Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Celem dyrektywy jest uaktualnienie przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej i ograniczenie kosztów, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Stwarza ramy, w których przedsiębiorstwa i rządy muszą ujawniać przychody z zasobów naturalnych, co przyczynia się do zwalczania oszustw podatkowych i korupcji. Dyrektywa łączy w sobie i poprawia dwa istniejące akty ustawodawcze: dyrektywę 78/660/EWG w sprawie indywidualnych sprawozdań finansowych oraz dyrektywę 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

AKT

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG

STRESZCZENIE

Dyrektywa upraszcza sporządzanie sprawozdań finansowych małych spółek i zawiera wymóg, aby państwa członkowskie rozróżniały małe spółki od dużych.

W przypadku małych spółek - w celu spełnienia wymogów regulacyjnych należy tylko przygotować bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Państwa członkowskie mogą umożliwić małym spółkom składanie jedynie skróconych wersji tych dokumentów. Dzięki temu spółki będą musiały przedstawiać informacje bardziej proporcjonalne do swojej wielkości. Nie ma unijnego wymogu, aby w małych spółkach przeprowadzano badanie sprawozdań finansowych.

Kategorie przedsiębiorstw

W dyrektywie definiuje się mikro-, małe i duże przedsiębiorstwa w następujący sposób:

  • Mikroprzedsiębiorstwa mają mniej niż 10 pracowników, obroty wynoszące nie więcej niż 0,7 mln euro lub sumę bilansową wynoszącą nie więcej niż 0,35 mln euro.
  • Małe przedsiębiorstwa mają mniej niż 50 pracowników, obroty wynoszące nie więcej niż 8 mln euro lub sumę bilansową wynoszącą nie więcej niż 4 mln euro. Państwa członkowskie mogą stosować wyższe progi do wysokości 12 mln euro oraz 6 mln euro odpowiednio dla obrotów i sum bilansowych.
  • Duże przedsiębiorstwa mają co najmniej 250 pracowników, obroty wynoszące 40 mln euro oraz sumę bilansową wynoszącą 20 mln euro.

Ze względów rachunkowych ponad 90% spółek z UE znajdzie się w kategorii małych przedsiębiorstw. Jest to więcej niż poprzednio, ale lepiej odzwierciedla obecną strukturę przedsiębiorstw w Europie. Informacja dodatkowa, którą spółki będą musiały przedstawić, obejmie od 8 do 13 pozycji ( poprzednio było to od 14 do 24 pozycji).

Dyrektywa przyczynia się do wzmocnienia jednolitego rynku. Porównywalne, jasne i łatwe do zrozumienia sprawozdania finansowe, jakich wymaga dyrektywa, mogą ułatwić działalność transgraniczną i ułatwić przedsiębiorstwom znajdywanie finansowania poza swoim krajem.

Sprawozdawczość z podziałem na poszczególne kraje

W dyrektywie zawarto wymóg, aby niektóre duże przedsiębiorstwa i jednostki interesu publicznego działające w przemyśle wydobywczym lub w sektorze pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych ujawniały corocznie istotne płatności przekraczające 100 tys. euro na rok obrotowy, dokonywane na rzecz rządów w krajach, w których prowadzą działalność, z podziałem na poszczególne kraje i projekty.

Zgłaszać należy następujące płatności: należności z tytułu produkcji; podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek; tantiemy; dywidendy; premie za podpis, odkrycie i produkcję; opłaty licencyjne, opłaty za wynajem, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji; oraz płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury.

Szczegółowa analiza sprawozdawcza poprawi przejrzystość płatności dokonywanych na rzecz rządów na całym świecie przez przemysł wydobywczy i przemysł pozyskiwania drewna. Zapewni również społeczeństwu obywatelskiemu więcej informacji na temat płatności dokonywanych przez przedsiębiorstwa z UE na rzecz rządów w państwach przyjmujących w celu wydobywania ich zasobów naturalnych.

Przepisy dyrektywy będą mieć po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2016 r. lub później.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/43/WE

29.6.2006

29.6.2008

Dz.U. L 157 z 9.6.2006

Akt zmieniający

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2013/34/UE

19.7.2013

20.7.2015

Dz.U. L 182 z 29.6.2013

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2014

Top