Help Print this page 
Title and reference
Prospekty emisyjne publikowane w związku z wydaniem papierów wartościowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekty emisyjne publikowane w związku z wydaniem papierów wartościowych

Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa jakości informacji udzielanych inwestorom przez firmy chcące przyciągnąć inwestorów zewnętrznych w celu pozyskania kapitału w Unii Europejskiej na sfinansowanie wzrostu.

AKT

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa jakości informacji udzielanych inwestorom przez firmy chcące przyciągnąć inwestorów zewnętrznych w celu pozyskania kapitału w Unii Europejskiej na sfinansowanie wzrostu.

Ma ona zapewnić odpowiednie i równoważne normy ujawniania informacji we wszystkich krajach Unii, w przypadku gdy papiery wartościowe są oferowane inwestorom ze wszystkich krajów europejskich.

JAKI JEST CEL TEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ustanawia zasady dotyczące prospektów emisyjnych, do których publikowania przedsiębiorstwa unijne są zobowiązane w przypadku wydawania papierów wartościowych w celu przyciągnięcia inwestorów. Na mocy tych przepisów po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w jednym kraju unijnym jest on ważny w całej Unii (pojedyncze zezwolenie dla emitentów).

Prospekt emisyjny to dokument, który ujawnia informacje umożliwiające podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych z pełną znajomością faktów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego

Emitenci zobowiązani są do publikacji prospektu emisyjnego na oferty papierów wartościowych, chyba że oferta:

skierowana jest jedynie do inwestorów kwalifikowanych (organów profesjonalnych),

skierowana jest do mniej niż 150 osób, innych niż inwestorzy kwalifikowani (np. do osób fizycznych), na kraj UE,

skierowana jest do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o całkowitej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora,

dotyczy papierów wartościowych (akcji lub obligacji), których nominał jednostki jest równy co najmniej 100 tys. Euro,,

ma całkowitą wartość w Unii mniejszą niż 100 tys. euro.

Informacje

Prospekt emisyjny to opracowane w standardowym formacie podsumowanie zawierające kluczowe informacje na temat:

podstawowych właściwości emitenta papierów wartościowych (np. przedsiębiorstwa emitującego), gwarantów (np. banku) i oferowanych papierów wartościowych lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, a także głównego powiązanego z nimi ryzyka,

ogólnych warunków oferty, w szczególności oszacowania kosztów, którymi emitent obciąży inwestora.

Emitent ponosi cywilną odpowiedzialność za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym. Informacje te muszą być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą pomijać żadnych faktów.

Zatwierdzenie i publikacja

Po zatwierdzeniu prospektu przez właściwy organ kraju pochodzenia w UE należy go opublikować (np. w krajowej gazecie o dużym nakładzie lub na stronie internetowej emitenta), a jego kopię należy przesłać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW).

Prospekt jest ważny przez okres do 12 miesięcy po jego zatwierdzeniu, pod warunkiem że jest aktualizowany i uzupełniany wymaganymi informacjami.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa miała być transponowana do prawa krajowego 1 lipca 2005 r. Dyrektywa zmieniająca (2010/73/WE) ma zastosowanie od 1 lipca 2012 r.

W zielonej księdze dotyczącej unii rynków kapitałowych, opublikowanej w lutym 2015 r., Komisja ogłosiła, że ma zamiar ponownie zbadać dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego, tak aby przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie firmy, mogły łatwiej pozyskiwać kapitał i przyciągać zagranicznych inwestorów.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2003/71/WE

31.12.2003

1.7.2005

Dz.U. L 345, 31.12.2003, s. 64-89

Akt(y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/11/WE

20.3.2008

-

Dz.U. L 76, 19.3.2008, s. 37-38

Dyrektywa 2010/73/UE

31.12.2010

1.7.2012

Dz.U. L 327, 11.12.2010, s. 1-12

Dyrektywa 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

Dz.U. L 331, 15.12.2010, s. 120-161

Dyrektywa 2013/50/UE

26.11.2013

26.11.2015

Dz.U. L 294, 6.11.2013, s. 13-27

Sprostowanie do dyrektywy 2013/50/UE

-

-

Dz.U. L 14, 18.1.2014, s. 35

Dyrektywa 2014/51/UE

23.5.2014

31.3.2015

Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1-61

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015

Top