Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia na rzecz środowiska morskiego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Strategia na rzecz środowiska morskiego

Środowisko morskie w Europie jest narażone na oddziaływanie różnego rodzaju szkodliwych czynników, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie ekosystemu morskiego. Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowiono wspólne ramy i cele dotyczące zapobiegania szkodliwej działalności człowieka, ochrony i zachowania środowiska morskiego.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

STRESZCZENIE

Środowisko morskie w Europie jest narażone na oddziaływanie różnego rodzaju szkodliwych czynników, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie ekosystemu morskiego. Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowiono wspólne ramy i cele dotyczące zapobiegania szkodliwej działalności człowieka, ochrony i zachowania środowiska morskiego.

JAKIE SĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Dyrektywa ustanawia minimalne wymogi dla krajów UE w zakresie opracowania strategii ochrony ekosystemu morskiego oraz zapewnienia zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze środowiskiem morskim.
 • Zapewnia współpracę pomiędzy regionami morskimi (północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego, Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego) przez ustanowienie programów współpracy transgranicznej. Programy te obejmują działania na rzecz realizacji uzgodnionych celów, które mają umożliwić osiągnięcie „dobrego stanu środowiska”* do 2020 r.
 • Przyczynia się do stworzenia globalnej sieci morskich obszarów chronionych oraz otwiera dialog z krajami spoza UE.

OSTATNIE ZMIANY

 • W 2014 r. Komisja przeanalizowała pierwsze kroki podjęte w celu wdrożenia dyrektywy. Od tego czasu kraje UE wprowadziły programy monitorowania.
 • Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej dostarczyła wytycznych dotyczących ochrony środowiska dla dyrektywy dotyczącej planowania przestrzennego obszarów morskich opublikowanej w 2014 r.
 • Ta ostatnia dyrektywa stanowi element zintegrowanej polityki morskiej, której celem jest zapewnienie optymalnego gospodarowania oceanami i zarządzania kwestiami związanymi ze środowiskiem morskim. Zintegrowana polityka morska ma wspierać i ułatwiać wdrożenie unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 • Władze w krajach UE mają organizować działania na obszarach morskich w celu osiągnięcia celów środowiskowych, gospodarczych i społecznych.
 • Kraje UE muszą opracować programy wymaganych działań. Mają one określać zakres obszaru objętego programem i ustalać ramy czasowe wykonywania bieżących i przyszłych działań w celu zarządzania działalnością związaną ze środowiskiem morskim w sposób zrównoważony.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Kraje UE muszą przeprowadzić ocenę stanu środowiska swoich wód morskich oraz wpływu działalności człowieka (w tym analizę społeczno-ekonomiczną). Muszą następnie ustanowić plan działań na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska do 2020 r., określić cele środowiskowe, utworzyć sieci monitorowania i opracować programy wymaganych środków.
 • Wstępne oceny mogą pomóc w poszerzeniu wiedzy o wodach morskich Europy dzięki takim programom, jak Wiedza o morzu, INSPIRE lub Copernicus.
 • Morza Europy dzielą się na cztery regiony morskie: Morze Bałtyckie, północno-wschodni Ocean Atlantycki, Morze Śródziemne i Morze Czarne. Kraje prowadzące działalność w tym samym regionie morskim muszą koordynować swoje działania.
 • Sporządzane są programy monitorowania w celu mierzenia i oceny postępów w realizacji celów. Jeśli niektóre cele nie zostaną osiągnięte, kraje UE muszą wyjaśnić powody tego stanu, a w razie konieczności mogą zastosować pewne wyjątki.

KLUCZOWE POJĘCIA

„Dobry stan środowiska” oznacza taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne. Celem jest zapewnienie możliwości korzystania ze środowiska morskiego przez obecne i przyszłe pokolenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej oceanów, mórz i wybrzeży.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/56/WE

15.7.2008

15.7.2010

Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19-40

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135-145)

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Pierwsza faza wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE) Ocena i wytyczne Komisji Europejskiej (COM(2014) 97 final z 20.2.2014)

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2014

Top