Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Swobodny przepływ pracowników

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Swobodny przepływ pracowników

Możliwość łatwego poruszania się obywateli europejskich i podejmowania przez nich pracy w innych krajach Unii Europejskiej (UE) jest jedną z czterech podstawowych zasad swobodnego przepływu osób zagwarantowanych w traktatach UE. Niniejsze rozporządzenie aktualizuje wcześniejsze przepisy i zapewnia przestrzeganie tej zasady w praktyce.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii

STRESZCZENIE

Swobodny przepływ pracowników przynosi korzyści osobom, które zdecydują się pracować w innych krajach UE, oraz przedsiębiorstwom, które ich przyjmują. Umożliwia to pracownikom poprawę ich sytuacji osobistej, a przedsiębiorstwom uzyskanie odpowiedzi na oferty zatrudnienia i niedobory umiejętności.

Ponieważ każda osoba mieszkająca w jednym kraju UE ma prawo do podjęcia pracy zarobkowej w innym kraju, pracodawcy mogą rozpowszechniać oferty zatrudnienia w całej UE i zawierać umowy z potencjalnymi pracownikami z wszystkich państw członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (EWG) nr 1612/68, które było wielokrotnie znacząco zmieniane od czasu uchwalenia wersji początkowej w październiku 1968 r. Zapewnia to sprawne działanie systemu przez zakazanie wszelkich form dyskryminacji pracowników pochodzących z innych krajów UE.

W szczególności rozporządzenia zakazuje:

  • oddzielnych procedur rekrutacji cudzoziemców, i
  • ograniczania zamieszczania ofert zatrudnienia lub nakładania szczególnych warunków, takich jak rejestracja w urzędach pracy osób pochodzących z innego kraju UE.

Podobnie jest nielegalne różnicowanie pracowników krajowych i pracowników z innych krajów UE pod względem warunków zatrudnienia dotyczących wynagrodzenia, zwolnienia i powrotu do pracy czy przywilejów socjalnych i podatkowych. Obie kategorie pracowników mają też równy dostęp do szkolenia w szkołach zawodowych i ośrodkach doskonalenia zawodowego.

Ta sama zasada dostępu do krajowego powszechnego systemu kształcenia, nauki zawodu i szkoleń zawodowych dotyczy również dzieci osoby, która pracuje lub pracowała w innym kraju UE.

Rozporządzenie uwzględnia pewne prawa socjalne. Pracownik zatrudniony w innym kraju UE ma prawo do tych samych potencjalnych korzyści związanych z dostępem do zasobów mieszkaniowych jak pracownicy krajowi i może wpisywać się na listy osób ubiegających się o mieszkania w regionie, w którym jest zatrudniony, jeśli takie listy istnieją.

Jeden wyjątek

Jedynym wyjątkiem od zasady niedyskryminacji jest kryterium językowe. Pracodawcy mogą wymagać od potencjalnych pracowników wystarczającej znajomości języka kraju, jeżeli jest to niezbędne ze względu na charakter oferowanego miejsca pracy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011

16.6.2011

-

Dz.U. L 141 z 27.5.2011

AKTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (Dz.U. L 328 z 28.11.2012)

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014

Top