Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozwiązanie problemu susz i niedoboru wody w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Rozwiązanie problemu susz i niedoboru wody w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w UE – COM(2007) 414 wersja ostateczna

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat identyfikuje największe wyzwania związane z niedoborem wody oraz suszami średnio- lub długoterminowymi w UE, a także przedstawia wytyczne w celu rozwiązania tych kwestii. Dotyczą one:

cen wody,

rozdziału wody,

zapobiegania suszom i reagowaniu na susze,

alternatywnych sposobów zaopatrzenia w wodę,

wysokiej jakości rozwiązań informatyczno-technologicznych w celu zwalczania niedoboru wody i susz.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W celu zwalczenia problemu niedoboru wody i susz należy podjąć działania w zakresie pewnych kwestii. Kwestie te obejmują:

potrzebę pełnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej w celu rozwiązania problemu nieprawidłowego gospodarowania wodą,

nieskuteczne polityki w zakresie cen wody,

planowanie przestrzenne,

promowanie oszczędzania wody,

potrzebę działania w sposób zintegrowany i naukowy.

Kraje UE muszą ustalić odpowiednią cenę wody, korzystając ze skutecznej polityki cen wody.

Przydzielanie wody i finansowanie w obszarze gospodarki wodnej muszą być skuteczniejsze, by ograniczyć niekorzystne zmiany w dorzeczach rzek. Należy podjąć szczególne środki, zwłaszcza w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawa zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy będzie możliwa do uzyskania, jeśli kraje UE opracują odpowiednie plany zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy i jeśli będą dzielić się dobrymi praktykami oraz metodologią na poziomie unijnym. Unijny Fundusz Solidarności oraz Europejski Mechanizm Ochrony Ludności mogą pomóc w zapewnieniu, by kraje UE otrzymywały odpowiednią pomoc na czas.

By wspomóc ograniczanie wycieków i strat, Komisja Europejska zaleca na przykład tworzenie norm dla urządzeń wykorzystujących wodę i równoległe opracowywanie prawa dla produktów wykorzystujących wodę, lecz nie wykorzystujących energii (np. krany, główki prysznica, toalety).

Należy także zaangażować konsumentów i podmioty gospodarcze, co pomoże w propagowaniu kultury oszczędzania wody.

Poprawa wiedzy i gromadzenie danych stanowią integralny element podejmowania decyzji. System informacyjny dotyczący niedoborów wody i susz w całej Europie powinien być zintegrowany w Europejski System Informacji Wodnej.

W oparciu o informacje z krajów UE i bazując na pracach własnych, Komisja Europejska przygotowuje coroczne sprawozdania z działań następczych, które stanowią ocenę wdrażania strategii politycznych w całej UE.

Kolejny dokument z 2012 r., plan dotyczący ochrony zasobów wody w Europie, obejmuje przegląd polityki w zakresie niedoboru wody i susz. Stwierdza się w nim, że cel odwrócenia tendencji niedoboru wody i susz nie został osiągnięty.

KONTEKST

Woda to jeden z najważniejszych zasobów naturalnych, jednakże jej dostępność może być okresowo obniżona z powodu susz lub długotrwałych okresów, w których popyt na wodę przekracza zasoby wodne nadające się do użytku (niedobór wody).

Problemy z dostępem do wody dotykają wiele regionów europejskich. Do roku 2007 co najmniej 11% populacji UE i 17% terenów UE doświadczyło niedoboru wody. Kwestia ta wymaga połączonych działań na poziomie unijnym, tym bardziej że niedobory wody prawdopodobnie będą się utrzymywać z powodu zmian klimatycznych.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (COM(2007) 414 wersja ostateczna z 18.7.2007)

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z 14.11.2012)

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015

Top