Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy lekkie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy lekkie

Pojazdy lekkie - samochody osobowe i dostawcze - są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza i wytwarzają około 15% emisji dwutlenku węgla (CO2) w Unii Europejskiej (UE). UE stara się zmniejszyć wpływ transportu drogowego na środowisko i umożliwić przejście do gospodarki niskoemisyjnej.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

STRESZCZENIE

Pojazdy lekkie - samochody osobowe i dostawcze - są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza i wytwarzają około 15% emisji dwutlenku węgla (CO2) w Unii Europejskiej (UE). UE stara się zmniejszyć wpływ transportu drogowego na środowisko i umożliwić przejście do gospodarki niskoemisyjnej.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Harmonizuje techniczne wymogi dotyczące emisji - znane jako homologacja typu WE - dla pojazdów silnikowych i części zamiennych, aby były takie same w całej UE, co zapobiegnie zakłóceniom na rynku wewnętrznym. Nakłada specjalne obowiązki na producentów i zapewnia dostęp do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Producenci muszą:

wykazać, że wszystkie nowe pojazdy sprzedawane, rejestrowane lub wprowadzane do użytku spełniają wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu;

udostępnić kupującym dane dotyczące poziomu emisji CO2 oraz zapotrzebowania na paliwo podczas zakupu pojazdu;

zapewnić, aby urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń mogły wytrzymać przebieg 160 000 km i były sprawdzane po pięciu latach lub po przejechaniu 100 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

umożliwić niezależnym podmiotom nieograniczony i znormalizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów na stronach internetowych. Za tę usługę mogą pobierać opłaty w uzasadnionej wysokości.

Inne warunki

Władze krajowe nie mogą odmówić przyznania homologacji typu WE, jeżeli pojazd spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia.

W poszczególnych krajach mogą zostać ustanowione zachęty finansowe w celu promowania wczesnego stosowania urządzeń ograniczających emisje.

Mogą być nakładane kary za naruszenie przez producentów przepisów niniejszego rozporządzenia.

Ustanawiane są limity emisji dla różnych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla i tlenki azotu, oraz dla różnych typów pojazdów.

Rozporządzenie (WE) nr 443/2009 ustanawia wymogi dotyczące średnich emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych na poziomie 130 g CO2/km. Od 2020 r. poziom ten będzie obniżony do 95 g CO2/km.

W 2014 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek o wydanie rozporządzenia, które nadawałoby jej dodatkowe uprawnienia do podejmowania działań w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 2 lipca 2007 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej zmniejszenia emisji CO2z pojazdów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007

2.7.2007

-

Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1-16

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008

31.7.2008

-

Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1-136

Rozporządzenie (WE) nr 595/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1-13

Rozporządzenie (UE) nr 566/2011

19.6.2011

-

Dz.U. L 158 z 16.6.2011, s. 1-24

Rozporządzenie (UE) nr 459/2012

4.6.2012

-

Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 16-24

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO 2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1-15)

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1-160)

Wniosek o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe (COM(2014) 28 final z 31.1.2014)

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015

Top