Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobra jakość wody w Europie (dyrektywa wodna UE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobra jakość wody w Europie (dyrektywa wodna UE)

Wody na obszarze Unii Europejskiej (UE) znajdują się pod rosnącą presją spowodowaną ciągłym wzrostem zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do szeregu różnych zastosowań. Celem dyrektywy jest ochrona i poprawa jakości wody.

AKT

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

STRESZCZENIE

Wody na obszarze Unii Europejskiej (UE) znajdują się pod rosnącą presją spowodowaną ciągłym wzrostem zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do szeregu różnych zastosowań. Celem dyrektywy jest ochrona i poprawa jakości wody.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona zasady, które mają powstrzymać pogarszanie się stanu wód w UE i osiągnięcie dobrego stanu europejskich rzek, jezior i wód podziemnych do 2015 r.

W szczególności obejmuje to:

 • ochronę wszystkich wód (śródlądowych*, powierzchniowych*, przejściowych*, przybrzeżnych oraz podziemnych*),
 • przywrócenie ekosystemów w tych częściach wód i w ich pobliżu,
 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia części wód,
 • zapewnienie zrównoważonego wykorzystania wód przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przepisy nakładają jasne obowiązki na organy krajowe. Muszą one:

 • określić pojedyncze dorzecza leżące na obszarze ich terytorium, czyli otaczające obszary lądowe, z których wody spływają do poszczególnych systemów rzecznych,
 • wyznaczyć organy do zarządzania tymi dorzeczami zgodne z przepisami UE,
 • przeprowadzić analizę charakterystyki obszaru dorzecza, w tym dokonać przeglądu wpływu działalności człowieka na środowisko i oceny ekonomicznej korzystania z wód,
 • monitorować stan wody w poszczególnych dorzeczach,
 • prowadzić rejestr obszarów chronionych, np. używanych do produkcji wody do spożycia, wymagających specjalnej uwagi,
 • opracować i wdrożyć plany gospodarowania wodami w dorzeczach, aby zapobiec pogorszeniu jakości wód powierzchniowych, chronić i ulepszać jakość wód gruntowych oraz zachować obszary chronione,
 • zapewnić zwrot kosztów usług wodnych w celu wydajnego wykorzystania zasobów oraz zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,
 • dostarczać informacje publiczne i prowadzić konsultacje w sprawie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 22 października 2000 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Wody powierzchniowe - wszystkie wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych; wody przejściowe i wody przybrzeżne.

* Wody podziemne - wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi.

* Wody śródlądowe - wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu.

* Wody przejściowe - wody w pobliżu ujść rzek, które są częściowo zasolone, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich.

Dyrektywa wodna - szczegółowe informacje

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/60/WE

22.12.2000

22.12.2003

Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2455/2001/WE

16.12.2001

-

Dz.U. L 331 z 15.12.2001, s. 1-5

Dyrektywa 2008/32/WE

21.3.2008

-

Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 60-61

Dyrektywa 2009/31/WE

25.6.2009

25.6.2011

Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114-135

Dyrektywa 2013/39/UE

13.9.2013

14.11.2015

Dz.U. L 226 z 24.8.2013, s. 1-17

Dyrektywa 2013/64/UE

1.1.2014

Różni się w zależności od artykułów

Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 8-12

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2000/60/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372, 27.12.2006, s. 19-31)

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27-34)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z dnia 14 listopada 2012 r.)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa powodziowa: działania na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód w Unii Europejskiej i ograniczenia zagrożeń powodziowych (COM(2015) 120 final z 9.3.2015)

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015

Top