Help Print this page 
Title and reference
Produkty wadliwe: odpowiedzialność

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkty wadliwe: odpowiedzialność

Prawo europejskie zapewnia ochronę konsumentów przed szkodami wyrządzonymi przez produkty wadliwe. Każda poszkodowana osoba ma prawo żądać naprawy szkody poniesionej przez produkty dopuszczone do obiegu na rynku wewnętrznym.

AKT

Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Dyrektywa ustanawia zasadę odpowiedzialności na zasadzie ryzyka stosowaną wobec europejskich producentów. W przypadku gdy produkt * wadliwy powoduje szkodę względem konsumenta, odpowiedzialność może ponosić producent.

Za producenta uznaje się:

 • producenta surowca, producenta produktu gotowego lub części składowej,
 • importera produktu,
 • każdą osobę umieszczającą swoją nazwę, znak handlowy lub inną wyróżniającą cechę na produkcie,
 • każdą osobę, która dostarcza produkt, którego producent lub importer nie mogą być zidentyfikowani.

W sytuacji gdy odpowiedzialność za tę samą szkodę dotyczy kilku osób, pozostają one odpowiedzialne w sposób solidarny.

Dowód szkody

Produkt jest wadliwy, jeżeli nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego konsument ma prawo oczekiwać, biorąc pod uwagę szczególnie:

 • wygląd produktu,
 • sposób użycia produktu, którego można rozsądnie oczekiwać,
 • czas, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Na osobie poszkodowanej spoczywa ciężar udowodnienia:

 • zaistniałej szkody,
 • wady produktu,
 • związku przyczynowego między wadą a szkodą.

Wyłączenie odpowiedzialności producenta

Istnieje możliwość uwolnienia producenta od odpowiedzialności, jeżeli udowodni:

 • że nie wprowadził produktu do obrotu,
 • że wada pojawiła się po wprowadzeniu produktu do obrotu,
 • że nie wyprodukował produktu w celu sprzedaży lub dystrybucji dla celu gospodarczego,
 • że nie wyprodukował lub nie rozpowszechnił produktu w toku swej działalności gospodarczej,
 • że wada wynika ze zgodności produktu z przepisami bezwzględnie wiążącymi wydanymi przez władze publiczne,
 • stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili wprowadzenia produktu do obrotu nie pozwalał na wykrycie istnienia wady. Państwa członkowskie mogą w tej kwestii przyjąć środki uchylające,
 • w przypadku gdy wada części została spowodowana podczas produkcji produktu końcowego.

Odpowiedzialność producenta może zostać ograniczona w przypadku winy osoby poszkodowanej.

Objęte szkody

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do szkód:

 • spowodowanych przez śmierć lub uszkodzenia ciała,
 • spowodowanych przedmiotom użytku prywatnego lub konsumpcji innym niż produkt wadliwy o wartości powyżej 500 EUR.

Państwa członkowskie mogą określić granicę całkowitej odpowiedzialności producenta w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez serię produktów z taką samą wadą.

Dyrektywa nie ma zastosowania do szkód powstałych w wyniku awarii jądrowych objętych przez konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez państwa członkowskie.

Wygaśnięcie odpowiedzialności

Dyrektywa przewiduje trzyletni okres na dochodzenie odszkodowania. Okres ten rozpoczyna się w dniu, w którym skarżący dowiedział się o szkodzie, wadzie i tożsamości producenta.

Co więcej, odpowiedzialność producenta wygasa po upływie okresu 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu.

Nie powinno zezwalać się na umowne uchylenie odpowiedzialności producenta w odniesieniu do osoby poszkodowanej.

Zastosowanie utrzymują ustawodawstwa krajowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Pojęcia kluczowe

 • Produkt: oznacza każdą rzecz ruchomą, nawet będącą częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej, w tym elektryczność, surowce rolne (produkty ziemi, hodowli, rybołówstwa) oraz produkty łowiectwa.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 85/374/EWG

30.7.1985

30.7.1988

Dz.U. L 210 z 7.8.1995

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 1999/34/WE

4.6.1999

4.12.2000

Dz.U. L 141 z 4.6.1999

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 85/374/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2011

Top