Help Print this page 
Title and reference
Rozszerzenie strefy euro: przystosowanie systemu głosowania w Radzie Prezesów (EBC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozszerzenie strefy euro: przystosowanie systemu głosowania w Radzie Prezesów (EBC)

Rozporządzenie to ustanawia system rotacji głosów w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Celem jest uwzględnienie zwiększającej się wraz z przyjmowaniem euro przez kolejne państwa członkowskie liczby prezesów.

AKT

Decyzja 2003/223/WE Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady głosowania w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ustanawia system rotacji głosów, aby umożliwić sprawiedliwe i skuteczne podejmowanie decyzji.

Rada Prezesów

Rada Prezesów jest jednym z trzech organów decyzyjnych EBC. Pozostałe to Zarząd i Rada Ogólna.

Rada Prezesów jest głównym organem decyzyjnym. Prowadzi politykę monetarną strefy euro.

Ponadto Rada Prezesów składa się z sześciu członków Zarządu i prezesów banków centralnych państw członkowskich strefy euro. Zatem liczba prezesów wzrasta za każdym razem, gdy nowe państwo członkowskie przyjmuje euro.

System rotacji głosów z podziałem na grupy

Gdy liczba członków Rady Prezesów przekroczy 21, system głosowania zostanie odpowiednio dopasowany.

Łączna liczba praw do głosowania ograniczona jest do 21. Każdy z sześciu członków Zarządu zachowuje stałe prawo do głosowania. Prezesi zachowują pozostałe 15 praw do głosowania, które podlegają systemowi rotacji.

Prezesi są podzieleni na grupy, które różnią się częstotliwością, z jaką ich członkowie dysponują prawem do głosowania. Grupy tworzone są zgodnie z uszeregowaniem państw członkowskich i krajowych banków centralnych. Uszeregowanie to opiera się na:

  • wielkości udziału w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych państw członkowskich strefy euro,
  • udziale w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnym instytucji finansowych państw członkowskich strefy euro.

Wskaźniki te zapewniają obiektywność na tyle, na ile uwzględniają możliwie najobiektywniej rozmiar globalnej gospodarki i uznają szczególne znaczenie sektora finansowego uczestniczących państw członkowskich.

Poza tym niniejsze rozporządzenie zakłada dwa etapy wprowadzania systemu rotacji głosów.

Etap I: Prawo głosu od dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 15

Od dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 15, do chwili gdy osiągnie 22, prezesi zostają przydzieleni do dwóch grup. Pierwsza grupa złożona jest z pięciu prezesów krajowych banków centralnych państw członkowskich, które mają największe udziały w całej strefie euro zgodnie z wymienionymi wcześniej kryteriami. Druga grupa składa się z pozostałych prezesów.

I tak pierwszej grupie pięciu prezesów zostają przydzielone łącznie cztery prawa do głosowania, a pozostali prezesi dysponują jedenastoma prawami do głosowania. Częstotliwość praw do głosowania prezesów przydzielonych do pierwszej grupy nie będzie niższa od częstotliwości praw do głosowania prezesów z grupy drugiej.

Etap II: Prawo głosu od dnia, w którym liczba prezesów osiągnie 22

Od dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów osiągnie 22, prezesi zostają przydzieleni do trzech grup. Pierwsza grupa złożona jest z pięciu prezesów krajowych banków centralnych państw członkowskich, które mają największe udziały w całej strefie euro. Druga grupa składa się z połowy łącznej liczby prezesów. Prezesi tej grupy będą pochodzić z krajowych banków centralnych państw członkowskich, które zajmują kolejne miejsca zgodnie z uszeregowaniem państw na podstawie powyższych kryteriów. Trzecia grupa składa się z pozostałych prezesów.

Pierwsza grupa dysponuje czterema głosami, druga – ośmioma, a trzecia – trzema. W strefie euro składającej się z 27 państw członkowskich pierwsza grupa otrzymuje prawo głosu o częstotliwości 80%, druga grupa – 57%, a trzecia 38%.

Prezesi w każdej grupie mają prawo do głosowania w równych okresach czasu. Rada Prezesów przyjmuje operacyjne środki niezbędne do wykonania powyższych zasad.

Dostosowanie do zmian gospodarczych i przyszłego rozwoju

Za każdym razem, gdy zwiększa się liczba prezesów lub przy każdym dostosowaniu wyliczenia całkowitego produktu krajowego brutto w cenach rynkowych – wymaganego co pięć lat – skład grup jest dostosowywany do ewentualnych zmian. Ewentualne dostosowanie jest skuteczne w dniu, w którym prezesi stają się członkami Rady Prezesów.

Wszelkie decyzje wymagane do ustalenia szczegółów operacyjnych systemu rotacji są podejmowane – z wyjątkiem nowych warunków głosowania – przez wszystkich członków Rady Prezesów, bez względu na to, czy dysponują prawem głosu w momencie podejmowania decyzji, czy nie, większością dwóch trzecich.

Kontekst

Zanim państwo członkowskie ma możliwość wprowadzenia euro, musi spełnić pewną liczbę warunków ekonomicznych i finansowych nazywanych kryteriami konwergencji.

Obecnie jedynie 17 państw członkowskich na 27 spełnia te kryteria i mogło przyjąć euro jako jedną walutę. Pozostałe państwa członkowskie stanowią przedmiot odstępstwa aż do momentu, gdy spełnią kryteria. Przypomnijmy, że Dania i Wielka Brytania są wyjątkiem, ponieważ obecnie nie wyrażają woli przyjęcia euro.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2003/223/WE

Po ratyfikacji przez państwa członkowskie

-

Dz.U. L 83, 1.4.2003

See also

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011

Top