Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przejrzystość stosunków finansowych między państwami członkowskimi UE a przedsiębiorstwami publicznymi oraz wewnątrz określonych przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Przejrzystość stosunków finansowych między państwami członkowskimi UE a przedsiębiorstwami publicznymi oraz wewnątrz określonych przedsiębiorstw

Przejrzystość stosunków finansowych między władzami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz finansowych i organizacyjnych struktur określonych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rzetelnego i efektywnego stosowania zasad pomocy państwa przez Komisję.

AKT

Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw.

STRESZCZENIE

Przedsiębiorstwa publiczne * odgrywają istotną rolę w gospodarce narodowej państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i podobnie jak przedsiębiorstwa, którym przyznano specjalne * lub wyłączne * prawa, podlegają regułom konkurencji tak samo, jak przedsiębiorstwa prywatne zgodnie z art. 106 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawny art. 86 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)). Artykuł 345 TFUE (dawny art. 295 TWE) przewiduje, że Traktat nie przesądza w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich. Nie powinna mieć zatem miejsca nieuzasadniona dyskryminacja między przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi w stosowaniu reguł konkurencji. Jednak art. 106 ust. 2 TFUE przewiduje wyjątki w przypadku, gdy przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

Aby możliwe było rzetelne i skuteczne stosowanie przepisów Traktatu dotyczących pomocy państwa, konieczne jest zapewnienie przejrzystości często bardzo złożonych stosunków finansowych między przedsiębiorstwami publicznymi a władzami publicznymi.

Ponadto konieczne jest zapewnienie, w oparciu o obowiązek prowadzenia oddzielnych ksiąg, przejrzystości finansowych i organizacyjnych struktur przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, którym przyznano specjalne lub wyłączne prawa lub które są odpowiedzialne za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym oraz otrzymują rekompensatę w jakiejkolwiek formie, a prowadzą również inną działalność. W szczególności konieczne jest dopilnowanie, aby rekompensata nie przekraczała kosztów świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym oraz aby nie dochodziło do pośredniego subwencjonowania innej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Komisja potrzebuje więc szczegółowych informacji, które pozwolą zagwarantować, aby państwa członkowskie nie przyznawały przedsiębiorstwom publicznym bądź prywatnym pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem.

Stosunki finansowe między organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi

Państwa członkowskie UE muszą zapewnić przejrzystość stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi, aby fundusze publiczne udostępniane bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem przedsiębiorstw publicznych lub instytucji finansowych) przez organy publiczne danym przedsiębiorstwom publicznym były wykazywane, a ich wykorzystanie wyraźnie wskazywane.

Przejrzystość stosunków finansowych musi zostać zapewniona w szczególności w odniesieniu do następujących aspektów:

 • wyrównywanie strat operacyjnych,
 • zrzekanie się normalnego zysku od wykorzystanych funduszy publicznych,
 • przekazywanie kapitału,
 • niepodlegające zwrotowi dotacje i pożyczki na uprzywilejowanych warunkach,
 • przyznawanie korzyści finansowych przez zrzekanie się zysków lub zwrotu należnych sum,
 • kompensowanie obciążeń finansowych nakładanych przez władze publiczne.

Państwa członkowskie muszą zagwarantować, aby informacje dotyczące stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi były dostępne Komisji przez okres pięciu lat i przekazywane Komisji na jej wniosek.

Obowiązek określonych przedsiębiorstw dotyczący prowadzenia oddzielnych ksiąg

Do prowadzenia oddzielnych ksiąg zobowiązane są przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, którym państwo UE przyznało specjalne lub wyłączne prawa lub które są odpowiedzialne za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym oraz otrzymują rekompensatę w jakiejkolwiek formie za świadczenie usług publicznych w odniesieniu do takiej usługi, a prowadzą również inną działalność. Oddzielne księgi powinny ukazywać rozróżnienie między poszczególnymi rodzajami działalności, koszty i dochody odnoszące się do każdego rodzaju działalności oraz metody przyporządkowania i rozliczania dochodów i kosztów.

Państwa członkowskie muszą zagwarantować, aby informacje dotyczące struktury finansowej i organizacyjnej tych przedsiębiorstw były dostępne Komisji przez okres pięciu lat i przekazywane Komisji na jej wniosek.

Sektor wytwórczy

Specjalne przepisy stosuje się do przedsiębiorstw publicznych działających w sektorze wytwórczym, jeśli ich roczne obroty przekroczyły 250 milionów EUR, ze względu na fakt, że pomoc niezgodna ze wspólnym rynkiem może spowodować poważne zakłócenia konkurencji.

Państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać co roku i w odniesieniu do każdego takiego przedsiębiorstwa sprawozdania roczne, roczne sprawozdanie finansowe, protokoły z zebrań udziałowców i wszelkie inne stosowne informacje. Państwa członkowskie muszą ponadto dostarczać Komisji wykaz takich przedsiębiorstw do dnia 31 marca każdego roku.

Warunki wyłączenia

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

 • przedsiębiorstw publicznych i prywatnych w zakresie usług, których świadczenie nie będzie miało zauważalnego wpływu na handel między państwami członkowskimi,
 • banków centralnych,
 • publicznych instytucji kredytowych w zakresie depozytów środków publicznych umieszczonych w tych instytucjach przez organy publiczne na normalnych zasadach związanych z obrotem gospodarczym,
 • przedsiębiorstw publicznych, których całkowite roczne obroty netto w okresie dwóch lat poprzedzających przekazanie środków publicznych wyniosły mniej niż 40 milionów EUR (dla publicznych instytucji kredytowych za próg ten uznaje się sumę bilansową w wysokości 800 milionów EUR),
 • przedsiębiorstw, których całkowite roczne obroty netto w okresie dwóch lat poprzedzających okres obowiązywania praw specjalnych lub wyłącznych, przyznanych im przez państwo członkowskie lub w którym powierzone zostało im świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, wyniosły mniej niż 40 milionów EUR (dla publicznych instytucji kredytowych za próg ten uznaje się sumę bilansową w wysokości 800 milionów EUR),
 • przedsiębiorstw, którym powierzone zostało świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, jeśli otrzymywana przez nie rekompensata, w dowolnej formie, została ustalona na dany okres w wyniku zastosowania otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Przedsiębiorstwo publiczne: każde przedsiębiorstwo, na które władze publiczne mogą, bezpośrednio lub pośrednio, wywierać dominujący wpływ z racji bycia jego właścicielem, posiadania w nim udziału kapitałowego lub ze względu na zasady, które nim rządzą.
 • Prawa specjalne: prawa przyznane przez państwo członkowskie ograniczonej liczbie przedsiębiorstw, na mocy dowolnego instrumentu ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego, które na danym obszarze geograficznym: ograniczają do dwóch lub więcej liczbę takich przedsiębiorstw, mających zezwolenie na świadczenie usług lub podejmowanie działalności, na zasadzie innej niż poprzez stosowanie obiektywnych, proporcjonalnych i niedyskryminujących kryteriów, wyznaczają, na zasadzie innej niż przez stosowanie takich kryteriów, kilka konkurujących ze sobą przedsiębiorstw do świadczenia usług lub podjęcia działalności, lub przyznają jakiemukolwiek przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom, na zasadzie innej niż przez stosowanie takich kryteriów, jakiekolwiek ustawowe lub administracyjne korzyści, które mają istotny wpływ na zdolność innych przedsiębiorstw do świadczenia tych samych usług lub prowadzenia tego samego rodzaju działalności na tym samym obszarze geograficznym na warunkach zasadniczo równoważnych.
 • Prawa wyłączne: prawa przyznane jednemu przedsiębiorstwu przez państwo członkowskie na mocy dowolnego instrumentu ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego, zastrzegające dla tego przedsiębiorstwa wyłączne prawa do świadczenia usług lub prowadzenia działalności na danym obszarze geograficznym.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/111/WE

20.12.2006

Dz.U. L 318 z 17.11.2006

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011

Top