Help Print this page 
Title and reference
Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się wspólne przedsięwzięcie, mające na celu zapewnienie modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Wspólne przedsięwzięcie koncentruje działania badawczo-rozwojowe Unii Europejskiej (UE) w ramach projektu SESAR (europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji).

AKT

Rozporządzenie Rady 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Transport lotniczy jest ważnym elementem spójności i gospodarki europejskiej. Zasila europejski produkt krajowy brutto kwotą 220 mld EUR i daje zatrudnienie ponad 3 mln osób. Według prognoz natężenie ruchu lotniczego w ciągu następnych 20 lat wzrośnie ponad dwukrotnie, a w niektórych regionach nawet trzykrotnie. Jednak sprzęt i procedury używane do zarządzania przepływem ruchu lotniczego zmieniły się w niewielkim stopniu, co utrudnia nadążanie za zmianami.

Aktualne systemy kontroli ruchu lotniczego są już praktycznie przestarzałe i nie są wystarczająco dostosowane, aby służyć szybkiemu, wiarygodnemu i opartemu na rachunku ekonomicznym rozwojowi lotnictwa w Europie, gotowego zaspokajać nowe potrzeby społeczne:

 • pasażerowie chcą transportu sprawnego, dostępnego cenowo i bardzo bezpiecznego,
 • ochrona środowiska staje się zasadniczym czynnikiem ograniczającym,
 • wydarzenia z dnia 11 września 2001 r. pokazały, że samolot może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności.

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna (SES) jest odpowiedzią Unii Europejskiej (UE) na ten problem. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w marcu 2004 r., gdy zarządzanie ruchem lotniczym zostało włączone do zakresu kompetencji UE. Jest to reforma instytucjonalna zarządzania ruchem lotniczym, mająca na celu reorganizację europejskiej przestrzeni powietrznej oraz poprawę skuteczności działania służb żeglugi powietrznej.

Reforma instytucjonalna nie jest jednak wystarczająca do osiągnięcia celów w zakresie skuteczności jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Konieczne było również zreformowanie zarządzania ruchem lotniczym pod względem technologicznym. Projekt SESAR (europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji) stanowi filar technologiczny jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i jest zasadniczym elementem umożliwiającym jej wdrażanie. Projekt SESAR obejmuje trzy fazy:

 • fazę planowania (2005–2007), obejmującą opracowanie centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym, w którym określono poszczególne etapy technologiczne, priorytety i harmonogramy,
 • fazę opracowywania (2007–2016), składającą się z działań badawczo-rozwojowych i walidacyjnych odnoszących się do nowych technologii i procedur, które będą stanowiły podstawę systemów nowej generacji,
 • fazę rozmieszczania (2014–2020), podczas której prowadzona będzie na szeroką skalę produkcja i wdrażanie nowych technologii i procedur.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR: działania, statut i finansowanie

Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanowione zostało wspólne przedsięwzięcie zgodnie z art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu kierowania działaniami podejmowanymi w fazie opracowywania. Stanowi ono partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielami są UE i Eurocontrol, co umożliwia racjonalizację i koordynację działań prowadzonych w ramach projektu w całej UE, przyjmując podejście zorientowane na wdrażanie. Wspólne przedsięwzięcie umożliwia gromadzenie i łączenie funduszy i know-how, niwelowanie fragmentacji spowodowanej wdrażaniem podobnych projektów na szczeblu krajowym i regionalnym oraz wykorzystanie umiejętności i potencjału innowacyjnego sektora prywatnego w ramach odpowiednich ustaleń dotyczących dzielenia ryzyka z podmiotami publicznymi.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR odpowiada za:

 • organizowanie i koordynowanie fazy opracowywania w projekcie SESAR zgodnie z centralnym planem zarządzania ruchem lotniczym,
 • zapewnianie niezbędnych funduszy poprzez łączenie funduszy sektora publicznego i prywatnego oraz zarządzanie nimi,
 • wdrożenie i aktualizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym,
 • organizowanie prac technicznych – w zakresie działań badawczo-rozwojowych, walidacji i analiz – które mają być realizowane pod jego nadzorem, unikając przy tym rozdrabniania działań,
 • zapewnienie udziału zainteresowanych stron z sektora zarządzania ruchem lotniczym (instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, użytkowników, stowarzyszeń pracowniczych, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego, jak również środowiska naukowego i instytucji naukowych),
 • zapewnienie nadzoru nad działaniami związanymi z opracowaniem wspólnych produktów odpowiednio określonych w centralnym planie zarządzania ruchem lotniczym oraz – w razie potrzeby – ogłaszanie konkretnych przetargów.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR z siedzibą w Brukseli jest organem UE, posiadającym osobowość prawną i finansowanym z wkładów wnoszonych przez członków, w tym przedsiębiorstwa prywatne. Wkład UE pochodzi z budżetu programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz sieci transeuropejskich.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 219/2007

3.3.2007

Dz.U. L 64 z 2.3.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1361/2008

1.1.2009

Dz.U. L 352 z 31.12.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 219/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2011

Top