Help Print this page 
Title and reference
Opodatkowanie pojazdów ciężarowych: dyrektywa o eurowinietach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Opodatkowanie pojazdów ciężarowych: dyrektywa o eurowinietach

Na mocy niniejszej dyrektywy dokonuje się harmonizacji systemów obciążeń – podatków transportowych, opłat za przejazd i opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej – oraz ustanawia się sprawiedliwe mechanizmy obciążania przewoźników kosztami infrastruktury.

AKT

Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa zastępuje dyrektywę 93/89/EWG w sprawie nakładania przez państwa członkowskie podatków na niektóre pojazdy wykorzystywane do drogowego przewozu towarów oraz opłat za przejazd i opłat za korzystanie z niektórych rodzajów infrastruktury (eurowinieta).

Dyrektywa obejmuje podatki transportowe, opłaty za przejazd oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury, jakimi obłożone są pojazdy, których przeznaczeniem jest drogowy przewóz towarów, o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton.

Dyrektywa nie dotyczy:

 • pojazdów wykonujących przewozy wyłącznie na nieeuropejskich terytoriach państw członkowskich,
 • pojazdów zarejestrowanych na Wyspach Kanaryjskich, w Ceucie i Melilli, na Azorach lub Maderze, wykonujących przewozy na tych terytoriach lub między tymi terytoriami a Hiszpanią lub Portugalią.

Podatki transportowe

W dyrektywie określono odpowiednie podatki tego rodzaju obowiązujące w każdym kraju. Każde państwo członkowskie odpowiada za przyjęcie procedur nakładania i pobierania tych podatków, które są nakładane przez państwo członkowskie, w którym zarejestrowany jest pojazd.

Państwa członkowskie nie mogą ustanawiać stawek podatków transportowych niższych niż stawki minimalne określone w tej dyrektywie. Na mocy niniejszej dyrektywy państwa członkowskie mogą w pewnych przypadkach i pod pewnymi warunkami stosować stawki ulgowe lub zwolnienia.

Opłaty za przejazd oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury

W dyrektywie określono warunki, które muszą spełnić państwa członkowskie chcące wprowadzić i/lub utrzymać opłaty za przejazd lub wprowadzić opłaty za korzystanie z infrastruktury. Są to następujące warunki:

 • nakładanie opłat jedynie na użytkowników autostrad lub podobnych dróg, użytkowników mostów, tuneli oraz przełęczy górskich,
 • opłaty nie mogą być dyskryminujące ze względu na narodowość przewoźnika ani ze względu na pochodzenie lub miejsce docelowe pojazdu,
 • unikanie zatrzymywania pojazdów w momencie przekraczania wewnętrznych granic UE,
 • dokonanie weryfikacji maksymalnych stawek opłat za korzystanie z infrastruktury dnia 1 lipca 2002 r., a następnie raz na dwa lata,
 • stosowanie zasady proporcjonalności w odniesieniu do stawek opłat za korzystanie z infrastruktury w oparciu o czas trwania korzystania z infrastruktury,
 • możliwość uzależniania stawki tych opłat od klasyfikacji pojazdów według emisji spalin i/lub pory dnia,
 • możliwość współpracy dwóch lub więcej państw członkowskich przy wprowadzaniu wspólnego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad, takich jak sprawiedliwy podział dochodów między państwa członkowskie.

Poza przewidzianymi w dyrektywie podatkami państwa członkowskie mogą stosować:

 • podatki lub opłaty pobierane przy rejestracji pojazdów lub nakładane na pojazdy lub ładunki o ponadnormatywnych masach lub wymiarach,
 • opłaty parkingowe oraz specjalne opłaty od poruszania się pojazdów po obszarach miejskich,
 • opłaty mające przeciwdziałać tworzeniu się zatorów.

Państwa członkowskie, które wprowadzają elektroniczny system opłat za przejazd odpowiadają za dopilnowanie, aby ich systemy były kompatybilne.

Zmiana dyrektywy (2006 r.)

Dyrektywa 2006/38/WE z dnia 17 maja 2006 r. zmienia niniejszą dyrektywę w celu ustanowienia nowych wspólnotowych ram pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. Umożliwia to zwiększenie wydajności systemu transportu drogowego i zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W dyrektywie określa się zasady stosowania przez państwa członkowskie opłat za przejazd lub korzystanie z infrastruktury drogowej, w tym dróg transeuropejskiej sieci drogowej oraz dróg w regionach górskich.

Począwszy od 2012 r. dyrektywa 2006/38/WE będzie miała zastosowanie do pojazdów o masie powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Państwa członkowskie mogą różnicować opłaty za przejazd w zależności od kategorii pojazdu pod względem emisji zanieczyszczeń (klasyfikacja „EURO”), rozmiarów szkód powodowanych przez niego na drodze, miejsca, czasu oraz natężenia ruchu. Dzięki temu możliwe są działania ukierunkowane na rozwiązanie problemu zatorów, w tym zanieczyszczenia środowiska, w oparciu o zasady „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 1999/62/WE

20.7.2000

1.7.2000

Dz.U. L 187 z 20.7.1999

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/38/WE

10.6.2006

10.6.2008

Dz.U. L 157 z 9.6.2006

Dyrektywa 2006/103/WE

1.1.2007

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2008) 436 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Zmiana dyrektywy o eurowiniecie powinna umożliwić państwom członkowskim internalizację kosztów związanych z zanieczyszczeniem i zatorami powodowanymi przez pojazdy ciężarowe (koszty zewnętrzne). Umożliwi to państwom członkowskim uwzględnienie kwoty odzwierciedlającej koszt zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem spowodowanego przez ruch drogowy oraz koszt zatoru w opłatach za przejazd nakładanych na pojazdy ciężarowe. Stawki będą różnić się w zależności od klasy emisji EURO, pokonanej odległości, miejsca i czasu użytkowania dróg. Państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć przychody uzyskane w ten sposób na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem transportu. Opłaty za przejazd muszą być pobierane za pomocą systemów elektronicznych, które nie stwarzają utrudnień w swobodnym ruchu ani utrudnień lokalnych w punktach poboru opłat. Ponadto zakres dyrektywy został rozszerzony poza transeuropejską sieć transportową.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej [Dz.U. L 283 z 31.10.2003]. Na mocy niniejszej dyrektywy ustanawia się kompleksowy system opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2008

Top