Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mechanizm kursów walutowych (ERM II) między euro a uczestniczącymi walutami krajowymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mechanizm kursów walutowych (ERM II) między euro a uczestniczącymi walutami krajowymi

Niniejsze porozumienie ustanawia mechanizm kursów walutowych zastępujący dawny europejski system walutowy (EMS), który wygasł wraz z wprowadzeniem euro. Celem ERM II jest utrzymanie stabilnych kursów wymiany między euro i walutami krajowymi uczestniczącymi w ERM II w celu zapobieżenia nadmiernym wahaniom kursów walut na rynku wewnętrznym. Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. zastępuje w celu zapewnienia jasności i przejrzystości poprzednie porozumienie podpisane we wrześniu 1998 r., które było wielokrotnie zmieniane z powodów technicznych.

AKT

Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EN) oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Aby zapewnić obroty handlowe pomiędzy państwami członkowskimi, wspólny rynek nie może być zagrożony przez rozbieżności realnych kursów walutowych ani przez nadmierne wahania nominalnych kursów wymiany między euro a innymi walutami Unii Europejskiej (UE). Celem porozumienia jest zapewnienie stabilnej sytuacji gospodarczej poprzez ustanowienie mechanizmu kursów walutowych (ERM II) między euro i walutami krajowymi uczestniczącymi w mechanizmie. Uczestnictwo w ERM II jest dobrowolne dla państw członkowskich nienależących do strefy euro. Można jednakże oczekiwać, iż państwa członkowskie objęte derogacją przystąpią do tego mechanizmu. ERM II gwarantuje, że państwa członkowskie uczestniczące w mechanizmie będą ukierunkowywać prowadzoną przez siebie politykę na stabilność i wzmacnianie konwergencji, wspierając tym samym ich dążenie do przyjęcia waluty euro.

Ustalanie kursu centralnego i marginesu interwencji

Kurs centralny w stosunku do euro jest ustalony dla waluty każdego z uczestniczących państw członkowskich spoza strefy euro. Wprowadza się jedno standardowe pasmo wahań w przedziale ± 15% w odniesieniu do kursów centralnych. Strony wzajemnego porozumienia w sprawie kursów centralnych, w tym Europejski Bank Centralny (EBC), mają prawo wszczęcia poufnej procedury mającej na celu zrewidowanie kursów centralnych.

Decyzje są podejmowane w drodze wzajemnego porozumienia przez ministrów państw członkowskich uczestniczących w strefie euro, EBC oraz ministrów i prezesów banków centralnych państw nieuczestniczących w strefie euro, lecz uczestniczących w nowym mechanizmie, zgodnie ze wspólną procedurą z udziałem Komisji i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

Porozumienie przewiduje z zasady interwencje w euro oraz w walutach krajowych prowadzone przez państwa członkowskie uczestniczące w ERM II. EBC i zainteresowane krajowe banki centralne wymieniają informacje dotyczące wszelkich interwencji kursowych. Dotyczy to interwencji na krańcach pasma lub skoordynowanych interwencji wewnątrz pasma.

  • Interwencje na krańcach pasma. Są one co do zasady automatyczne i nieograniczone. Jednakże EBC i uczestniczące KBC spoza strefy euro mogą wstrzymać przeprowadzenie automatycznej interwencji, jeżeli interwencja taka pozostawałaby w sprzeczności z podstawowym celem utrzymywania stabilności cen.
  • Skoordynowane interwencje wewnątrz pasma. EBC oraz uczestniczące KBC spoza strefy euro mogą uzgodnić dokonanie skoordynowanej interwencji wewnątrz pasma.

Uprzednia zgoda KBC emitującego walutę interwencji inną niż euro jest wymagana, gdy inny bank centralny należący do ESBC (Europejski System Banków Centralnych) zamierza wykorzystać walutę tego banku w ilościach przekraczających wzajemnie uzgodnione limity.

KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia EBC w przypadku wykorzystania waluty euro w ilościach przekraczających wzajemnie uzgodnione limity.

Przed przeprowadzeniem transakcji innych niż interwencje, wykorzystujących przynajmniej jedną walutę spoza strefy euro lub walutę euro, a przy tym przekraczających wzajemnie uzgodnione limity, bank zamierzający przeprowadzić takie transakcje jest zobowiązany do uprzedniego powiadomienia zainteresowanego banku lub banków centralnych.

Interwencje: ułatwienie finansowania bardzo krótkookresowego

Dla potrzeb przeprowadzania interwencji w euro oraz w uczestniczących walutach spoza strefy euro, EBC oraz każdy uczestniczący KBC spoza strefy euro przyznają sobie wzajemnie możliwość korzystania z kredytu bardzo krótkookresowego. Dotyczy to finansowania interwencji na krańcach pasma i wewnątrz pasma.

  • Finansowanie interwencji na krańcach pasma. Dla celów finansowania interwencji na krańcach pasma w uczestniczących walutach finansowanie bardzo krótkookresowe jest, co do zasady, automatycznie dostępne i kwotowo nieograniczone. EBC oraz uczestniczące KBC spoza strefy euro mogą zawiesić kontynuowanie automatycznego finansowania w przypadku, gdyby było ono w sprzeczności z podstawowym celem utrzymywania stabilności cen.
  • Finansowanie interwencji wewnątrz pasma. Dla celów interwencji wewnątrz pasma może zostać udzielone finansowanie bardzo krótkookresowe za zgodą banku centralnego emitującego walutę interwencji. Ponadto muszą być spełnione następujące warunki: łączna kwota finansowania nie może przekraczać pułapu wyznaczonego dla takiego banku zgodnie z załącznikiem II, a przed skorzystaniem z finansowania bank centralny zobowiązany do zapłaty powinien w odpowiedni sposób wykorzystać własne aktywa rezerwy walutowej.

Pierwotny termin zapadalności udzielonego finansowania bardzo krótkookresowego wynosił będzie trzy miesiące. Może on być odnawiany automatycznie jednokrotnie na okres maksymalnie trzech miesięcy, ale całkowite zadłużenie nie może nigdy przekroczyć pułapu przewidzianego w załączniku II dla banku centralnego zobowiązanego do zapłaty. Każde zadłużenie przekraczające pułap może zostać odnowione na okres trzech miesięcy za zgodą banku centralnego udzielającego finansowania. Każde zadłużenie, które zostało automatycznie odnowione na okres trzech miesięcy może zostać odnowione po raz drugi na kolejne trzy miesiące za zgodą banku centralnego udzielającego finansowania. Operacje mają formę kupna i sprzedaży walut uczestniczących w gotówce, w wyniku czego powstawać będą odpowiednie roszczenia i zobowiązania.

Bliższa współpraca

Z inicjatywy uczestniczącego państwa członkowskiego spoza strefy euro jest możliwe zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany walut. Na wniosek zainteresowanego mogą zostać określone w drodze formalnego porozumienia pasma wahań węższe niż standardowe, wspierane, co do zasady, za pomocą interwencji automatycznych i finansowania.

Monitorowanie funkcjonowania systemu

Rada Ogólna EBC monitoruje funkcjonowanie ERM II i zapewnia koordynację polityki pieniężnej i kursowej oraz zarządzanie mechanizmami interwencji i finansowania wskazanymi w niniejszym porozumieniu.

Niniejsze porozumienie przewiduje wzmocnienie współpracy w zakresie wymiany między KBC nienależącymi do euro i EBC. KBC spoza strefy euro nieuczestniczące w ERM II będą współpracować z EBC i uczestniczącymi KBC spoza strefy euro w tworzeniu informacji skonsolidowanych lub w innego typu wymianie informacji koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania ERM II.

Zmiany porozumienia

Niniejsze porozumienie będzie zmieniane za każdym razem, gdy nowy bank centralny stanie się stroną umowy o przystąpieniu do ERM II. Porozumienie będzie także zmieniane się za każdym razem, gdy krajowy bank centralny przestaje być stroną umowy, w szczególności w przypadku, gdy dane państwo członkowskie przyjmuje euro jako jedną walutę.

Umowa została zmieniona w celu uwzględnienia przystąpienia do strefy euro Słowenii, Cypru i Malty, Słowacji i Estonii oraz po wejściu Rumunii i Bułgarii do UE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r.

1.4.2006

Dz.U. C 73 z 25.3.2006

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Porozumienie z dnia 21 grudnia 2006 r.

1.1.2007

Dz.U. C 14 z 20.1.2007

Porozumienie z dnia 14 grudnia 2007 r.

1.1.2008

Dz.U. C 319 z 29.12.2007

Porozumienie z dnia 8 grudnia 2008 r.

1.1.2009

Dz.U. C 16 z 22.1.2009

Porozumienie z dnia 13 grudnia 2010 r.

1.1.2011

Dz.U. C 5 z 8.1.2011

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2011

Top