Help Print this page 
Title and reference
Redukcja emisji zanieczyszczeń pojazdów lekkich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Redukcja emisji zanieczyszczeń pojazdów lekkich

Unia Europejska wprowadza bardziej restrykcyjne wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń stosowanych do lekkich pojazdów drogowych, w szczególności dotyczących emisji cząstek stałych oraz tlenków azotu. Rozporządzenie obejmuje również środki dotyczące dostępu do informacji na temat pojazdów oraz ich elementów, a także możliwości korzystania z zachęt finansowych.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów [Zob. akt(y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie określa wspólne wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń pojazdów silnikowych oraz ich specyficznych części zamiennych (normy Euro 5 i Euro 6) na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy ruchu drogowego. Wprowadza również środki umożliwiające poprawę dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów oraz rozpowszechnienie szybkiej produkcji pojazdów zgodnych z niniejszymi przepisami.

Pojazdy objęte rozporządzeniem

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów silnikowych kategorii M1, M2, N1 i N2 o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg. Obejmuje to między innymi samochody osobowe, vany oraz samochody ciężarowe przeznaczone do przewozu osób lub towarów bądź też specjalnego przeznaczenia (np. karetki), pod warunkiem że są wyposażone w silnik o zapłonie iskrowym (zasilany benzyną, gazem ziemnym lub gazem płynnym) lub silnik wysokoprężny (silniki diesel).

Oprócz wymienionych wyżej pojazdów (objętych de facto rozporządzeniem) zakres rozporządzenia może być rozszerzony na wniosek producenta na pojazdy przeznaczone do przewozu osób lub towarów o masie odniesienia od 2610 kg do 2840 kg.

W celu maksymalnego zmniejszenia negatywnego wpływu pojazdów drogowych na środowisko oraz zdrowie rozporządzenie odnosi się do szerokiej gamy substancji zanieczyszczających: tlenek węgla (CO), węglowodory niemetanowe oraz sumy węglowodorów, tlenki azotu (NOx) oraz cząstki stałe (PM). Obejmują one emisje spalin z układu wylotowego, emisje par paliwa oraz emisje ze skrzyni korbowej.

Wartości dopuszczalne

Dla każdej kategorii emisji zanieczyszczeń oraz różnych rodzajów pojazdów wymienionych powyżej istnieją odpowiednie normy wskazane w załączniku I do rozporządzenia.

Norma Euro 5

Emisje pochodzące z pojazdów wyposażonych w silniki diesel:

 • tlenek węgla 500 mg/km,
 • cząstki stałe: 5 mg/km (zmniejszenie o 80% emisji w porównaniu z normą Euro 4),
 • tlenki azotu (NOx): 180 mg/km (zmniejszenie o ponad 20% emisji w porównaniu z normą Euro 4),
 • łączna masa węglowodorów i tlenków azotu: 230 mg/km.

Emisje pochodzące z pojazdów zasilanych benzyną, gazem ziemnym lub gazem płynnym:

 • tlenek węgla: 1000 mg/km,
 • węglowodory niemetanowe: 68 mg/km,
 • suma węglowodorów: 100 mg/km,
 • tlenki azotu (NOx): 60 mg/km (zmniejszenie o 25% emisji w porównaniu z normą Euro 4),
 • cząstki stałe (jedynie dla pojazdów wyposażonych w silniki z wtryskiem bezpośrednim): 5 mg/km (wartość nie była ujęta w normie Euro 4).

W przypadku pojazdów van oraz innych lekkich pojazdów ciężarowych przeznaczonych do przewozu towarów rozporządzenie obejmuje trzy kategorie wartości dopuszczalnych emisji w zależności od masy odniesienia pojazdu: poniżej 1305 kg, pomiędzy 1305 a 1760 kg oraz powyżej 1760 kg. Wartości dopuszczalne stosowane do ostatniej kategorii obejmują również pojazdy transportu towarowego (kategoria N2).

Norma Euro 6

Wszystkie pojazdy wyposażone w silnik diesel są objęte obowiązkiem znacznego zmniejszenia emisji tlenków azotu wraz z wejściem w życie normy Euro 6. Przykładowo, emisje pochodzące z samochodów oraz innych pojazdów przewozowych będą miały limit 80 mg/km (stanowi to dodatkowe zmniejszenie o ponad 50% w stosunku do normy Euro 5). Łączna masa węglowodorów i tlenków azotu pochodzących z pojazdów wyposażonych w silnik diesel zostanie również zmniejszona, na przykład do 170 mg/km w odniesieniu do samochodów oraz innych pojazdów przeznaczonych do przewozu.

Zastosowanie norm

Od wejścia w życie norm Euro 5 oraz Euro 6 państwa członkowskie są zobowiązane odmówić homologacji, rejestracji, sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu pojazdów, które nie spełniają podanych wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń. Dla pojazdów do przewozu towarów (kategoria N1, klasy II i III, kategoria N2) oraz pojazdów przeznaczonych do zaspokajania szczególnych potrzeb społecznych przewidziano każdorazowo dodatkowy termin jednego roku. Przyjęty został następujący harmonogram:

 • norma Euro 5 stosowana jest od 1 września 2009 r. w zakresie homologacji i od 1 stycznia 2011 r. w zakresie rejestracji oraz sprzedaży nowych typów pojazdów,
 • norma Euro 6 zacznie obowiązywać 1 września 2014 r. w zakresie homologacji, a 1 września 2015 r. w zakresie rejestracji oraz sprzedaży nowych typów pojazdów. Jednak w stosunku do silników o zapłonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim obowiązują mniej restrykcyjne progi, pod względem liczby cząstek stałych, przez dodatkowy okres trzech lat.

Zachęty finansowe ustanowione przez państwa członkowskie wspomagają przyspieszenie stosowania nowych dopuszczalnych wartości emisji:

 • mogą zostać przyznane nowym pojazdom przeznaczonym do sprzedaży na rynku państwa członkowskiego spełniającym, przedterminowo, wymogi niniejszego rozporządzenia,
 • przestają obowiązywać z końcem terminu obowiązywania wartości dopuszczalnych,
 • ich ilość nie może przekraczać dodatkowych kosztów rozwiązań technicznych zastosowanych w celu zapewnienia zgodności z wartościami dopuszczalnymi emisji oraz ich instalacji w pojazdach.

Pozostałe obowiązki producentów

Poza przestrzeganiem wyżej wymienionych wartości dopuszczalnych emisji producenci muszą zagwarantować trwałość urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń obejmujących przebieg 160 000 km. Ponadto zgodność eksploatacji powinna być sprawdzana przez okres 5 lat lub do przebiegu 100 000 km.

Komisja ustanawia szczegółowe procedury, badania oraz wymogi dla następujących elementów:

 • emisje spalin z układu wylotowego, w tym cykle jezdne, emisje w niskich temperaturach otoczenia, emisje na biegu jałowym, zadymienia spalin, prawidłowe działanie oraz regeneracja układów oczyszczania spalin,
 • emisje par paliwa oraz emisje zanieczyszczeń ze skrzyni korbowej,
 • układy OBD i rzeczywista skuteczność urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń,
 • trwałość urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń, części zamienne układów kontrolujących emisje, zgodność eksploatacji, zgodność produkcji i przydatności do ruchu drogowego,
 • emisje dwutlenku węgla oraz zużycia paliwa,
 • pojazdy hybrydowe,
 • rozszerzenie homologacji typu i wymogi dla drobnych producentów,
 • wymogi wyposażenia pomiarowego,
 • paliwa wzorcowe, takie jak benzyna, olej napędowy, paliwa gazowe i biopaliwa,
 • pomiary mocy silnika.

Łatwy i przejrzysty dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów jest istotny dla zagwarantowania konkurencyjności na wewnętrznym rynku usług w zakresie informacji związanych z naprawą. Tym samym, obowiązkiem producentów jest zagwarantowanie niezależnym podmiotom łatwego dostępu do informacji dotyczących utrzymania pojazdów, w sposób niedyskryminujący w stosunku do autoryzowanych sieci sprzedaży i stacji obsługi. Niniejszy obowiązek obejmuje pokładowe układy diagnostyczne (OBD) i ich elementy, narzędzia diagnostyczne oraz wyposażenie pomiarowe, jak również standardowe jednostki pracy lub konieczne do naprawy i utrzymania okresy czasu. Opłaty za dostęp do tego typu informacji są dozwolone w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości. Niezależni mechanicy posiadają jednak bezpłatny dostęp do rejestrów informacji na takich samych warunkach, co autoryzowane sieci i stacje obsługi.

Ponadto producenci muszą udostępnić informacje dotyczące naprawy i utrzymania pojazdów, jak również usług transakcyjnych.

Kontekst

Mimo że normy w zakresie emisji zanieczyszczeń są poddawane aktualizacji 1 stycznia 2005 r. (norma Euro 4), UE uważa za konieczne jeszcze większe ich wzmocnienie przy jednoczesnym uwzględnieniu konsekwencji dla rynków oraz konkurencyjności producentów, a także kosztów bezpośrednich i pośrednich nałożonych na przedsiębiorstwa.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007

2.7.2007

-

Dz.U. L 171 z 29.6.2007

Akt(y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008

31.7.2008

-

Dz.U. L 199 z 28.7.2008

Rozporządzenie (WE) nr 595/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Rozporządzenie (WE) nr 566/2011

19.6.2011

-

Dz.U. L 158 z 16.6.2011

Rozporządzenie (WE) nr 459/2012

4.6.2012

-

Dz.U. L 142 z 1.6.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [Dz.U. L 152 z 11.6.2008].

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 263 z 9.10.2007].

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2014

Top