Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alkohol i napoje alkoholowe: harmonizacja struktury podatków akcyzowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alkohol i napoje alkoholowe: harmonizacja struktury podatków akcyzowych

Na mocy dyrektywy zharmonizowana zostaje struktura podatków akcyzowych od napojów alkoholowych i alkoholu zawartego w innych produktach, aby zapewnić stworzenie rynku wewnętrznego.

AKT

Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

STRESZCZENIE

Podatek akcyzowy nakładany na piwo będzie ustalany w odniesieniu do liczby hektolitrów/stopni gotowego produktu.

Państwa członkowskie mogą dzielić piwo na kategorie odznaczone nie więcej niż 4 stopniami Plato i stosować tę samą stawkę podatku akcyzowego od hektolitra każdego piwa należącego do tej samej kategorii.

Państwa członkowskie mogą stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki podatku akcyzowego, pod warunkiem że stawki te:

  • nie są stosowane wobec zakładów produkujących ponad 200 000 hl piwa rocznie,
  • nie są niższe niż 50% standardowej krajowej stawki podatku akcyzowego.

Stawki nakładane przez państwa członkowskie muszą być stosowane na równych prawach do piwa dostarczanego na ich terytorium z niezależnych małych browarów znajdujących się w innych państwach członkowskich.

Państwa członkowskie mogą stosować stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, do piwa o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 2,8% obj.

Podatek akcyzowy nakładany na wino niemusujące, wino musujące i inne napoje przefermentowane i produkty pośrednie będzie ustalany w odniesieniu do liczby hektolitrów gotowego produktu.

Państwa członkowskie będą zobowiązane stosować tę samą stawkę podatku akcyzowego w każdej kategorii napojów alkoholowych.

Państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego od każdego typu wina i innego rodzaju napojów przefermentowanych, z wyjątkiem piwa, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5% obj.

Państwa członkowskie mogą stosować jedną obniżoną stawkę podatku od produktów pośrednich o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 15% obj., pod warunkiem że:

  • stawka jest obniżona o nie więcej niż 40% w stosunku do standardowej stawki krajowej,
  • stawka obniżona nie jest niższa od standardowej stawki stosowanej do wina niemusującego i innych niemusujących produktów przefermentowanych.

Podatek akcyzowy nakładany na alkohol i napoje alkoholowe będzie ustalany od hektolitra czystego alkoholu o temperaturze 20°C. Będzie on obliczany przez odniesienie do liczby hektolitrów czystego alkoholu.

Obniżone stawki można stosować do alkoholu etylowego produkowanego przez małe gorzelnie. Stawki takie nie mogą być jednak niższe niż 50% standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.

Państwa członkowskie muszą stosować takie obniżone stawki na równych prawach do alkoholu etylowego pochodzącego z małych gorzelni w innych państwach członkowskich.

Z zastrzeżeniem niektórych limitów, obniżone stawki podatku akcyzowego można także stosować do napojów spirytusowych o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 10% oraz do francuskiego rumu i greckiego ouzo.

W przypadku wycofania napoju alkoholowego z rynku z powodu uznania go za nienadający się do spożycia przez ludzi państwa członkowskie mogą zwrócić pobrany podatek akcyzowy.

Produkty objęte zakresem tej dyrektywy będą zwolnione z podatku akcyzowego, w przypadku gdy:

  • są denaturowane zgodnie z wymogami każdego państwa członkowskiego,
  • są denaturowane zgodnie z wymogami każdego państwa członkowskiego i używane do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  • są używane do produkcji octu, lekarstw lub substancji smakowo-aromatycznych używanych do wytwarzania środków spożywczych.

Dyrektywa zakłada wzajemne uznawanie różnych metod denaturacji i ustanawia system wymiany koniecznych informacji i zwalczania nadużyć w zakresie zwolnień podatkowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 92/83/EWG

10.11.1992

31.12.1992

Dz.U. L 316 z 31.10.1992

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 maja 2004 r. dotyczące stawek podatku akcyzowego stosowanych dla alkoholu i napojów alkoholowych (przedstawione zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych) [COM(2004) 223 – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

W sprawozdaniu zbadano stan przepisów wspólnotowych w dziedzinie podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 1993 r. i nie były od tamtej pory zmieniane. Komisja analizuje skutki obecnego systemu dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, konkurencję między różnymi kategoriami napojów alkoholowych wywołaną różnymi stawkami podatku akcyzowego, rzeczywistą bieżącą wartość minimalnych stawek podatku ustalonych w 1992 r. i szersze cele Traktatu o Unii Europejskiej. Stwierdza, że potrzebna jest większa zbieżność między stawkami podatku akcyzowego stosowanymi w różnych państwach członkowskich, tak by zmniejszyć zakłócenia konkurencji i ograniczyć możliwości nadużyć finansowych. Wobec dużej rozbieżności opinii wśród państw członkowskich co do właściwego poziomu stawek minimalnych i wobec faktu, że każda zmiana wymaga jednogłośnej zgody, Komisja na tym etapie wstrzymuje się od formułowania wniosków w tej sprawie. Zamiast tego zamierza rozpocząć powszechną debatę na forum Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Na podstawie wyników tej debaty Komisja zdecyduje o ewentualnym przedłożeniu wniosków dotyczących niektórych lub wszystkich kwestii poruszonych w sprawozdaniu.

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2006

Top