Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

W pełni dostosowuje prawa krajowe do Konwencji z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji.

 • Gwarantuje publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska*, które znajdują się w posiadaniu organów władzy publicznej* lub które są dla tych organów przeznaczone, zarówno na wniosek, jak i za sprawą aktywnego rozpowszechniania.
 • Określa podstawowe warunki i praktyczne ustalenia dotyczące realizacji prawa dostępu do informacji na wniosek.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dostęp do informacji na wniosek

 • Organy władzy publicznej mają obowiązek udostępniania wszelkich dotyczących środowiska informacji znajdujących się w ich posiadaniu każdemu wnioskodawcy, bez konieczności podania przez niego powodu.
 • Informacje udostępnianie są najpóźniej w ciągu miesiąca po otrzymaniu wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy w przypadku obszernych i złożonych wniosków.
 • Organy władzy publicznej muszą podjąć wszelkie zasadne wysiłki w celu zapewnienia, aby posiadane przez nie informacje mogły być łatwo powielone i dostępne drogą elektroniczną.
 • Informacje powinny być dostarczone w formie wskazanej przez wnioskodawcę, chyba że są już publicznie dostępne w innej formie.
 • Kraje UE muszą zapewnić, aby urzędnicy służby cywilnej pomagali obywatelom ubiegającym się o dostęp do informacji oraz utrzymywali wykaz organów władzy publicznej umożliwiających dostęp do informacji.
 • Ustalenia praktyczne dotyczące procedowania wniosków obejmują:
  • wyznaczenie urzędników ds. informacji,
  • infrastrukturę pozwalającą na sprawdzanie informacji oraz
  • rejestry lub wykazy informacji, będące w posiadaniu organów władzy publicznej oraz informacje na temat punktów informacyjnych.
 • Odmowa udostępnienia informacji będącej przedmiotem wniosku jest możliwa, jeżeli wniosek:
  • jest wyraźnie nieuzasadniony,
  • jest sformułowany zbyt ogólnie,
  • dotyczy nieukończonych dokumentów lub danych lub
  • dotyczy komunikacji wewnętrznej.
 • Odmowa jest też możliwa w przypadku, jeśli ujawnienie takich informacji, w całości lub w części, może negatywnie wpłynąć m.in. na:
  • stosunki międzynarodowe,
  • toczące się postępowanie sądowe,
  • prawa własności intelektualnej,
  • poufność informacji handlowych lub przemysłowych.
 • Dostęp do publicznych rejestrów lub wykazów nie podlega opłacie. Organy władzy publicznej mogą pobierać opłatę za dostarczenie informacji o środowisku, jednak opłata taka nie przekracza uzasadnionej kwoty.
 • Wnioskodawcy, którzy uznają, że ich wniosek został zignorowany lub niesłusznie odrzucony, powinni mieć dostęp do środków prawnych, w tym przed sądem lub innym niezależnym organem.

Aktywne rozpowszechnianie informacji

 • Informacje dotyczące środowiska dostępne drogą elektroniczną muszą obejmować przynajmniej:
  • teksty międzynarodowych traktatów, konwencji lub umów, polityk, planów i programów,
  • raporty dotyczące postępów we wdrażaniu powyższych postanowień,
  • raporty dotyczące stanu środowiska,
  • dane pochodzące z monitorowania działalności, która może mieć wpływ na środowisko,
  • pozwolenia, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko,
  • badania wpływu na środowisko oraz oceny ryzyka.
 • W przypadku pozostałych danych aktywne rozpowszechnianie informacji może następować stopniowo, w zależności od dostępności wymaganych zasobów ludzkich, finansowych i technicznych.
 • Kraje UE muszą zapewnić, aby zbierane przez nie lub w ich imieniu informacje były aktualne, dokładne i porównywalne.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 14 lutego 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 14 lutego 2005 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Informacje o środowisku: informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie dotyczące kwestii określonych w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE.

*Organ władzy publicznej: w szczególności rząd lub inny organ krajowej, regionalnej lub lokalnej administracji publicznej, włączając publiczne organy doradcze oraz inne osoby, o których mowa w detektywie. Rządy UE mogą postanowić, że powyższa definicja nie dotyczy organów pełniących funkcje o charakterze sądowym lub ustawodawczym.

KONTEKST

Konwencja z Aarhus

AKT

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26–32)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43–48)

Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13–19)

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016

Top