Help Print this page 
Title and reference
Statut spółdzielni europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut spółdzielni europejskiej

Unia Europejska wspiera rozwój transgranicznej działalności spółdzielni, uwzględniając ich szczególne cechy i zapewniając im właściwe instrumenty prawne. Umożliwia tworzenie nowych spółdzielni przez osoby fizyczne lub prawne na poziomie europejskim. Zapewnia prawo do informacji, konsultacji i udziału pracowników w spółdzielni europejskiej (SCE).

AKTY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE).

Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie wprowadza status prawny spółdzielni * europejskiej (SCE). Statut ten zapewnia takie same warunki konkurencji między spółdzielniami a spółkami kapitałowymi. Wspiera rozwój transgranicznej działalności spółdzielni.

Utworzenie SCE

SCE może zostać utworzona:

 • przez co najmniej pięć osób fizycznych lub prawnych, zamieszkałych w co najmniej dwóch państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), utworzonych na podstawie przepisów prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) i podlegających prawu co najmniej dwóch różnych państw członkowskich,
 • przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa państwa członkowskiego UE i posiadających siedziby statutowe oraz główny zarząd w tym państwie, pod warunkiem, że co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich,
 • przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa państwa członkowskiego UE, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny zarząd w EOG, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona podmiot zależny lub zakład podlegający prawu innego państwa członkowskiego UE.

Państwo członkowskie może postanowić, że osoba prawna, której główny zarząd nie znajduje się w EOG, może uczestniczyć w tworzeniu SCE, pod warunkiem, że:

 • została ona utworzona zgodnie z prawem państwa członkowskiego,
 • posiada swoją siedzibę statutową w tym samym państwie członkowskim,
 • jest w sposób trwały i rzeczywisty powiązana z gospodarką jednego z państw członkowskich.

Kapitał SCE

Kapitał SCE stanowią udziały jej członków. Minimalny kapitał wynosi 30 000 EUR. Przepisy prawa państwa członkowskiego przewidujące wyższy kapitał subskrybowany dla osób prawnych, prowadzących określone rodzaje działalności (takie jak działalność bankowa, ubezpieczeniowa itp.) mają zastosowanie również do SCE posiadającej siedzibę statutową w tym państwie członkowskim.

Raz w roku walne zgromadzenie musi określić wysokość kapitału na zakończenie danego roku obrotowego i różnicę w wysokości kapitału w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Jeśli ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba spółdzielni, na to zezwala, ta ostatnia może mieć członków-inwestorów z ograniczonym prawem głosu.

Statut SCE

Członkowie-założyciele opracowują statut SCE zgodnie z przepisami dotyczącymi zakładania spółdzielni krajowych. Statut sporządzany jest w formie pisemnej i jest podpisywany przez członków-założycieli.

Przeniesienie siedziby statutowej

Siedziba statutowa SCE może zostać przeniesiona do innego państwa członkowskiego. Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SCE ani z powstaniem nowej osoby prawnej. Siedziba określona w statucie musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, w tym samym państwie członkowskim, co jej główny zarząd.

Zasada niedyskryminacji

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia SCE traktuje się w każdym państwie członkowskim jak spółdzielnię krajową.

Wymagania dotyczące rejestracji i ogłaszania informacji

Każda SCE podlega wpisowi w rejestrze państwa członkowskiego, w którym ma swoją statutową siedzibę, określonym przez prawo tego państwa członkowskiego. Rejestrację SCE i jej wykreślenie z rejestru ogłasza się w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Struktura SCE

Organami SCE są walne zgromadzenie oraz

 • organ zarządzający i organ nadzorczy (system dualistyczny)
 • albo organ administrujący (system monistyczny), w zależności od formy przyjętej w statucie SCE.

W trakcie walnego zgromadzenia członkowie zasadniczo mają takie samo prawo głosu. Mogą zostać wprowadzone wyjątki od tej reguły dla dużych współpracujących inwestorów w niektórych spółdzielniach finansowych.

Organ zarządzający lub organ administrujący, w zależności od przyjętej struktury, prowadzi sprawy SCE i reprezentuje ją przed sądami oraz w stosunkach z osobami trzecimi.

Statut SCE wymienia rodzaje czynności wymagające upoważnienia. Upoważnienia może dokonać organ nadzorczy lub walne zgromadzenie, organ zarządzający lub administrujący.

Audyt finansowy i ogłaszanie sprawozdań

W zakresie sporządzania, kontroli oraz obowiązku ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego SCE podlega przepisom prawa państwa, w którym ma swoją siedzibę.

Likwidacja, rozwiązanie, niewypłacalność i wstrzymanie płatności

Likwidacja SCE zostaje ogłoszona:

 • decyzją walnego zgromadzenia, w szczególności wraz z upływem terminu wyznaczonego w statucie lub obniżeniem kapitału poniżej ustalonego minimum,
 • orzeczeniem sądu, na przykład, gdy siedziba SCE zostaje przeniesiona poza EOG.

SCE będące przedmiotem postępowania dotyczącego rozwiązania, niewypłacalności i wstrzymania płatności podlegają przepisom prawa krajowego państwa, w którym znajduje się ich siedziba.

Zaangażowanie pracowników

Zasady dotyczące zaangażowania pracowników (informacja, konsultacja i udział) są uchwalane w każdej SCE.

Zasadniczo tworzony jest specjalny zespół negocjacyjny. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracowników osób prawnych uczestniczących w tworzeniu SCE lub zainteresowanych spółek zależnych.

Ten zespół negocjuje porozumienie z właściwymi organami uczestniczących osób prawnych w celu ustalenia szczegółowych zasad zaangażowania pracowników w obrębie przyszłej SCE. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia zastosowanie mają zasady standardowe.

Jednakże to przepisy krajowe państwa, w którym znajduje się siedziba spółdzielni, mają zastosowanie przy określaniu szczegółowych zasad zaangażowania pracowników w SCE, w przypadku SCE:

 • założonych wyłącznie przez osoby fizyczne lub przez jedną osobę prawną i osoby fizyczne oraz
 • które łącznie zatrudniają mniej niż 50 pracowników lub zatrudniają 50 lub więcej pracowników tylko w jednym państwie członkowskim.

Kontekst

Wprowadzenie statutu SCE ma na celu wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego poprzez ułatwianie działalności tego rodzaju podmiotów na poziomie europejskim. Z tym samym zamiarem Rada przyjęła rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG), rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.

Pojęciakluczowe

 • Spółdzielnia oznacza niezależne stowarzyszenie osób dobrowolnie zrzeszonych celem zaspokajania swoich wspólnych aspiracji oraz potrzeb społeczno-gospodarczych i kulturalnych poprzez stanowiące wspólną własność i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1435/2003

21.8.2003

-

Dz.U. L 207 z 18.8.2003

Dyrektywa 2003/72/WE

18.8.2003

18.8.2006

Dz.U. L 207 z 18.8.2003

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników [COM(2010) 481 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Komisja przedstawia analizę wdrażania dyrektywy w sprawie zaangażowania pracowników w SCE. Stwierdza, że zasadniczo transpozycja dyrektywy 2003/72/WE została przeprowadzona w sposób zadowalający, ale zakończyła się dopiero w 2009 r. we wszystkich państwach członkowskich UE. Wskazuje na pewne problemy z transpozycją wspólne dla różnych dyrektyw z zakresu zaangażowania pracowników, w szczególności w zakresie zapobiegania nadużywaniu europejskich form spółek w celu odebrania praw pracownikom. Komisja podkreśla brak doświadczenia we wdrażaniu dyrektywy, biorąc pod uwagę bardzo niewielką liczbę utworzonych SE i zatrudnionych pracowników. Zauważa również, że system wprowadzania SCE może okazać się skomplikowany dla małych spółdzielni.

Przed przystąpieniem do przeglądu dyrektywy 2003/72/WE Komisja musi ocenić rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu SCE oraz pozostałe dyrektywy regulujące zaangażowanie pracowników, takie jak dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca status spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe [COM(2004) 18 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący promocji spółdzielczości w Europie) [COM(2004) 18 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komisja uważa, że nie wykorzystuje się potencjału spółdzielczości w możliwym zakresie i że należy poprawić jej wizerunek na poziomie krajowym i europejskim. W tym kontekście przedstawia środki mogące zachęcić do szerszego korzystania z formy spółdzielni w Europie. Środki te podkreślają większą widoczność i wyższą jakość przepisów krajowych dotyczących spółdzielni oraz duży wkład spółdzielni w politykę wspólnotową. Główne zagadnienia komunikatu są następujące:

 • promowanie szerszego korzystania z formy spółdzielni w całej Europie w celu poprawy widoczności, charakterystyki i rozumienia sektora,
 • dążenie do poprawy przepisów regulujących spółdzielnie w Europie,
 • utrzymanie i poprawa uwzględniania spółdzielni w celach wspólnotowych i ich wkład w te cele.

See also

 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DE) (EN) (FR)
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (EN)

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2011

Top