Help Print this page 
Title and reference
Wzór wspólnotowy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wzór wspólnotowy

Niniejsze rozporządzenie tworzy ujednolicony system otrzymywania wzoru wspólnotowego objętego taką samą ochroną w obrębie całego rynku wewnętrznego. Jego celem jest zniesienie przeszkód i źródeł zniekształcających konkurencję na poziomie wspólnotowym. Chodzi także o zachęcanie do kreatywności i innowacyjności poprzez dostarczanie odpowiedniej i jednolitej ochrony na terenie całej Unii Europejskiej.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie wprowadza prostą i tanią procedurę, która pozwala zarejestrować wzory w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) (DE) (EN) (FR) będącego agencją Unii Europejskiej (UE) z siedzibą w Alicante.

Celem jest usunięcie źródeł zniekształcania konkurencji na poziomie europejskim i usunięcie niepewności prawnej, na jaką narażony był przemysł, wywołanej zróżnicowaniem przepisów krajowych. Tworzenie wzorów wspólnotowych ma na celu także zachęcanie do kreatywności i innowacyjności poprzez dostarczanie odpowiedniej i jednolitej ochrony na terenie całej UE.

System europejski istnieje jednocześnie z krajowymi systemami ochronnymi. Wszystkie zagadnienia, które nie wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia, podlegają przepisom krajowym państwa członkowskiego.

Zakres stosowania

Aby móc korzystać z ochrony, wzory muszą być nowe i mieć indywidualny charakter, co oznacza, że muszą być inne od istniejących już produktów. Elementy, których wygląd warunkuje ochronę wzoru produktu złożonego (np. widoczne części zamienne aut), nie będą objęte tym systemem. Jednakże części innych produktów, widoczne w czasie zwykłego użytkowania produktu, którego część stanowią, mogą zostać objęte ochroną, którą zapewnia niniejsze rozporządzenie.

Prawa ze wzoru wspólnotowego

Prawo do wzoru należy do twórcy bądź jego spadkobiercy. Rozporządzenie przewiduje dwa typy ochrony wzorów, które będą stosowane bezpośrednio w każdym państwie członkowskim:

  • bez żadnej formalności, jako „niezarejestrowany wzór wspólnotowy”,
  • jako „zarejestrowany wzór wspólnotowy”, jeżeli został zarejestrowany w UHRW.

Różnice między dwoma typami ochrony

Ochronę przyznaną niezarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu można scharakteryzować krótko: jest on chroniony przez okres trzech lat, licząc od daty pierwszego publicznego udostępnienia w UE (sprzedaż produktu za pomocą działań marketingowych czy wcześniejszych publikacji). Ta forma ochrony może być przydatna w sektorach, które produkują znaczące liczby wzorów przeznaczonych dla produktów o krótkiej żywotności rynkowej. Przepisy rozporządzenia pozwolą im skorzystać z pewnego poziomu ochrony bez konieczności przechodzenia przez dłuższą procedurę.

Jeśli zaś chodzi o zarejestrowany wzór wspólnotowy, to jest on chroniony przez co najmniej pięć, a maksymalnie przez dwadzieścia pięć lat.

Poza tym poziom ochrony proponowany zarejestrowanym wzorom różni się od tego, jaki jest przyznawany wzorom niezarejestrowanym. Zarejestrowane wzory są chronione zarówno przed bezpośrednim kopiowaniem, jak i przed niezależnym tworzeniem wzorów podobnych, a niezarejestrowane wzory są chronione wyłącznie przed kopiowaniem.

Zarejestrowany wzór korzysta więc z większej i bardziej formalnej ochrony prawnej.

Ponadto kompetencje UHRW nie obejmują niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Ograniczenia praw

Prawa uzyskane ze wzoru wspólnotowego nie obejmują działań podejmowanych w celach prywatnych i niehandlowych, działań podjętych w celach doświadczalnych czy działań odtwarzania w celach cytowania lub nauczania.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do sprzętu w środkach komunikacji morskiej i powietrznej zarejestrowanych w państwie trzecim, kiedy czasowo znajdują się one na terytorium UE.

Wdrażanie rozporządzenia

Urząd zajmuje się wdrażaniem rozporządzenia na szczeblu europejskim.

Państwa członkowskie wyznaczają sąd lub sądy pierwszej i drugiej instancji właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych i orzekania:

  • w sprawach, w których przedmiotem są naruszenia, a nawet działania grożące naruszeniem, jeśli przepisy krajowe dopuszczają taką możliwość,
  • w sprawach unieważnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego,
  • w sprawach o unieważnienie wzoru wspólnotowego, założonych w ramach sprawy o naruszenie.

Rejestracja wzoru wspólnotowego

Wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego może zostać złożony do Urzędu, do centralnego urzędu ds. własności przemysłowej danego państwa członkowskiego lub, w przypadku krajów Beneluksu, które mają już wspólny wzór, w Urzędzie ds. Wzorów Beneluksu. Każdy wniosek jest przekazywany Urzędowi, który dokonuje jego oceny formalnej i, jeśli warunki są spełnione, przydziela wnioskodawcy wzór wspólnotowy, wpisując go na listę wzorów wspólnotowych. Następnie informacja o wpisie jest publikowana przez Urząd w odpowiednim biuletynie, który jest publicznie dostępny. Wnioskodawca może wnioskować o odroczenie publikacji na okres trzydziestu miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku, w celu ochrony ważnych informacji.

Możliwość rejestracji w Urzędzie jest dostępna od 2003 r.

Licencje

Wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Do tego niezbędna jest zgoda właściciela.

Unieważnianie

Zarejestrowany wzór wspólnotowy może zostać unieważniony przez Urząd na wniosek bezpośredni złożony do Urzędu lub, z powództwa wzajemnego *, przez sąd właściwy do spraw wzorów wspólnotowych w postępowaniu o naruszenie. Wniosek o unieważnienie może zostać złożony, jeśli:

  • wzór nie spełnia wymogów obowiązujących dla wzorów,
  • właściciel nie posiada praw do wzoru wspólnotowego,
  • wzór jest owocem niedozwolonego wykorzystania dzieła chronionego prawem autorskim państwa członkowskiego.

Urząd lub sądy rozpatrujące sprawy wzorów wspólnotowych mogą zdecydować o unieważnieniu na podstawie udzielonych im kompetencji, w oparciu o odpowiednio uzasadniony i ważny wniosek. W niektórych przypadkach wzór może być zostać zarejestrowany w zmienionej formie.

Zrzeczenie się wzoru wspólnotowego

Właściciel może zrzec się częściowo lub w całości wzoru wspólnotowego. Urząd i właściciele licencji muszą zostać o tym poinformowani. Informacja o zrzeczeniu jest publikowana przez Urząd.

Odwołania

Możliwe jest odwołanie się od decyzji podjętych przez Urząd w zakresie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Odwołanie składa się w Izbie Odwoławczej. Podjęte przez nią decyzje mogą także być przedmiotem odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach możliwe jest odwołanie się do Trybunału Sprawiedliwości, m.in. jeśli istnieje podejrzenie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia Traktatu lub niniejszego rozporządzenia.

Sankcje

Sankcje, które mogą zostać nałożone w przypadku naruszenia, zostały wymienione w rozporządzeniu. Zawierają one m.in. zakaz produkcji i zajęcie podrobionych produktów. Sąd w państwie członkowskim może nałożyć inne sankcje.

Język postępowania

Wniosek o rejestrację należy złożyć w jednym z oficjalnych języków Unii. Zgłaszający wskazuje drugi język, który jest językiem Urzędu i którego używanie akceptuje jako ewentualnego języka postępowania przed Urzędem.

Kontekst

Proces ujednolicania krajowych przepisów dotyczących ochrony wzorów został zainicjowany przez dyrektywę unijną 98/71/WE. Jednak dyrektywa ta nie przewidywała stworzenia wzoru wspólnotowego, ponieważ konieczna była rejestracja wzoru w państwach członkowskich. Niniejsze rozporządzenie pozwala na wprowadzenie po raz pierwszy wspólnego europejskiego systemu ochrony wzorów.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Powództwo wzajemne: wniosek formułowany przez zgłaszającego przeciwko temu, który jako pierwszy złożył wniosek do tego samego sądu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 6/2002

6.3.2002

Dz.U. L 3 z 5.1.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej (UE) Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, Słowacji oraz adaptacji traktatów, na których opiera się UE – Załącznik II: Wykaz, o którym mowa w artykule 20 aktu przystąpienia – 4. Prawo spółek – C. Prawa własności intelektualnej – III. Wzory wspólnotowe

1.5.2004

Dz.U. L 236 z 23.9.2003

Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej (UE) Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – Załącznik III: Wykaz, o którym mowa w artykule 19 aktu przystąpienia: dostosowania aktów przyjętych przez instytucje – 1. Prawo spółek – Prawo własności intelektualnej – III. Wzory wspólnotowe

1.1.2007

Dz.U. L 157 z 21.6.2005

Rozporządzenie (WE) nr 1891/2006

1.1.2008

Dz.U. L 386 z 29.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Międzynarodowy system rejestracji wzorów przemysłowych WIPO

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 78 z 24.3.2009].

Decyzja Rady 2006/954/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r. [Dz.U. L 386 z 29.12.2006].

Rozporządzenie wykonawcze

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych [Dz.U. L 341 z 17.12.2002].

Opłaty na rzecz Urzędu

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do rejestracji wzorów wspólnotowych [Dz. U. L 341 z 17.12.2002].

Zbliżenie ustawodawstw krajowych

Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów [Dz.U. L 289 z 28.10.1998].

Dyrektywa w sprawie prawnej ochrony wzorów ma za zadanie zbliżenie prawodawstw krajowych w zakresie ochrony wzorów w celu wspierania innowacyjności i usunięcia przeszkód na drodze do swobodnej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011

Top