Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)

Celem niniejszego rozporządzenia jest utworzenie nowej jednostki organizacyjnej opartej na prawie europejskim mającej ułatwić i wspomóc współpracę transgraniczną.

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG).

STRESZCZENIE

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych może być utworzone jedynie w oparciu o zasady ustalone w niniejszym rozporządzeniu.

Rolą ugrupowania jest ułatwianie lub rozwój działalności gospodarczej jego członków poprzez ustanowienie wspólnych środków, działań oraz kompetencji. Umożliwia to osiągnięcie lepszych wyników niż gdyby działalność była wykonywana indywidualnie. Celem ugrupowania nie jest osiąganie zysków dla siebie. Jeśli ugrupowanie wypracuje zysk, jest on dzielony między członków oraz w konsekwencji opodatkowany. Podejmowane w ramach ugrupowania działania muszą wykazywać związek z działalnością gospodarczą jego członków, nie mogą jej jednak zastępować EUIG nie może zatrudniać więcej niż 500 osób.

Członkami ugrupowania mogą być spółki oraz inne jednostki organizacyjne prawa publicznego lub prywatnego, które zostały utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, posiadające siedzibę w Unii Europejskiej (UE). W jego skład mogą wchodzić również osoby fizyczne wykonujące działalność przemysłową, handlową, rzemieślniczą, rolniczą, osoby wykonujące wolny zawód lub świadczące inne usługi w UE.

EUIG musi liczyć co najmniej dwóch członków pochodzących z różnych państw członkowskich.

Umowa o utworzeniu EUIG musi zawierać nazwę, siedzibę oraz przedmiot ugrupowania, a także nazwę, numer oraz miejsce wpisu do rejestru, jeśli takie istnieje, każdego członka ugrupowania, oraz czas, na jaki zostało powołane ugrupowanie, w przypadku gdy nie jest on nieokreślony. Umowa powinna zostać złożona w rejestrze wskazanym przez każde państwo członkowskie. Rejestracja zapewnia EUIG pełną zdolność prawną w całej Wspólnocie.

Zawiadomienie o utworzeniu lub likwidacji ugrupowania musi zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (seria C i S).

Siedziba ugrupowania musi znajdować się na terenie Wspólnoty i może być przenoszona z jednego państwa członkowskiego do innego pod pewnymi warunkami.

Każdy członek EUIG posiada co najmniej jeden głos. Umowa o utworzeniu ugrupowania może jednakże przyznać niektórym członkom więcej niż jeden głos, pod warunkiem że żaden z nich nie będzie posiadał większości głosów. Decyzje, które muszą zostać przyjęte jednomyślnie są wyszczególnione w rozporządzeniu.

EUIG musi składać się z co najmniej z dwóch organów: pierwszy stanowią jego członkowie, którzy działają wspólnie, a drugi tworzą zarządzający. Zarządzający, lub każdy z zarządzających, jeśli ugrupowaniem zarządza więcej osób, reprezentuje i wiąże ugrupowanie w stosunku do osób trzecich, nawet w przypadku gdy jego czynności nie wchodzą w zakres celów ugrupowania.

Żadne ugrupowanie nie może ogłosić publicznej subskrypcji.

Do utworzenia EUIG nie wymaga się kapitału. Jego członkowie mogą dobrowolnie wybierać inne sposoby finansowania.

Zyski EUIG uznaje się za zyski członków, które są między nimi rozdzielane zgodnie z klauzulą przewidzianą w umowie o utworzeniu ugrupowania lub, w razie braku podobnej klauzuli, w częściach równych. Zyski lub straty EUIG podlegają opodatkowaniu jedynie w zakresie, w jakim przypadają członkom. W zamian za swobodę w stosunkach umownych, która stanowi podstawę EUIG, i za brak wymogu wnoszenia minimalnego kapitału każdy członek ugrupowania ponosi nieograniczoną solidarną odpowiedzialność za jego długi.

Kontekst

Rozporządzenie jest odpowiedzią na konieczność harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie oraz ustanowienie wspólnego rynku oferującego warunki analogiczne do warunków rynku krajowego. Z tego względu oraz aby minimalizować przeszkody o charakterze prawnym, fiskalnym lub psychologicznym, jakie osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne napotykają podejmując współpracę transgraniczną, UE zdecydowała utworzyć stosowny wspólnotowy instrument prawny w formie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 2137/1985

3.8.1985

-

Dz.U. L 199, 31.7.1985

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011

Top