Help Print this page 
Title and reference
Jakość wody pitnej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jakość wody pitnej

Unia Europejska (UE) określa podstawowe normy jakości, jakie musi spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

AKT

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona zdrowia ludzkiego przez ustanowienie wymogów zapewniających, że woda pitna w Unii Europejskiej (UE) jest zdatna do użycia i czysta.

Woda pitna

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi z wyłączeniem naturalnych wód mineralnych i leczniczych.

Obowiązki ogólne

Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, że woda pitna:

  • nie zawiera mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich innych substancji w ilościach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
  • spełnia minimalne wymagania określone w dyrektywie (parametry mikrobiologiczne, chemiczne i odnoszące się do radioaktywności).

Podejmują także wszelkie inne konieczne środki, aby zapewnić zdatność do picia i czystość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Normy jakości

Państwa członkowskie określają wartości parametryczne, które odpowiadają przynajmniej wartościom wyznaczonym w dyrektywie. Jeśli parametry nie są ujęte w dyrektywie, a jest to konieczne do ochrony zdrowia, ich wartości muszą być określone przez państwo członkowskie.

Kontrola

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek regularnej kontroli jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi przy użyciu metod analizy określonych w dyrektywie lub podobnych. Państwa określają miejsca pobierania próbek i opracowują programy kontroli.

Czynności zaradcze i ograniczenia w stosowaniu

Jeśli dochodzi do niespełnienia wartości parametrycznych, dane państwo członkowskie zapewnia jak najszybsze podjęcie niezbędnych czynności zaradczych w celu przywrócenia jakości wody.

Niezależnie od tego, czy wartości parametryczne są spełnione, państwa członkowskie zakazują dostarczania wody pitnej lub ograniczają jej użycie. A jeśli woda ta stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, podejmują inne konieczne czynności. Konsumenci są niezwłocznie informowani o tym fakcie.

Odstępstwa

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą przewidzieć odstępstwa od wartości parametrycznych do maksymalnej wartości pod warunkiem, że:

  • odstępstwo nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego,
  • dostawa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na danym obszarze nie może być utrzymywana z zastosowaniem innych uzasadnionych środków,
  • odstępstwo jest ograniczone do możliwie jak najkrótszego okresu, który nie może przekraczać trzech lat (przyznane mogą być dwa dodatkowe okresy trzyletniego odstępstwa).

Przyznanie odstępstwa musi być szczegółowo uzasadnione, chyba że dane państwo członkowskie uzna niezgodność z wartościami parametrycznymi za nieistotną i dającą się szybko naprawić. Odstępstwo nie ma zastosowania do wody sprzedawanej w butelkach lub pojemnikach.

Państwo członkowskie, które dokonało odstępstw informuje o tym:

  • ludność, której dotyczy odstępstwo,
  • Komisję w ciągu dwóch miesięcy, jeśli odstępstwo dotyczy dostawy wody przekraczającej średnio 1000 m3 dziennie lub przeznaczonej dla więcej niż 5000 osób.

Zapewnienie jakości uzdatniania, sprzętu i materiałów

Żadne substancje ani materiały z nowych instalacji przygotowania lub dystrybucji wody pitnej nie mogą pozostawać w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w stężeniach wyższych, niż jest to niezbędne.

Ponowna ocena

Co najmniej raz na pięć lat Komisja dokonuje przeglądu parametrów ustalonych w dyrektywie w świetle postępu naukowo-technicznego. Komisja wspierana jest przez komitet złożony z przedstawicieli państw członkowskich.

Informacje i sprawozdawczość

Co trzy lata państwa członkowskie przedstawiają przeznaczone dla konsumentów sprawozdanie dotyczące jakości wody pitnej. Na podstawie sprawozdań Komisja opracowuje co trzy lata podsumowanie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w UE.

Termin zapewnienia zgodności

Państwa członkowskie mają pięć lat na podjęcie środków niezbędnych do zapewnienia, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest zgodna z niniejszą dyrektywą. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony maksymalnie o trzy lata.

Uchylenie

Począwszy od 25 grudnia 2003 r., dyrektywa 98/83/WE zastępuje dyrektywę 80/778/EWG.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 98/83/WE

25.12.1998

25.12.2000

Dz.U. L 330 z 5.12.1998

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 98/83/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2011

Top