Help Print this page 
Title and reference
Prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie lotniczym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Prawa osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie lotniczym

Niniejsze rozporządzenie stanowi część ogólnego planu dotyczącego umocnienia praw pasażerów we wszystkich formach transportu. Osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji ze względu na ograniczoną sprawność ruchową spowodowaną niepełnosprawnością, wiekiem lub innym czynnikiem powinny mieć możliwości podróżowania drogą lotniczą porównywalne z możliwościami innych obywateli.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie w sprawie praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej korzystających z transportu lotniczego zakazuje operatorom odmawiania tym osobom rezerwacji lub przyjęcia na pokład ze względu na ich ograniczoną sprawność ruchową lub niepełnosprawność *.

Istnieją jednak pewne wyjątki i odstępstwa, w szczególności w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i określonych przepisami prawa. Przewoźnik lotniczy może odmówić przyjęcia rezerwacji lub zabrania na pokład osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub wymagać, aby podróżującej osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej towarzyszyła inna osoba, żeby spełnione zostały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa przewidziane prawem lub jeżeli rozmiar samolotu czyni fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład takiej osoby.

W terminie pięciu dni od odmowy przyjęcia rezerwacji lub wstępu na pokład lub żądania, aby osobie o ograniczonej sprawności ruchowej lub osobie niepełnosprawnej towarzyszyła inna osoba przewoźnik lotniczy musi powiadomić na piśmie zainteresowaną osobę o powodach swojej decyzji.

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub osoby niepełnosprawne są uprawnione do otrzymania bezpłatnej pomocy określonej w rozporządzeniu w porcie lotniczym (przy odlocie, przylocie i podczas przemieszczania się tranzytem) oraz na pokładach samolotów (na przykład transport wózków inwalidzkich i przewóz psów przewodników niewidomych).

Organy zarządzające portami lotniczymi powinny zapewniać taką pomoc i mogą finansować te usługi nakładając na linie lotnicze specjalną opłatę.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) oraz inne określone państwa (państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)) zobowiązane są nakładać sankcje za naruszenia i ustanowić niezależne ograny odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg.

Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie funkcjonowania i skutków rozporządzenia najpóźniej do 1 stycznia 2010 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie:

 • „Osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej sprawności ruchowej”: każda osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006

15.8.2006

26.7.2008(art. 3 i 4: 26.7.2007)

Dz.U. L 204, 26.7.2006

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące funkcjonowania i skutków rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą [COM(2011) 166 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. W sprawozdaniu uznano, że rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 stanowi postęp dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na sukces ten składają się w szczególności jednolite ramy ochrony, jasny podział obowiązków między portami lotniczymi a przewoźnikami oraz ustanowienie sieci krajowych organów wykonawczych (KOW) we wszystkich państwach UE.

Komisja wskazała jednak na pewne trudności w stosowaniu przepisów rozporządzenia, które mogą osłabić jego skuteczność. Problematyczne obszary są następujące:

 • czasem niewystarczająca jakość zapewnianych usług i niewystarczające dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • zapewnianie pasażerom niewystarczających informacji,
 • obchodzenie się z delikatnymi i kosztownymi urządzeniami umożliwiającymi pasażerom przemieszczanie się,
 • ograniczenia w zakresie przyjmowania rezerwacji od osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub ich przyjmowania na pokład ze względów bezpieczeństwa,
 • niewystarczająca pomoc podczas lotu zapewniana przez przewoźników lotniczych, w szczególności w odniesieniu do pomocy w przemieszczaniu się do toalet,
 • rozbieżne interpretacje dotyczące definicji sprzętu do poruszania się, który przewoźnicy lotniczy muszą przewozić bezpłatnie,
 • różnice między państwami członkowskimi odnośnie do stosowania rozporządzenia,
 • spory dotyczące kwoty oraz metody obliczania i nakładania opłat,
 • trudności w interpretacji niektórych ważnych definicji, na przykład czy kobiety w ciąży, osoby z nadwagą lub małe dzieci objęte są definicją osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • transport i dostarczanie tlenu medycznego.

Wstępna ocena pokazuje, iż wykonanie rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 jest zasadniczo pozytywne, dlatego na tym etapie nie ma potrzeby dokonywania przeglądu legislacyjnego. Komisja proponuje jednak szereg osi ulepszeń w ramach istniejących ram prawnych, które obejmują:

 • jednolitą interpretację rozporządzenia,
 • poprawę praktycznego funkcjonowania przepisów,
 • wzmocnienie nadzoru i skuteczności systemów sankcji przez władze krajowe,
 • zajęcie się kwestią transportu i dostarczania tlenu medycznego.

Komunikat Komisji z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych i portów lotniczych w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do poruszania się pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujących transportem lotniczym [COM(2008) 510 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. W oparciu o „analizę górnych limitów odszkodowania za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu i urządzeń należących do pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących transportem lotniczym” zleconą przez Komisję, niniejszy komunikat przedstawia obecne wyzwania stojące przed osobami o ograniczonej sprawności ruchowej w przypadku zagubienia lub uszkodzenia ich sprzętu do poruszania się, jak również rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006.

Pod względem celów ilościowych dąży się do ograniczenia liczby zdarzeń obejmujących sprzęt do poruszania się. W związku z tym w rozporządzeniu ustanawia się prawny obowiązek dla linii lotniczych i portów lotniczych dotyczący opracowania procedur i przeszkolenia personelu w zakresie zapewniania pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Natomiast cel jakościowy obejmuje zminimalizowanie konsekwencji zdarzenia. W tym zakresie stwierdzono:

 • brak wspólnych procedur prowadzących do natychmiastowego rozwiązania, przy czym rozporządzenie zapewnia częściową eliminację tej luki,
 • różnicę pomiędzy rodzajem i zakresem odpowiedzialności linii lotniczych i odpowiedzialności portów lotniczych, które na mocy rozporządzenia zobowiązane są do wypłaty odszkodowania zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego,
 • problem niewystarczających odszkodowań i procedur, jednak rozporządzenie powinno zmniejszyć liczbę zdarzeń oraz ich konsekwencje, które już teraz są raczej minimalne,
 • kwestia definicji „bagażu” i rola sprzętu do poruszania się w tym kontekście. Komisja zamierza podjąć dyskusje w ramach ICAO, aby doprowadzić do wyłączenia sprzętu do poruszania się z definicji bagażu lub zmiany limitów odpowiedzialności nałożonych w odniesieniu do bagażu na mocy konwencji międzynarodowych w celu zrównania odszkodowania za zniszczony, uszkodzony lub zagubiony sprzęt do poruszania się z rzeczywistą wartością tego sprzętu.

Jeżeli ocena sytuacji po wejściu w życie rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 wykaże brak wystarczających postępów, Komisja zaproponuje wprowadzenie ulepszeń do obecnych ram prawnych w zakresie praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących transportem lotniczym.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 [Dz.U. L 46 z 17.2.2004].

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "Protection of air passengers in the European Union" [COM(2000) 365 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: „Ochrona praw pasażerów w transporcie lotniczym w Unii Europejskiej) [COM(2000) 365 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

See also

 • Dalsze informacje dostępne są na portalu transportu lotniczego (EN) Komisji Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2008

Top