Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa dla Obywateli (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Europa dla Obywateli (2007–2013)

Niniejsza decyzja ustanawia program „Europa dla Obywateli” na lata 2007–2013. Program ten ma kontynuować działania rozpoczęte w ramach programu 2004–2006, z uwzględnieniem zaproponowanych innowacji. W celu zapewnienia aktywnego uczestnictwa obywateli w procesie integracji europejskiej program proponuje utworzenie warunków do połączenia ludzi z całej Europy i zwiększenia poczucia tożsamości europejskiej.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1904/2006/WE z 12 grudnia 2006 r., ustanawiająca program Europa dla Obywateli na rzecz promowania programu „Europa dla Obywateli” na lata 2007–2013 [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Program ten, ukierunkowany na aktywne angażowanie ogółu w proces integracji europejskiej, ma na celu zachęcanie do współpracy między obywatelami i organizacjami obywatelskimi w różnych krajach. W ten sposób mogą się łączyć i działać w europejskim środowisku, które szanuje ich różnorodność.

Przed opublikowaniem tej decyzji Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje publiczne w okresie od grudnia 2004 r. do lutego 2005 r., a następnie zorganizowała forum konsultacyjne w dniach 3-4 lutego 2005 r. Konsultacja on-line zaowocowała ponad tysiącem odpowiedzi, z których 700 pochodziło od organizacji, a około 300 od osób prywatnych. Ten program na lata 2007–2013 wynika z programu wspólnotowego, wspierającego aktywne obywatelstwo europejskie (2004–2006).

Cele

Ogólne cele programu to:

 • umożliwienie obywatelom wzajemnych kontaktów i udziału w tworzeniu coraz bliższej Europy, otwartej na świat, zjednoczonej w swej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej,
 • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej wśród obywateli europejskich, opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze,
 • umacnianie poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską (UE) wśród jej obywateli,
 • pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy oraz poszanowanie i promowanie różnorodności kulturowej i językowej, przy jednoczesnym przyczynianiu się do rozwoju dialogu międzykulturowego.

Szczegółowe cele programu to:

 • łączenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania przyszłości,
 • wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i z demokracją poprzez współpracę w obrębie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim,
 • przybliżanie obywatelom idei Europy poprzez propagowanie i celebrowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej przeszłości,
 • zachęcanie do zrównoważonej integracji obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących, przyczynianie się do dialogu międzykulturowego oraz eksponowanie różnorodności i jedności Europy, ze szczególnym uwzględnieniem działań z udziałem państw członkowskich, które niedawno przystąpiły do UE.

Cele programu muszą być odzwierciedlone w czterech rodzajach działań:

Działanie 1: „Aktywni obywatele dla Europy”

Działanie to angażuje obywateli bezpośrednio poprzez działania związane z partnerstwem miast i projekty obywatelskie, dotyczące omawiania spraw europejskich i rozwijania wzajemnego zrozumienia poprzez bezpośredni udział. Aby poprawić jakość projektów w dziedzinie partnerstwa miast i projektów obywatelskich, należy również stworzyć środki wsparcia, które umożliwią wymianę najlepszych praktyk, gromadzenie doświadczeń na użytek zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz rozwój nowych umiejętności, np. poprzez szkolenia. Na realizację tego działania przeznacza się przynajmniej 45% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu.

Działanie 2: „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie”

Na realizację tego działania przeznaczono około 31% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu, w tym na:

 • wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów),
 • wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim,
 • wsparcie dla przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Działanie 3: „Razem dla Europy”

Na realizację tego działania przeznaczono około 10% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu, w tym na:

 • wydarzenia medialne, takie jak uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne, wydarzenia o charakterze artystycznym, rozdania nagród w celu podkreślenia ważnych osiągnięć i konferencje ogólnoeuropejskie,
 • badania, ankiety i sondaże opinii publicznej,
 • narzędzia informowania i rozpowszechniania informacji.

Działanie 4: „Aktywna pamięć europejska”

Na realizację tego działania przeznaczono około 4% całkowitej kwoty budżetu niniejszego programu, w tym na projekty na rzecz ochrony aktywnej pamięci europejskiej. Są to głównie projekty na rzecz ochrony głównych miejsc i archiwów związanych z masowymi deportacjami, byłych obozów koncentracyjnych oraz upamiętnienia ofiar masowych akcji eksterminacyjnych i masowych deportacji, które miały miejsce podczas panowania reżimów nazistowskiego i stalinowskiego.

Uczestnictwo

Program jest otwarty dla następujących państw, zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi ich uczestnictwa w programach wspólnotowych:

 • państwa członkowskie,
 • państwa EFTA będące stronami porozumienia EOG,
 • państwa kandydujące objęte strategią przedakcesyjną,
 • kraje Bałkanów Zachodnich.

Program dotyczy:

 • lokalnych władz i organizacji,
 • organizacji badających europejski porządek publiczny (zespołów ekspertów),
 • grup obywatelskich i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takich jak pozarządowe organizacje, platformy, sieci, stowarzyszenia, federacje, związki zawodowe, instytucje oświatowe i organizacje działające w dziedzinie wolontariatu lub sportu amatorskiego.

Zarządzanie, budżet i ocena

Komisja jest wspierana przez komitet i musi przyjąć większość środków wykonawczych zgodnie z procedurą zarządzania. Obejmuje to decyzje dotyczące wyborów związanych z dotacjami operacyjnymi, wieloletnimi umowami o partnerstwie miast i wydarzeniami medialnymi. W odniesieniu do innych decyzji Komisja jest zobowiązana do informowania komitetu i Parlamentu Europejskiego o przyjętych decyzjach. Proponowany budżet na realizację tego programu to 215 mln EUR. Około 10% całości przydzielonego budżetu obejmuje wydatki administracyjne.

Komisja przedstawi okresowe sprawozdanie z oceny realizacji programu najpóźniej 31 grudnia 2010 r. Komunikat na temat kontynuacji programu zostanie przedstawiony nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie z oceny ex-post zostanie przedstawione nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1904/2006/WE

1.1.2007–31.12.2013

-

Dz.U. L 378 z 27.12.2006 r.

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1358/2008/WE

31.12.2008–31.12.2013

-

Dz.U. L 350 z 30.12.2008 r.

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Komunikat Komisji z dnia 9 marca 2004 r. – Obywatelstwo w praktyce: wspieranie kultury i różnorodności europejskiej poprzez programy dla młodzieży, na rzecz kultury, politykę audiowizualną i udział społeczeństwa obywatelskiego).

See also

 • Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Obywatelstwo (DE) (EN) (FR).

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2009

Top