Help Print this page 
Title and reference
Informowanie pasażerów o tożsamości przewoźnika i czarna lista przedsiębiorstw obarczonych ryzykiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Informowanie pasażerów o tożsamości przewoźnika i czarna lista przedsiębiorstw obarczonych ryzykiem

W katastrofie w Sharm-el-Sheikh w 2004 r. zginęło 148 osób, w większości europejskich turystów, co uzmysłowiło konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. W związku z tym niniejsze rozporządzenie ma na celu wprowadzenie obowiązkowych kontroli na ziemi oraz zobowiązanie państw Unii Europejskiej (UE) do uczestnictwa w szerszej wymianie informacji dotyczących bezpieczeństwa linii lotniczych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie pasażerom prawa do uzyskiwania informacji na temat tożsamości przewoźnika wykonującego przewóz, który zarezerwowali, wzmacniając jednocześnie obowiązek państw Unii Europejskiej (UE) do przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa. Samoloty przedsiębiorstw uznanych za niebezpieczne będą podlegały zakazowi wykonywania lotów, a nazwy tych przedsiębiorstw zostaną opublikowane w uniwersalnie dostępnym wykazie. Wykaz ten będzie opublikowany w Internecie i w Dzienniku Urzędowym.

Przepisy te stosuje się do:

  • wylotów z portu lotniczego na terytorium państwa członkowskiego, do którego stosuje się Traktat,
  • wylotów z portu lotniczego na terytorium państwa trzeciego i przylotów do portu lotniczego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewoźnik zawierający umowę ma siedzibę w UE,
  • wylotów z portu lotniczego na terytorium państwa trzeciego, w przypadku gdy lot stanowi część umowy przewozu zawartej w UE, a przewóz rozpoczyna się w UE.

Czarna lista niebezpiecznych linii lotniczych

W załączniku określono wspólne kryteria przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie UE. Przewoźnicy lotniczy będą wpisywani na czarną listę na podstawie następujących kryteriów:

  • dowody poważnych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa ze strony przewoźnika lotniczego,
  • brak zdolności (lub chęci) ze strony przewoźnika lotniczego do skorygowania niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa (brak przejrzystości lub niewystarczające działania),
  • brak zdolności (lub chęci) ze strony organów odpowiedzialnych za nadzorowanie przewoźnika lotniczego do skorygowania niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa (brak współpracy, niewystarczające zdolności itp.).

Państwa członkowskie publikują wykaz wszystkich przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lotów w ich przestrzeni powietrznej lub podlegających ograniczeniom w zakresie praw przewozowych ze względów bezpieczeństwa. Wykaz ten jest udostępniany pozostałym państwom członkowskim i Komisji. Komisja publikuje skonsolidowany wykaz tych przewoźników lotniczych. Ponadto co najmniej co trzy miesiące Komisja sprawdza, czy wskazane jest uaktualnienie czarnej listy w celu wpisania na nią lub wypisania z niej określonych przewoźników. W celu uaktualnienia wykazu państwa członkowskie oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) muszą przekazać Komisji wszystkie stosowne informacje.

Prawa pasażerów do informacji i zwrotu kosztów podróży

Aby pasażerowie linii lotniczych mogli wybierać lot w oparciu o większą wiedzę na temat przewoźnika wykonującego przewóz, należy umożliwić im uzyskanie informacji o tożsamości przewoźnika mającego wykonać przewóz w chwili dokonywania rezerwacji. Przewoźnik zawierający umowę zobowiązany jest do przekazania pasażerom informacji na temat tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz lub kilku takich przewoźników podczas dokonywania przez pasażerów rezerwacji, bez względu na jej formę. Pasażerowie muszą być ponadto informowani o każdej zmianie przewoźnika wykonującego przewóz – podczas odprawy lub najpóźniej przy wejściu na pokład.

Rozporządzenie przewiduje ponadto prawo pasażerów do uzyskania zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży, jeżeli przewoźnik, na którego lot dokonano rezerwacji, został następnie wprowadzony na czarną listę, co doprowadziło do odwołania danego lotu.

Kontekst

Nadzór nad bezpieczeństwem na całym świecie reguluje konwencja z Chicago o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. i opiera się on na standardach stworzonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO (EN) (FR)). Na mocy konwencji przewoźników lotniczych nadzoruje, zwłaszcza w zakresie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, ich kraj pochodzenia.

Na szczeblu europejskim procedury bezpieczeństwa oparte są na prawodawstwie unijnym, w szczególności na Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Jednak poza terytorium UE poziom bezpieczeństwa zależy od skuteczności procedur nadzoru obowiązujących w krajach trzecich. W tym kontekście dyrektywa 2004/36/WE zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa lotniczego dla samolotów przylatujących na terytorium UE, wylatujących z tego terytorium lub latających w obrębie UE przez określenie zharmonizowanego systemu kontroli dla samolotów z krajów trzecich korzystających z europejskich lotnisk.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005

16.1.2006

-

Dz.U. L 344 z 27.12.2005

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

9.9.2010

-

Dz.U. L 237 z 8.9.2010

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Czarna lista przedsiębiorstw obarczonych ryzykiem.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005 [Dz.U. L 84 z 23.3.2006].

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2010

Top