? ? 

?

? | ?
?
Zanieczyszczenie pochodzące ze statków i sankcje karne

?
?
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
?
?

Zanieczyszczenie pochodzące ze statków i sankcje karne

Unia Europejska tworzy ramy prawne dotyczące nakładania sankcji, w szczególności sankcji karnych, za zrzuty oleju i innych szkodliwych substancji ze statków na wodach wspólnotowych.

AKT

Dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa.

STRESZCZENIE

Na mocy obowiązujących przepisów zrzuty substancji zanieczyszczających ze statków stanowią z zasady przestępstwo i zgodnie z dyrektywą dotyczy to zrzutów oleju i innych szkodliwych substancji ze statków. Niewielkie zrzuty nie są automatycznie uznawane za przestępstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich powtarzalność skutkuje pogorszeniem jakości wody, w tym przypadków powtarzających się zrzutów.

Osoby odpowiedzialne za zrzut substancji zanieczyszczających mogą podlegać sankcjom karnym, jeżeli działały umyślnie, lekkomyślnie * lub na skutek poważnego niedbalstwa. Podżeganie do zrzutu substancji zanieczyszczającej oraz pomocnictwo w popełnianiu takich czynów może również skutkować sankcjami karnymi.

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich typów jednostek pływających, niezależnie od bandery. Zrzuty substancji zanieczyszczających są zakazane:

  • na wodach wewnętrznych, w tym w portach, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE),
  • na wodach terytorialnych państwa członkowskiego UE,
  • w cieśninach wykorzystywanych w żegludze międzynarodowej, podlegających przepisom dotyczącym tranzytu, zgodnie z postanowieniami Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z 1982 r.,
  • w wyłącznej strefie ekonomicznej państwa członkowskiego UE,
  • na otwartym morzu.

Wyjątki

Przepisy te nie odnoszą się do okrętów wojennych lub innych statków będących własnością państwa lub obsługiwanych przez państwo i wykorzystywanych wyłącznie w niekomercyjnej służbie państwowej.

Wyjątki od zakazu dotyczącego zrzutów substancji zanieczyszczających mogą mieć zastosowanie w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub statku.

Osoby prawne

Osoby prawne prawa prywatnego * mogą podlegać sankcjom karnym, jeżeli osoba fizyczna popełni przestępstwo na ich korzyść. Taka osoba fizyczna może działać samodzielnie albo jako członek organu tej osoby prawnej. Ponadto musi sprawować funkcję kierowniczą w tej osobie prawnej.

Osoba prawna ponosi również odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przez osobę fizyczną wskutek niedopatrzenia, w szczególności wskutek braku nadzoru lub kontroli.

Odpowiedzialność osoby prawnej nie wyklucza wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom fizycznym uczestniczącym w popełnieniu przestępstw.

Stosowanie sankcji

Władze państwowe zapewnią stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, również za drobne przestępstwa. Zobowiązane są ponadto do współpracy w przypadku, gdy statek zostanie uznany za winny dokonania bezprawnego zrzutu na obszarze im podlegającym przed zawinięciem do portu innego państwa członkowskiego.

Kontekst

Zatonięcie tankowca Prestige w listopadzie 2002 r. oraz tankowca Erika w grudniu 1999 r. ukazało potrzebę wzmocnienia walki z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków. Jednak wypadki nie stanowią głównego źródła zanieczyszczeń: większość zanieczyszczeń jest wynikiem umyślnych zrzutów (czyszczenie zbiorników i pozbywanie się olejów odpadowych).

Przepisy te włączają do prawa wspólnotowego Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r. i Protokół do niej z 1978 r. (Konwencja MARPOL 73/78 (EN)). Umożliwi to zharmonizowanie stosowania postanowień tej konwencji.

Konwencje ustanawiają dwupoziomowy system odpowiedzialności oparty na:

  • (ograniczonej) odpowiedzialności obiektywnej właściciela statku,
  • wspólnie finansowanym funduszu zapewniającym dodatkowe odszkodowanie dla ofiar szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami, które nie otrzymały pełnego odszkodowania.

Pojęcia kluczowe

  • Działanie lekkomyślne: działanie podjęte ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody.
  • Osoby prawne prawa prywatnego: wszelkie podmioty prawne, takie jak przedsiębiorstwa, z wyjątkiem rządów, organów publicznych i międzynarodowych organizacji publicznych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2005/35/WE

30.9.2005

1.3.2007

Dz.U. L 255 z 30.9.2005

Dyrektywa 2009/123/WE

16.11.2009

16.11.2010

Dz.U. L 280 z 27.10.2009

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 2005/35/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu.

Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku [Dz.U. L 332 z 28.12.2000].

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2010

?