

Dz.U. L 157 z 15.6.2002

Zob. akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 380/2008

19.5.2008

-

Dz.U. L 115 z 29.4.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 98/243/WSiSW z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie podziału kosztów przygotowania matryc ujednoliconego wzoru dokumentu pobytowego [Dz.U. L 99 z 31.3.1998].

Decyzja Rady 98/701/WSiSW z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych norm odnoszących się do wypełniania ujednoliconego wzoru dokumentów pobytowych [Dziennik Urzędowy L 333 z 9.12.1998]

Wspólne działanie 97/11/JAI z dnia 16 grudnia 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące jednolitego wzoru dokumentu pobytowego [Dz.U. L 7 z 10.1.1997]. Niniejsze wspólne działanie pozwoliło na stworzenie jednolitego wzoru dokumentu pobytowego dla obywateli państw trzecich. Zgodnie ze wspólnym działaniem przez termin „dokument pobytowy” rozumie się „upoważnienie wydane przez władze państwa członkowskiego, zezwalające obywatelowi państwa trzeciego na legalny pobyt na jego terytorium…”. Wspólne działanie nie ma zastosowania:

 • do wiz,
 • do dokumentów, których okres ważności jest krótszy niż sześć miesięcy,
 • do zezwoleń wydanych do czasu zbadania wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt lub przyznania azylu.

Co więcej, niniejsze wspólne działanie nie ma zastosowania w stosunku do:

 • członków rodziny obywateli Unii, korzystających z prawa do swobodnego przepływu,
 • obywateli państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz członków ich rodzin, korzystających z prawa do swobodnego przepływu.

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2009

Top