Help Print this page 
Title and reference
Ubezpieczenia przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ubezpieczenia przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

Po atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych na sektor transportu lotniczego Unia Europejska (UE) zainteresowała się wymogami w zakresie ubezpieczeń w przemyśle lotniczym. W ramach wspólnej polityki transportowej oraz w celu zwiększenia ochrony konsumentów i uniknięcia zniekształcania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi UE pragnie zapewnić odpowiedni minimalny poziom ubezpieczenia, obejmującego odpowiedzialność przewoźników lotniczych wobec pasażerów, bagażu, ładunku oraz stron trzecich.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem tego rozporządzenia jest wyznaczenie przewoźnikom lotniczym i operatorom statków powietrznych minimalnych wymogów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej pasażerów, bagażu, ładunku oraz osób trzecich.

W zakresie przewozu poczty wymogami w zakresie ubezpieczeń są te wymienione w rozporządzeniu (EWG) nr 2407/92 1008/2008 i w prawach krajowych państw Unii Europejskiej (UE).

Zakres

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich przewoźników lotniczych oraz operatorów statków powietrznych dokonujących przelotów w granicach, do, z oraz ponad terytorium państwa UE.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

  • państwowych statków powietrznych (wojskowych, celnych lub policyjnych),
  • modeli statków powietrznych posiadających MTOM * poniżej 20 kg,
  • maszyn latających o starcie pieszym (włączając paralotnie i lotnie z napędem),
  • balonów na uwięzi,
  • latawców,
  • spadochronów (włącznie z spadochronami wznoszonymi w powietrze przez samochód),
  • statków powietrznych, z lotniami łącznie, posiadających MTOM poniżej 500 kg, oraz mikroświateł, które są używane do celów niehandlowych lub są używane w instrukcjach lotniczych (w takim zakresie, jaki na podstawie niniejszego rozporządzenia dotyczy zobowiązań do ubezpieczenia odnoszących się do ryzyka wojny i terroryzmu).

Rozporządzenie to ma zastosowanie do portu lotniczego w Gibraltarze. Rządy Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa poinformują Radę o dacie wejścia w życie.

Zasady ubezpieczania

Rozporządzenie wymaga, aby przewoźnicy lotniczy oraz operatorzy statków powietrznych byli ubezpieczeni w odniesieniu do pasażerów, bagażu, ładunku i stron trzecich od ryzyka związanego ze szczególną odpowiedzialnością lotnictwa (obejmującego akty wojny, terroryzm, porwania, akty sabotażu, bezprawne zajęcie, konfiskatę statku powietrznego oraz rozruchy).

Rozporządzenie jest bez uszczerbku dla zasad dotyczących odpowiedzialności cywilnej wynikającej z konwencji międzynarodowych, prawa wspólnotowego oraz prawa wewnętrznego państw UE.

Zgodność

Przewoźnicy lotniczy oraz, jeżeli wymagane, operatorzy statków powietrznych, wykazują zgodność z wymogami w zakresie ubezpieczenia wymienionymi w niniejszym rozporządzeniu poprzez dostarczenie właściwym władzom zainteresowanego państwa UE * zaświadczenia ubezpieczeniowego lub innych dowodów posiadania ważnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za pasażerów, bagaż i ładunek

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie pasażerów minimalna ochrona ubezpieczeniowa wynosi 250 000 SDR * za pasażera. Jednakże w zakresie niehandlowych przewozów statkiem powietrznym, którego MTOM wynosi 2 700 kg lub mniej, państwa UE mogą ustalić niższy poziom minimalnej ochrony ubezpieczeniowej, przy zastrzeżeniu, że ochrona ta wynosi co najmniej 100 000 SDR za pasażera.

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie bagażu minimalna ochrona ubezpieczeniowa wynosi 1 131 SDR za pasażera w przewozach handlowych.

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie ładunku minimalna ochrona ubezpieczeniowa wynosi 19 SDR za kilogram w przewozach handlowych.

Wymienione wyżej poziomy ubezpieczenia nie obowiązują w odniesieniu do lotów nad terytorium państwa (UE) wykonywanych przez przewoźników lotniczych spoza UE oraz operatorów statków powietrznych używających statków powietrznych zarejestrowanych poza UE, które nie obejmują lądowania lub startu ze wspomnianego terytorium.

Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich

W zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich minimalne ubezpieczenie w razie wypadku każdego ze statków powietrznych wynosi:

Kategoria

MTO(kg)

Minimalne ubezpieczenie(w milionach SDR)

1

‹ 500

0,75

2

‹ 1 000

1,5

3

‹ 2 700

3

4

‹ 6 000

7

5

‹ 12 000

18

6

‹ 25 000

80

7

‹ 50 000

150

8

‹ 200 000

300

9

‹ 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Stosowanie oraz sankcje

Państwa UE zapewniają stosowanie się do rozporządzenia przez przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

W odniesieniu do przelotów dokonywanych przez przewoźników lotniczych spoza UE lub statków powietrznych zarejestrowanych poza UE, które nie wiążą się z lądowaniem lub startem z któregokolwiek państwa UE, jak również w odniesieniu do postojów w państwach UE takich statków powietrznych dla celów niehandlowych, zainteresowane państwo UE może wymagać dowodów zgodności z wymogami w zakresie ubezpieczenia ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

Sankcje narzucone przez państwa UE za naruszenie niniejszego rozporządzenia muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające. W odniesieniu do przewoźników lotniczych z UE sankcje te mogą obejmować cofnięcie licencji na dokonywanie przewozów. W odniesieniu do przewoźników lotniczych spoza UE i do operatorów statków powietrznych używających statków powietrznych zarejestrowanych poza UE sankcje mogą obejmować odmowę zezwolenia na lądowanie na terytorium danego państwa UE.

W przypadkach gdy państwa UE nie są przekonane, że warunki określone w rozporządzeniu zostały spełnione, muszą zabronić startu statku powietrznego, dopóki przewoźnik lotniczy lub operator statku powietrznego, których to dotyczy, nie przedstawią dowodów posiadania wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • „MTOM” oznacza maksymalną masę startową, która odpowiada potwierdzonej wielkości specyficznej dla wszystkich typów statków powietrznych, zgodnie z danymi w świadectwie sprawności do lotu statku powietrznego.
  • „Zainteresowane państwo UE” oznacza państwo UE, które udzieliło licencji na dokonywanie przewozów przewoźnikowi lotniczemu z UE, lub państwo UE, w którym zarejestrowany jest statek powietrzny operatora statków powietrznych. W przypadku przewoźników lotniczych spoza UE oraz operatorów statków powietrznych używających statków powietrznych zarejestrowanych poza UE pojęcie to oznacza państwo UE, do lub z którego terytorium dokonywane są loty.
  • „Jednostka rozliczeniowa” oznacza Prawo Specjalnego Ciągnienia lub potencjalne prawo do swobodnie używanych walut członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR według definicji MFW (EN ES FR

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004

30.4.2005

Dz.U. L 138 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

Dz.U. L 311 z 21.11.2008

Rozporządzenie (WE) nr 285/2010

8.4.2010

Dz.U. L 87 z 7.4.2010

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty [Dz.U. L 293 z 31.10.2008].

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady – Wymogi w zakresie ubezpieczenia dotyczące operatorów statków powietrznych w UE – sprawozdanie z funkcjonowania rozporządzenia nr 785/2004 [COM(2008) 216 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 140 z 30.5.2002].

To rozporządzenie dotyczy odpowiedzialności przewoźników lotniczych wobec pasażerów i obowiązuje od momentu wejścia w życie konwencji montrealskiej w Unii Europejskiej z dniem 30 kwietnia 2004 r.

Decyzja Rady 2001/539/WE z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ujednolicenia niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) [Dz.U. L 194 z 18.7.2001].

Decyzją Rady 2001/539/WE Wspólnota zawarła Konwencję w sprawie ujednolicenia niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, uzgodnioną w Montrealu w dniu 28 maja 1999 r., która ustanawia nowe zasady w zakresie odpowiedzialności wobec międzynarodowego przewozu osób, bagażu i ładunku.

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010

Top