Help Print this page 
Title and reference
Wyłączenia dla niektórych porozumień horyzontalnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wyłączenia dla niektórych porozumień horyzontalnych

Horyzontalne porozumienie kooperacyjne to porozumienie między rywalizującymi ze sobą przedsiębiorstwami, działającymi na tym samym poziomie produkcji i dystrybucji na rynku. Chociaż porozumienia takie mogą prowadzić i prowadzą do znacznych korzyści gospodarczych, mogą one także potencjalnie zniekształcać konkurencję. Dlatego w związku z tym, że współpraca między konkurentami staje się coraz istotniejsza w dzisiejszej gospodarce, niezbędne są wyraźne zasady, które przyczynią się do budowania konkurencyjności Europy.

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2821/71 z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 (wcześniej art. 85 ust. 3) Traktatu WE dotyczącego kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Komisja może udzielić indywidualnych wyłączeń dla określonych porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, które spełniają warunki określone w art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE) (obecnie art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)). Może ona także udzielać wyłączeń grupowych w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie umożliwia Komisji wyłączenie określonych porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w drodze wyłączenia grupowego.

Zakres

Niniejsze rozporządzenie umożliwia Komisji zastosowanie, w drodze rozporządzenia, art. 81 ust. 3 Traktatu WE do określonych porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, których przedmiotem jest:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad produktami lub procesami oraz zastosowanie ich wyników, włączając w to przepisy dotyczące praw własności przemysłowej i poufnej wiedzy technicznej,
  • specjalizacja, włącznie z porozumieniami koniecznymi do jej osiągnięcia.

Warunki dla rozporządzeń wyłączających

Rozporządzenia wyłączające ustanowione przez Komisję muszą spełniać szereg warunków. Muszą one:

  • zawierać definicję kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych, do których się odnoszą, oraz określać ograniczenia, klauzule lub inne warunki w nich zawarte,
  • obowiązywać przez ograniczony okres, chociaż mogą być zmieniane lub uchylane,
  • obowiązywać ze skutkiem wstecznym dla porozumień, które w dniu wejścia w życie mogły skorzystać na decyzji wydanej ze skutkiem wstecznym zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 17 (EWG). Nie obowiązują one dla porozumień, które istniały przed 13 marca 1962 r. lub podlegały notyfikacji przed 1 lutego 1963 r.

Przedmiotowe rozporządzenia muszą być zgodne z następującą procedurą przyjmowania:

  • publikowany jest projekt rozporządzenia, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom i organizacjom zgłoszenie Komisji uwag,
  • przed publikacją projektu oraz przyjęciem rozporządzenia Komisja zasięga opinii Komitetu Doradczego ds. Porozumień Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej,
  • jeżeli Komisja uzna, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa Unii Europejskiej (UE) albo osób fizycznych lub prawnych, że w jakimkolwiek konkretnym przypadku porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione, do których ma zastosowanie rozporządzenie wyłączające, mają określone skutki, które są niezgodne z warunkami ustalonymi w art. 81 ust. 3 Traktatu, może ona pozbawić je przywileju stosowania tego rozporządzenia.

W krajach kandydujących rozporządzenie wejdzie w życie w dniu przystąpienia państwa do UE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71

18.1.1972

Dz.U. L 285 z 29.12.1971

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 2743/72

1.1.1973

Dz.U. L 291 z 28.12.1972

Rozporządzenie (WE) nr 1/2003

24.1.2003

1.5.2004

Dz.U. L 1 z 4.1.2003

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 2821/71 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2007

Top