Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ceny produktów oferowanych konsumentom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ceny produktów oferowanych konsumentom

Podawanie ceny sprzedaży oraz ceny jednostkowej jest obowiązkowe i dotyczy wszelkich produktów oferowanych konsumentom przez przedsiębiorstwa w celu poprawy informacji konsumenckiej i ułatwienia porównania cen. Wskazane ceny muszą być jednoznaczne, łatwo dostrzegalne i czytelne.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

STRESZCZENIE

Cenę sprzedaży i cenę jednostkową podaje się dla wszystkich produktów oferowanych konsumentom przez przedsiębiorstwa w sposób jednoznaczny, łatwo dostrzegalny i czytelny. W rozumieniu dyrektywy cena jednoznaczna określa cenę definitywną łącznie z podatkiem VAT oraz innymi podatkami.

Cena jednostkowa nie musi być wskazywana, jeżeli jest identyczna z ceną sprzedaży.

Jednakże państwa członkowskie mogą postanowić, że niniejsza zasada nie ma zastosowania w odniesieniu do:

  • produktów dostarczanych w trakcie świadczenia usługi,
  • sprzedaży z licytacji oraz sprzedaży dzieł sztuki i antyków.

W przypadku produktów sprzedawanych luzem należy podawać jedynie cenę jednostkową.

W każdej reklamie, która podaje cenę sprzedaży, musi być podawana także cena jednostkowa.

Państwa członkowskie mogą:

  • zaniechać obowiązku podawania ceny jednostkowej produktów, w przypadku których podawanie ceny jednostkowej nie byłoby przydatne lub też mogłoby wprowadzić w błąd,
  • w przypadku produktów nie będących żywnością ustalić wykaz produktów objętych obowiązkiem podawania ceny jednostkowej.

Dyrektywa przewiduje okres przejściowy, w czasie którego małe przedsiębiorstwa handlu detalicznego nie mają obowiązku podawania ceny jednostkowej produktów innych niż sprzedawanych luzem.

Państwa członkowskie:

  • podejmują właściwe środki, aby informować wszystkie zainteresowane strony o transpozycji niniejszej dyrektywy,
  • ustalają i informują o karach za naruszenie przepisów krajowych przyjętych w celu stosowania niniejszej dyrektywy.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywy 79/581/EWG (ceny środków spożywczych) oraz 88/314/EWG (ceny produktów nie będących żywnością) wraz z dniem 18 marca 2000 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 98/6/WE [procedura współdecyzji COD/1995/0148]

18.3.1998

18.3.2003

Dz.U. L 80 z 18.3.1998

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1998/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom [COM(2006) 325 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komunikat wskazuje, z jednej strony, że mimo zastosowania dyrektywy jedynie do dóbr ruchomych, następujące kraje zastosowały ją również do usług: Belgia, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Z drugiej strony potwierdza, że wszystkie państwa członkowskie wyłączyły pewne produkty lub listy produktów z obowiązku podawania ceny jednostkowej.

Wymóg podawania ceny jednostkowej obejmuje również reklamę. Brak podania ceny jednostkowej oznacza reklamę wprowadzającą w błąd i tym samym zakazaną przez dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych.

Reklama porównująca ceny

Sprawa C-356/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony w wyroku Rechtbank van Koophandel de Bruxelles wydanym 29 lipca 2004 r. w sprawie Lidl Belgium GmbH & Co KG przeciw NV Etablissementen Franz Colruyt [Dz.U. C 273 z 6.11.2004]. Wyrok stwierdza, że reklama, która porównuje poziomy cen różnych supermarketów określając je na podstawie próbki, jest reklamą wprowadzającą w błąd i w konsekwencji zakazaną.

Dnia 23 kwietnia 1998 r. Komisja przedstawiła zalecenie dotyczące podawania cen w dwóch walutach oraz innych kwot pieniężnych.

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2006

Top