Help Print this page 
Title and reference
Lotnictwo cywilne i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lotnictwo cywilne i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Wspólne zasady bezpieczeństwa tworzą podstawę bezpieczeństwa lotniczego Unii Europejskiej (UE). Zapewniają one ujednolicony poziom wymagań dla operatorów*, producentów i personelu lotniczego. To z kolei umożliwia swobodny przepływ towarów, osób i usług na rynku wewnętrznym UE, a także wzajemne uznawanie certyfikatów* przez państwa UE. Zapewnia to ograniczenie obciążeń administracyjnych i nakładu pracy dla władz krajowych i branży lotniczej.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE

STRESZCZENIE

Wspólne zasady bezpieczeństwa tworzą podstawę bezpieczeństwa lotniczego Unii Europejskiej (UE). Zapewniają one ujednolicony poziom wymagań dla operatorów*, producentów i personelu lotniczego. To z kolei umożliwia swobodny przepływ towarów, osób i usług na rynku wewnętrznym UE, a także wzajemne uznawanie certyfikatów* przez państwa UE. Zapewnia to ograniczenie obciążeń administracyjnych i nakładu pracy dla władz krajowych i branży lotniczej.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest ustalenie głównych zasad niezbędnych do ustanowienia i utrzymania wysokiego ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie, obejmującego utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. skrót EASA).

Pozostałe cele:

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska,

ułatwienie swobodnego przepływu towarów, osób i usług,

promowanie rentowności w procesie legislacyjnym i procesie certyfikacji*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze rozporządzenie UE stosuje się do projektowania, produkcji, obsługi i użytkowania wyrobów lotniczych, części i sprzętu, a także do personelu i organizacji zaangażowanych w takie działania.

Jednym z głównych sposobów osiągnięcia tych celów jest ustanowienie agencji EASA. Rozporządzenie określa zadania, strukturę wewnętrzną, metody pracy i przepisy finansowe Agencji.

Do głównych zadań Agencji należą:

przyjmowanie opinii w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie,

wspieranie Komisji Europejskiej w zakresie środków do wykonania rozporządzenia, w tym środków odnoszących się zagadnień technicznych, takich jak budowa i projektowanie,

przeprowadzanie inspekcji i kontroli niezbędnych do wypełniania swoich zadań.

W zakresie struktury wewnętrznej rozporządzenie określa główne zasady Agencji, w tym status prawny, uprawnienia i skład zarządu, a także uprawnienia i funkcje dyrektora wykonawczego.

Oprócz zagadnień dotyczących Agencji rozporządzenie określa także wspólne zasady bezpieczeństwa lotnictwa obejmujące:

zdatność do lotu: wymóg, by statek powietrzny posiadał ważny dokument stwierdzający zdatność do lotu, w tym określone certyfikaty produktów, części i projektu statku powietrznego,

ochronę środowiska: wymóg zgodności wyrobów, części i sprzętu statku powietrznego z odpowiednimi unijnymi i globalnymi przepisami ochrony środowiska,

licencjonowanie załóg lotniczych: wymóg, by piloci posiadali odpowiednie licencje i świadectwa lekarskie, oraz by organizacje szkolące posiadały odpowiednie certyfikaty,

lotniska i kontrolę ruchu lotniczego: wymóg posiadania certyfikatów gwarantujących bezpieczeństwo lotnisk* i posiadanie odpowiednich certyfikatów przez kontrolerów ruchu.

Rozporządzenie dotyczy także spraw powiązanych z zakresem przedmiotowym rozporządzenia. Obejmują one nadzorowanie i egzekwowanie przepisów, uznawanie certyfikatów i akceptowania certyfikatów z krajów spoza UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 8 kwietnia 2008 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Operator: każda osoba prawna lub fizyczna eksploatującą lub zamierzająca eksploatować co najmniej jeden statek powietrzny.

* Certyfikat: każde zatwierdzenie, licencja lub inny dokument wydany w wyniku certyfikacji.

* Certyfikacja: wszelkie formy uznania, że wyrób, część lub sprzęt, organizacja lub osoba spełnia mające zastosowanie wymagania. Pojęcie certyfikacji oznacza również wydawanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających taką zgodność.

* Lotnisko: dowolne miejsce, w którym można wykonywać loty, obejmujące zarówno pasy lądowania, jak i duże lotniska międzynarodowe.

Więcej informacji można znaleźć na:

stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczegodot. rozporządzeń.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008

8.4.2008

-

Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1-49

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1108/2009

14.12.2009

-

Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 51-70

Rozporządzenie (UE) nr 6/2013

29.1.2013

-

Dz.U. L 4 z 9.1.2013, s. 34-35

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72-84)

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015

Top