Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oferty przejęcia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Oferty przejęcia

Unia Europejska pragnie zapewnić europejskim firmom większą pewność prawną wobec ofert przejęcia (OP) * przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów akcjonariuszy (w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych), pracowników i innych zainteresowanych stron. W drodze dyrektywy ustanawia ona przejrzyste zasady, wspólne dla całej Unii Europejskiej w zakresie transgranicznych ofert przejęcia, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Wzmacnia na przykład zasady informowania akcjonariuszy o ofertach (termin odpowiadania, zapłata, finansowanie oferty…). Wspiera również restrukturyzację przedsiębiorstw, tak aby wzmacniać konkurencyjność rynku europejskiego.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia.

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie minimalnych wytycznych co do postępowania w przypadku ofert przejęcia dotyczących papierów wartościowych * spółek podlegających ustawodawstwu państwa członkowskiego, których wszystkie lub niektóre papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Ma również na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony dla posiadaczy papierów wartościowych w całej Wspólnocie, ustanawiając ramy wspólnych zasad i ogólnych wymogów, które państwa członkowskie muszą wdrożyć poprzez przyjęcie bardziej szczegółowych zasad zgodnie z własnymi systemami krajowymi i kontekstem kulturowym. Państwa członkowskie muszą transponować niniejszą dyrektywę w ciągu dwóch lat po jej wejściu w życie.

Zakres zastosowania

Dyrektywa przewiduje środki w celu koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, kodeksów praktyk i innych przepisów państw członkowskich, łącznie z przepisami ustanowionymi przez organizacje oficjalnie upoważnione do regulowania rynków (dalej zwane „przepisami”), dotyczących ofert przejęcia papierów wartościowych spółki podlegającej prawu państwa członkowskiego, gdy wszystkie lub niektóre z tych papierów wartościowych są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu dyrektywy 93/22/EWG w jednym lub więcej państw członkowskich (zwanym dalej „rynkiem regulowanym”).

Dyrektywa nie ma zastosowania do ofert przejęcia papierów wartościowych emitowanych przez spółki, których celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pochodzącego od obywateli i które działają na zasadzie dywersyfikacji ryzyka oraz których jednostki są, na żądanie ich posiadaczy, odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych spółek. Działania podejmowane przez takie spółki w celu zapewnienia, aby wartość giełdowa świadectw udziałowych nie różniła się w znaczący sposób od wartości ich aktywów netto, będą uznawane za działania równoważne z takim wykupieniem lub umarzaniem.

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do ofert przejęcia dotyczących papierów wartościowych wyemitowanych przez banki centralne państw członkowskich.

Zasady ogólne

Państwa członkowskie gwarantują, że przestrzegane są następujące zasady:

 • równego traktowania wszystkich posiadaczy papierów spółki będącej przedmiotem oferty *, jeżeli osoba przejmie kontrolę nad spółką, inni posiadacze papierów wartościowych muszą być chronieni,
 • osoby, do których kierowana jest oferta, muszą mieć wystarczający czas i informacje, które pozwolą im na podjęcie uzasadnionej okolicznościami decyzji w sprawie oferty, jeżeli zarząd spółki będącej przedmiotem oferty doradza posiadaczom papierów wartościowych, musi im przedstawić swoją opinię o skutkach, jakie dojście oferty przejęcia do skutku będzie miało na zatrudnienie, warunki zatrudnienia i rozmieszczenie miejsc działalności spółki,
 • zarząd spółki będącej przedmiotem oferty musi działać w interesie spółki jako całości i nie może pozbawić posiadaczy papierów wartościowych możliwości dokonania oceny oferty,
 • nie mogą być tworzone fałszywe rynki papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty, oferenta * ani żadnej innej spółki, której oferta dotyczy, w taki sposób, że wzrost lub spadek ceny papierów wartościowych staje się sztuczny i przez to normalne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych ulega zniekształceniu,
 • oferent musi ogłosić ofertę dopiero po upewnieniu się, że może w całości wypełnić wszelkie świadczenia pieniężne, jeżeli taka forma jest oferowana, i po podjęciu wszelkich właściwych środków w celu zabezpieczenia wypełnienia świadczenia w inny sposób,
 • prowadzenie spraw przez spółkę będącą przedmiotem oferty nie powinno być zakłócone dłużej, niż jest to uzasadnione ofertą na jej papiery wartościowe.

Państwa członkowskie mogą w stosunku do ofert przejęcia ustanowić dodatkowe warunki i przepisy surowsze niż przepisy zawarte w niniejszej dyrektywie.

Organ nadzoru i prawo właściwe

Państwa członkowskie wyznaczają organ lub organy właściwe do nadzoru nad ofertami przejęcia. Organy te są organami publicznymi, stowarzyszeniami lub podmiotami prawa prywatnego uznanymi przez prawo krajowe lub organy publiczne wyraźnie upoważnione do tego celu przez prawo krajowe. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wyznaczonych w tym celu organach. Zapewniają one, aby organy te wykonywały swoje funkcje bezstronnie i w sposób niezależny od jakiejkolwiek strony oferty.

Organem właściwym do nadzoru nad ofertami jest organ państwa członkowskiego, w którym swoją siedzibę statutową ma spółka będąca przedmiotem oferty, jeżeli papiery wartościowe tej spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w tym państwie członkowskim. We wszystkich innych przypadkach (gdy papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są dopuszczone do obrotu na kilku rynkach regulowanych itp.) dyrektywa określa organ właściwy do nadzoru nad ofertami.

Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie osoby zatrudnione obecnie lub w przeszłości przez ich organ nadzoru są związane tajemnicą zawodową.

Organy nadzoru państw członkowskich i organy nadzorujące rynki kapitałowe współpracują i dostarczają sobie wzajemnie informacji. Informacje te są objęte tajemnicą zawodową.

Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, obowiązkowa oferta i uczciwa cena *

W sytuacji, gdy osoba fizyczna lub prawna, w wyniku nabycia przez nią lub przez osoby działające z nią w porozumieniu *, posiada papiery wartościowe spółki zapewniające jej bezpośrednio lub pośrednio określony udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, który daje jej kontrolę nad tą spółką, państwa członkowskie zapewniają, że od takiej osoby wymaga się złożenia oferty jako środka ochrony mniejszościowych akcjonariuszy tej spółki. Taka oferta jest kierowana w najwcześniejszym możliwym terminie do wszystkich posiadaczy tych papierów wartościowych i obejmuje wszystkie posiadane przez nich papiery wartościowe po godziwej cenie.

Obowiązek złożenia takiej oferty nie ma zastosowania, jeśli kontrolę nad spółką uzyskano w wyniku dobrowolnej oferty adresowanej do wszystkich posiadaczy papierów wartościowych i na wszystkie posiadane przez nich papiery wartościowe.

Udział w ogólnej liczbie głosów i sposób jego obliczania zostaną ustalone przez przepisy państwa członkowskiego, w którym spółka ma swoją siedzibę statutową.

Organy nadzoru mogą być upoważnione przez państwa członkowskie do zmiany godziwej ceny w jasno określonych okolicznościach i zgodnie z jasno określonymi kryteriami. Ta decyzja musi być uzasadniona i podana do publicznej wiadomości.

Jako zapłatę oferent może proponować papiery wartościowe, środki pieniężne lub ich kombinację. Jednakże jeżeli świadczenie oferowane przez oferenta nie jest w formie płynnych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, zawiera ono alternatywę pieniężną.

Państwa członkowskie mogą postanowić, że w każdym przypadku zapłata w środkach pieniężnych musi być zaoferowana co najmniej jako alternatywa.

Informacje dotyczące ofert

Państwa członkowskie zapewniają, że decyzja o złożeniu oferty zostanie podana do wiadomości publicznej bezzwłocznie i że organ nadzoru zostanie poinformowany o ofercie. Państwa członkowskie zapewniają, że od oferenta jest wymagane sporządzenie i podanie w odpowiednim czasie do publicznej wiadomości dokumentu oferty zawierającego informacje konieczne, aby umożliwić posiadaczom papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty podjęcie opartej na właściwych informacjach decyzji w sprawie tej oferty.

Dyrektywa wymienia minimalne informacje, które musi zawierać dokument oferty. Obejmują one w szczególności warunki oferty, wskazanie oferenta, oferowane świadczenie, maksymalny i minimalny procent lub liczbę papierów wartościowych, jakie oferent zobowiązuje się nabyć, a także warunki, jakim podlega oferta, intencje oferenta w odniesieniu do dalszej działalności spółki będącej przedmiotem oferty, termin odpowiadania na ofertę oraz prawo krajowe właściwe dla umów.

Prawa pracowników

Dyrektywa przewiduje obowiązek szczegółowego informowania pracowników lub przedstawicieli spółki będącej przedmiotem oferty przejęcia. Dyrektywa rozszerza ten obowiązek informowania lub konsultowania pracowników na przedsiębiorstwo oferenta. Ponadto dyrektywa wyraźnie stanowi, że informowanie i konsultowanie pracowników musi spełniać odpowiednie przepisy krajowe i wszystkie przepisy wspólnotowe w tym zakresie, takie jak dyrektywa 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej, dyrektywa 98/59/WE w sprawie zwolnień grupowych oraz dyrektywa 2002/14/WE w sprawie informowania i konsultowania pracowników.

Termin odpowiadania na ofertę

Państwa członkowskie określają, że termin odpowiadania na ofertę nie będzie mógł być krótszy niż dwa tygodnie ani dłuższy niż 10 tygodni od daty opublikowania dokumentu oferty. W pewnych przypadkach państwa członkowskie mogą przewidzieć, że okres 10 tygodni może być przedłużony.

Obowiązki zarządu lub dyrekcji spółki będącej przedmiotem oferty

Mimo że dyrektywa przewiduje środki w tej dziedzinie, pozostawia państwom członkowskim wybór dotyczący ich zastosowania. I tak przepis wymagający od zarządu firmy, której dotyczy oferta przejęcia, uzyskania uprzedniej zgody akcjonariuszy przed podjęciem środków obronnych, ma dla państw członkowskich charakter nieobowiązkowy. Państwa członkowskie pozostawiają spółkom możliwość decydowania o zastosowaniu tego przepisu.

Znoszenie ograniczeń

Przepis dotyczący obowiązku zamrożenia specjalnych uprawnień wspólników do niektórych akcji (uprzywilejowanie co do głosu, prawo powoływania, ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności) podczas oferty przejęcia ma charakter nieobowiązkowy dla państw członkowskich. Państwa członkowskie pozostawiają spółkom możliwość decydowania o zastosowaniu tego przepisu.

Inne zasady mające zastosowanie do prowadzenia ofert

Państwa członkowskie ustanawiają również zasady regulujące sposób prowadzenia ofert co najmniej w odniesieniu do następujących spraw:

 • wygaśnięcie ofert,
 • zmiana ofert,
 • konkurujące oferty,
 • ujawnianie wyników ofert,
 • nieodwołalność ofert i dozwolone warunki.

Prawo przymusowej sprzedaży

Dyrektywa przewiduje prawo przymusowej sprzedaży umożliwiające wyraźnie większościowemu akcjonariuszowi żądanie od akcjonariuszy mniejszościowych odprzedaży swoich udziałów. Państwa członkowskie zapewniają, aby oferent mógł żądać sprzedania mu pozostałych papierów wartościowych przez wszystkich ich posiadaczy po uczciwej cenie.

Państwa członkowskie wprowadzają to prawo w jednej z dwóch następujących sytuacji:

 • gdy oferent posiada papiery wartościowe reprezentujące 90% ogólnej liczby głosów w spółce będącej przedmiotem oferty. Państwa członkowskie mogą ustanowić wyższy próg, który nie może jednak być wyższy niż 95% kapitału akcyjnego dającego prawo głosu i 95% liczby głosów,
 • gdy oferent, po zaakceptowaniu oferty, nabył lub ostatecznie zobowiązał się do nabycia papierów wartościowych reprezentujących nie mniej niż 90% kapitału dającego prawo głosu w spółce będącej przedmiotem oferty i 90% liczby głosów, które były przedmiotem oferty.

Jeżeli oferent chce wykonać prawo do przymusowej sprzedaży, zobowiązany jest dokonać tego w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu odpowiadania na ofertę. Państwa członkowskie zapewniają, że zagwarantowana jest godziwa cena.

Prawo przymusowego wykupu

Prawo przymusowej sprzedaży jest połączone z prawem przymusowego wykupu, które po przejęciu pozwala akcjonariuszom mniejszościowym żądać od akcjonariusza wyraźnie większościowego wykupu ich papierów wartościowych. Państwa członkowskie zapewniają, aby posiadacze pozostałych papierów wartościowych mogli żądać wykupienia przez oferenta swych papierów wartościowych po uczciwej cenie.

Transpozycja i klauzula przeglądowa

Państwa członkowskie mają dwa lata na transpozycję dyrektywy (nie później niż do dnia 20 maja 2006 r.). Klauzula przeglądowa przewiduje, że Komisja może zaproponować dostosowanie tekstu pięć lat po terminie transpozycji w świetle doświadczenia zdobytego podczas w jego realizacji.

W tym celu państwa członkowskie dostarczają Komisji corocznie informacje w sprawie ofert przejęcia, które były złożone spółkom, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na ich rynkach regulowanych.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa stanowi istotną część Planu działania w zakresie usług finansowych. Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie (marzec 2000 r.) zamieściła ją ponadto wśród priorytetów dla integracji europejskich rynków finansowych do 2005 r.

Poprzednia propozycja dyrektywy w sprawie ofert przejęcia została odrzucona przez Parlament w lipcu 2001 r. po 12 latach negocjacji. Postępowanie pojednawcze między Parlamentem a Radą Ministrów zakończyło się kompromisem. Jednak Parlament następnie podzielił się, by w końcu odrzucić kompromisowy tekst przy idealnie równym podziale głosów. To odrzucenie wynikało głównie z trzech czynników. Były to:

 • obawy wywołane narzuceniem kierownictwom spółek będących przedmiotem oferty konieczności przejęcia obowiązku uzyskania zgody akcjonariuszy przed podjęciem jakichkolwiek działań obronnych wobec oferty,
 • połączenie obowiązku zwanego „wymogiem neutralności” kadry kierowniczej z niemożnością podjęcia środków obronnych przez spółkę będącą przedmiotem oferty, a w konsekwencji obawa przed otwarciem drzwi do firm europejskich przedsiębiorstwom amerykańskim lub po prostu przedsiębiorstwom z innych państw członkowskich,
 • ubolewanie nad niedostatkiem przewidzianej w niniejszej dyrektywie ochrony dla pracowników przedsiębiorstw, których dotyczy oferta przejęcia.

Po odrzuceniu wniosku Komisja zwróciła się do Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów ds. Prawa Spółek pod przewodnictwem Jaapa Wintera z prośbą o przedstawienie sugestii w celu rozwiązania kwestii podniesionych przez Parlament Europejski. Obowiązująca obecnie dyrektywa w dużej mierze odzwierciedla zalecenia grupy przedstawione w jej raporcie dotyczącym ofert przejęcia (DE) (EN) (FR) opublikowanym w styczniu 2002 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Oferta przejęcia: oferta publiczna (inna niż dokonywana przez samą spółkę będącą przedmiotem oferty) złożona posiadaczom papierów wartościowych spółki w celu nabycia wszystkich lub niektórych z tych papierów wartościowych, czy to z mocy prawa czy dobrowolnie, która następuje po lub ma na celu przejęcie kontroli nad spółką będącą przedmiotem oferty zgodnie z prawem krajowym.
 • Papiery wartościowe: zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce.
 • Spółka będącą przedmiotem oferty: spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem oferty.
 • Oferent: każda osoba fizyczna lub prawna prawa publicznego lub prywatnego, składająca ofertę.
 • Uczciwa cena: za godziwą cenę uważana jest najwyższa cena zapłacona przez oferenta za te same papiery wartościowe lub przez osoby działające z nim w porozumieniu, w okresie, jaki ma być ustalony przez państwa członkowskie, lecz nie krótszym niż sześć i nie dłuższym niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem oferty. Jeżeli po podaniu oferty do publicznej wiadomości i przed zamknięciem oferty oferent lub jakakolwiek osoba działająca z nim w porozumieniu zakupuje papiery wartościowe po cenie wyższej niż cena ofertowa, oferent zwiększa cenę w swojej ofercie tak, aby nie była ona niższa niż najwyższa cena zapłacona za tak nabyte papiery wartościowe.
 • Osoby działające w porozumieniu: osoby fizyczne lub prawne współpracujące z oferentem lub spółką będącą przedmiotem oferty na zasadzie porozumienia, wyraźnego lub cichego, ustnego lub pisemnego, którego celem jest przejęcie kontroli nad spółką będąca przedmiotem oferty lub zakłócenie pomyślnego wyniku oferty.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa Rady 2004/25/WE [przyjęcie: współdecyzja COD/2002/0240]

20.5.2004

20.5.2006

Dz.U. L 142 z 30.4.2004

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2007

Top