Help Print this page 
Title and reference
Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)

Unia Europejska (UE) harmonizuje sprawozdania finansowe notowanych spółek w celu zagwarantowania ochrony inwestorów. Przez zastosowanie międzynarodowych zasad rachunkowości UE zamierza zachować zaufanie na rynkach finansowych, ułatwiając jednocześnie transgraniczny i międzynarodowy obrót papierami wartościowymi.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Celem rozporządzenia jest przyjęcie i stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości w Unii Europejskiej (UE) w celu zharmonizowania informacji finansowych przedstawianych przez spółki. Celem jest również zapewnienie wysokiego stopnia przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych.

Definicje

Międzynarodowe standardy rachunkowości, zwane Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF (wcześniejsze MSR) – zostały przyjęte przez międzynarodową instytucję normalizacji księgowej, Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – IASB (EN) – z siedzibą w Londynie.

Zakres stosowania

Od 2005 r. wszystkie spółki notowane w UE (w tym banki i zakłady ubezpieczeń) mają obowiązek przygotowywać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości MSSF. Państwa członkowskie mogą również zezwolić spółkom notowanym w UE na stosowanie standardów lub zobowiązać je do ich stosowania w rocznych sprawozdaniach finansowych, a w przypadku spółek nienotowanych w UE – na potrzeby sprawozdań skonsolidowanych lub rocznych.

Mechanizm zatwierdzania

Aby można było przyjąć międzynarodowy standard rachunkowości, jego zastosowanie powinno zapewnić dokładny i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki i jej wyników, być zgodne z europejskim interesem publicznym, a także spełniać kryteria zrozumiałości, odpowiedniości, wiarygodności i dokładności niezbędnych dla informacji finansowych, na podstawie których podejmuje się decyzje gospodarcze i ocenia się zarządzanie. Komisja konsultuje się z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w celu stworzenia wspólnego podejścia do przestrzegania tych zasad.

Rozporządzenie zostało przyjęte zgodnie z mechanizmem funkcjonującym na dwóch poziomach:

  • na poziomie regulacyjnym, z utworzeniem komitetu regulacyjnego rachunkowości składającego się z przedstawicieli państw członkowskich i kierowanego przez Komisję. Na podstawie propozycji Komisji komitet decyduje, czy MSSF powinny zostać przyjęte. Celem komitetu jest zapewnienie pełnej przejrzystości i wiarygodności przez Radą i Parlamentem,
  • na poziomie technicznym, z utworzeniem komitetu technicznego rachunkowości, Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej, składającej się z ekspertów rachunkowości z sektora prywatnego z kilku państw UE. Komitet zapewnia wsparcie i wiedzę ekspercką niezbędną do oceny MSSF i doradza Komisji, czy przyjąć MSSF będący przedmiotem rozważań.

Stosowanie w oparciu o tekst skonsolidowany przyjęty przez Komisję

Międzynarodowe standardy rachunkowości i związane z nimi interpretacje zawarto w rozporządzeniu wykonawczym Komisji obejmującym standardy obowiązujące od 14 września 2002 r. Celem jest uproszczenie stosowania tych standardów poprzez zgrupowanie ich w jednym skonsolidowanym tekście przyjętym przez Komisję, rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008.

Rozporządzenie było wielokrotnie zmieniane w celu włączenia wszystkich standardów przedstawionych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) od 2008 r., łącznie z pewnymi zmianami obowiązującymi od roku 2012 w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, partnerstwa i informacji, jakie należy ujawniać w odniesieniu do udziałów posiadanych w innych jednostkach.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002

14.9.2002

-

Dz.U. L 243 z 11.9.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (WE) 297/2008

10.4.2008

-

Dz.U. L 97 z 9.4.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenia

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 320 z 29.11.2008]

Dyrektywa

Dyrektywa 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG [Dz.U. L 182 z 29.06.2013].

Celem dyrektywy jest skorygowanie reguł rachunkowości mających zastosowanie do jednostek na terenie UE z założeniem: i) zwiększenia klarowności i porównywalności sprawozdań finansowych; ii) zmniejszenia obciążenia administracyjnego oraz uproszczenia reguł rachunkowości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP oraz iii) zwiększenia przejrzystości płatności na rzecz administracji rządowej ze strony jednostek zajmujących się przemysłem wydobywczym lub wyrębem lasów pierwotnych.

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2014

Top