Help Print this page 
Title and reference
Niedobór wody i susze

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Niedobór wody i susze

Komisja proponuje wytyczne na rzecz rozwiązania problemu tymczasowej suszy i średnio- i długoterminowego niedoboru wody. Dotyczą one przede wszystkim ceny wody, jej rozdziału, zapobiegania i szybkiej reakcji w przypadku suszy, jak również informacji o jakości oraz dostosowanych rozwiązań technologicznych w zakresie niedoboru wody i suszy.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 18 lipca 2007 r.: „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” [COM(2007) 414 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Woda jest niezwykle cennym zasobem. Problemy związane z jej dostępnością, zarówno w przypadku tymczasowego ograniczenia dostępnej ilości spowodowanego np. brakiem opadów (susza), jak i trwałej sytuacji, w której zapotrzebowanie na wodę jest większe niż zasoby wodne nadające się do użytku (niedobór zasobów wodnych), dotyczą wielu regionów Europy i wymagają połączenia rozwiązań na szczeblu unijnym. Działania te są tym bardziej konieczne, że tymczasowy lub trwały brak wody występuje coraz częściej ze względu ze zmiany klimatu.

Przy opracowaniu odpowiednich rozwiązań tychże problemów muszą zostać uwzględnione następujące elementy:

  • konieczność kontynuowania wdrażania ramowej dyrektywy wodnej,
  • częsty brak efektywności aktualnej polityki cen wody na szczeblu krajowym,
  • planowanie przestrzenne,
  • konieczność przyjęcia działań na rzecz oszczędności wody, co wymaga hierarchizacji priorytetów, zarówno w zakresie rozwiązań (aby uniknąć, w możliwie największym zakresie, dodatkowej infrastruktury wodociągowej), jak i wykorzystania wody (zaopatrzenie ludności jest w tej kwestii priorytetowe),
  • konieczność działania w sposób zintegrowany i opierania się na informacjach naukowych.

Komisja prezentuje wachlarz możliwych wytycznych dla zarządzania problemem niedoboru zasobów wodnych oraz suszy na szczeblu UE i państw członkowskich oraz wskazuje pewną liczbę dobrych praktyk istniejących w różnych krajach.

Stosując ramową dyrektywę wodną, państwa członkowskie muszą ustanowić właściwą cenę wody, w szczególności dzięki polityce ustalania cen wody opartej na jednolitej ekonomicznej ocenie zastosowań wody i jej wartości oraz dzięki wprowadzeniu programów obowiązkowego pomiaru zużycia wody.

Aby ograniczyć negatywny wpływ rozwoju gospodarczego niektórych dorzeczy oraz aby propagować racjonalne wykorzystanie wody, rozdział wody i finansowania w obszarze gospodarki wodnej powinien być bardziej skuteczny. Tym samym należy podkreślić wagę działań na rzecz poprawy planowania przestrzennego, w szczególności włączenia kwestii dostępności wody w wykorzystaniu gruntów rolnych, ścisłego zastosowania dyrektywy dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, identyfikowania dorzeczy rzek, które często lub stale stoją w obliczu niedoboru wody, oraz przyjęcia zasad zarządzania dostosowanych do tych dorzeczy.

Ponadto finansowanie racjonalnego wykorzystywania wody wymaga, między innymi, doprecyzowania ogólnych wytycznych wspólnotowych dotyczących finansowania struktur zaopatrzenia w wodę, oceny, czy wstępne dodatkowe warunki środowiskowe tego finansowania są konieczne, finansowania ze wspólnotowych funduszy działań sektorowych przyczyniających się do efektywnego zarządzania wodą, zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy wspólnotowych i wprowadzenia na poziomie krajowym zachęt podatkowych na rzecz oszczędnego wykorzystywania zasobów wodnych.

Poprawa zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy stanowi przedmiot szczegółowych wytycznych. Komisja zaleca w szczególności, aby państwa członkowskie opracowały, tak jak przewiduje ramowa dyrektywa wodna, plany zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy do 2009 r., na podstawie dobrych praktyk wymienionych między sobą oraz metod opracowanych na szczeblu europejskim. Planuje również utworzenie obserwatorium i systemu wczesnego ostrzegania na wypadek suszy, którego prototypy i procedury wykonawcze powinny zostać przyjęte do 2012 r. Komisja zaleca także optymalizację wykorzystania środków Funduszu Solidarności UE i Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, aby umożliwić najbardziej dotkniętym przez suszę państwom członkowskim skorzystanie z szybkiej i odpowiedniej pomocy.

Gdy wprowadzone zostaną wszystkie środki zapobiegawcze oraz wszelkie środki mające na celu oszczędność wody i efektywne jej wykorzystanie, Komisja rozważy możliwość wprowadzenia dodatkowej infrastruktury wodociągowej. Rozwiązanie to musi być dokładnie opracowane, aby móc przyjąć działania alternatywne na rzecz oszczędności wody, zminimalizować możliwie najbardziej wpływ na środowisko, na przykład z uwagi na składowanie, zmiany stanu wody lub tworzenie instalacji odsalania, oraz monitorować, czy przyjęte działania pozostają zgodne z innymi priorytetami środowiskowymi i energetycznymi UE.

Straty i marnowanie wody mogłyby zostać zredukowane dzięki wykorzystaniu technologii oraz praktyk umożliwiających racjonalne wykorzystanie wody. W tym celu Komisja zaleca opracowanie norm dla urządzeń wykorzystujących wodę, w szczególności do celów rolnych, rozważenie możliwości opracowania przepisów prawnych obejmujących produkty niewykorzystujące energii, ale wykorzystujące wodę (np. krany, główki prysznica, toalety), włączenie kryteriów zużycia wody do norm dotyczących produktów i budynków, wsparcie badań, rozważenie możliwości ustanowienia wskaźnika racjonalnego wykorzystania wody czy też ustanowienie dobrowolnych porozumień z sektorami wykorzystującymi wodę w procesie produkcyjnym.

Należy także zaangażować konsumentów i podmioty gospodarcze, aby wspierać tworzenie kultury oszczędzania wody w Europie. Dlatego trzeba przewidzieć działania w zakresie przekazywania informacji i uczulania tych podmiotów, w szczególności wprowadzenie skoordynowanej inicjatywy dotyczącej racjonalnego wykorzystania wody przez przedsiębiorstwa zaangażowane w odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw, włączenie zasad dotyczących gospodarki wodnej do obecnie istniejących i przyszłych systemów jakości i certyfikacji, poszerzenie zakresu unijnych systemów etykietowania, jak również, na poziomie krajowym, wspieranie programów edukacyjnych, usług doradczych, wymiany najlepszych praktyk i kampanii informacyjnych dotyczących dostępności zasobów wodnych.

Podejmowanie decyzji powinno opierać się na wysokiej jakości informacji i wymaga pogłębienia wiedzy i poprawy gromadzenia danych. Konieczne jest rozwijanie systemu informacji na temat niedoboru wody i susz w całej Europie opartego na systemie informacyjnym na temat wody dla Europy (WISE) (EN), na europejskiej ocenie rocznej opartej na ustalonych wskaźnikach, jak również na informacjach dostarczonych w ramach inicjatywy GMES. Należy także wspierać potencjał badań i rozwoju technologicznego, w szczególności poprzez zachęcanie do badań naukowych i rozwoju za pośrednictwem siódmego programu ramowego w zakresie badań, poprzez szerokie rozpowszechnienie wyników tychże działań oraz ułatwienie ich wykorzystania.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji z dnia 21 marca 2011 r. zatytułowane „Trzecie sprawozdanie uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” [COM(2011) 133 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji z dnia 18 maja 2010 r. zatytułowane „Drugie sprawozdanie uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” [COM (2010) 228 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatytułowane „Sprawozdanie uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” [COM(2008) 875 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011

Top