Help Print this page 
Title and reference
Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych

Niniejsze rozporządzenie ustanawia pomoc finansową dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), które nie przyjęły euro. Państwa te mogą korzystać z pomocy finansowej, gdy doświadczają trudności z bieżącym bilansem płatniczym oraz z przepływem kapitałów. Pożyczka jest ograniczona do 12 mld EUR.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. ustanawiające mechanizm średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Mechanizm średnioterminowej pomocy finansowej umożliwia udzielanie pożyczek państwom członkowskim doświadczającym trudności z bieżącym bilansem płatniczym lub przepływem kapitału. Z niniejszego mechanizmu europejskiego korzystać mogą wyłącznie państwa członkowskie, które nie przyjęły euro.

Niniejsze rozporządzenie określa procedurę składania wniosku oraz zasady przyznawania pożyczek państwom członkowskim, które korzystają z tego mechanizmu.

Procedura

Mechanizm może być wprowadzony przez Radę na wniosek Komisji, w porozumieniu z danym państwem członkowskim, albo państwa członkowskiego doświadczającego trudności.

Aby otrzymać średnioterminową pomoc finansową, państwo członkowskie wraz z Komisją Europejską przystępuje do oceny swoich potrzeb i przedstawia jej i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, projekt programu naprawczego. Po zbadaniu sytuacji państwa członkowskiego ubiegającego się o pomoc Komisja podejmuje decyzję o:

  • przyznaniu pożyczki lub odpowiedniego mechanizmu finansowania, jej wysokości i średnim okresie trwania,
  • warunkach polityki gospodarczej związanych ze średnioterminową pomocą finansową, mających na celu przywrócenie lub zapewnienie trwałej sytuacji w zakresie bilansu płatniczego,
  • sposobach wypłaty pożyczki lub mechanizmu finansowania, którego wypłacanie lub pobieranie zasadniczo odbywać się będzie w formie kolejnych transz.

Komisja i dane państwo członkowskie podpisują protokół ustaleń, który szczegółowo opisuje warunki określone przez Komisję. Następnie protokół ten jest przekazywany do Parlamentu Europejskiego i Rady.

W regularnych odstępach czasu Komisja we współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Finansowym sprawdza, czy polityka gospodarcza państwa członkowskiego beneficjenta jest zgodna ze zobowiązaniami zawartymi z programie dostosowawczym lub z innymi warunkami. Państwo członkowskie przekazuje Komisji wszelkie niezbędne informacje oraz w pełni współpracuje z Komisją. Kolejne transze udostępniane są w zależności od wyników tej kontroli.

Warunki udzielania pożyczek

Operacje związane z pożyczkami są wykonane w euro. Stosowana jest w nich ta sama data waluty i nie będą one powodowały dla UE zmiany terminów zapadalności czy jakiekolwiek ryzyka zmiany stopy procentowej czy innego ryzyka handlowego.

Na prośbę państwa członkowskiego otrzymującego pomoc można wprowadzić możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

Na prośbę państwa członkowskiego dłużnika, i jeśli okoliczności pozwolą na zmniejszenie stopy procentowej pożyczek, Komisja może przystąpić do refinansowania lub odnowienia warunków finansowych części lub całości pożyczek początkowych. Operacje te nie powinny skutkować przedłużeniem średniego terminu wymagalności pożyczki ani zwiększeniem kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Koszty poniesione przy zawieraniu i realizacji każdej operacji pokrywa państwo beneficjent. Komitet Ekonomiczno-Finansowy jest informowany o tych operacjach.

Ponadto pozostała łączna wartość pożyczek, które mogą być udzielone państwom członkowskim w ramach tego mechanizmu, ograniczona jest do 50 mld EUR. W tym celu Komisja jest upoważniona w imieniu Unii Europejskiej do zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych.

EBC podejmuje konieczne ustalenia w zakresie zarządzania pożyczkami.

Państwo beneficjent otwiera specjalny rachunek w swoim banku centralnym w celu zarządzania środkami otrzymanymi w ramach pomocy finansowej. Jest ono również zobowiązane do przekazana należnej kwoty na rachunek w EBC na siedem dni roboczych przed ostateczną datą zapłaty.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ma prawo do przeprowadzania koniecznych kontroli lub audytów finansowych. Komisja Europejska i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych mogą również wysłać urzędników do państwa członkowskiego będącego beneficjentem pomocy finansowej w celu przeprowadzenia kontroli.

Zgodność z innymi mechanizmami pomocy finansowej

Pożyczki przyznane w ramach średnioterminowej pomocy finansowej mogą być uzupełnieniem krótkoterminowego wsparcia finansowego, przyznawanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w ramach krótkoterminowego mechanizmu finansowania.

Mechanizm pomocy finansowej dla bilansów płatniczych jest również zgodny z europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej. Gwoli przypomnienia, ten mechanizm stabilizacji oferuje pomoc finansową państwom członkowskim, które zmagają się z trudnościami finansowymi.

Wreszcie, gdy państwo członkowskie, które nie przyjęło euro, ubiega się o finansowanie ze źródeł spoza UE, powinno uprzednio skonsultować się z Komisją i innymi państwami członkowskimi. Konsultacje te odbywają się w ramach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Celem konsultacji jest zbadanie w pierwszej kolejności możliwości, jakie oferuje mechanizm wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 332/2002

24.2.2002

Dz.U. L 053 z 23.2.2002

Akt(-y) zmieniający (-e)

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1360/2008

1.1.2009

Dz.U. L 352 z 31.12.2008

Rozporządzenie (WE) nr 431/2009

28.5.2009

Dz.U. L 128 z 27.5.2009

AKTY POWIĄZANE

Decyzja EBC/2003/14 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca administrowania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek, zawartymi przez Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej [Dz.U. L 297 z 15.11.2003]. Rozporządzenie EBC realizuje art. 9 rozporządzenia (WE) nr 332/2002 i zapewnia administrowanie pożyczkami przyznanymi na podstawie tego rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2011

Top