Help Print this page 
Title and reference
Wzmocnienie przejrzystości informacji o emitentach papierów wartościowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wzmocnienie przejrzystości informacji o emitentach papierów wartościowych

Celem dyrektywy w sprawie przejrzystości jest ustanowienie takiego poziomu przejrzystości i jakości informacji, który będzie współmierny do ochrony inwestorów i efektywności rynkowej.

AKT

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma na celu poprawę jakości informacji przekazywanych inwestorom o emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych, znajdujących się lub działających w jednym z państw członkowskich. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do publikowania okresowych informacji finansowych przez cały rok obrotowy oraz stałego dostarczania informacji dotyczących posiadanego procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Dyrektywa w sprawie przejrzystości została odpowiednio zmieniona przez dyrektywę 2013/50/UE, która ma na celu w szczególności:

  • zmniejszenie obciążenia administracyjnego małych i średnich emitentów, tak by ułatwić im dostęp do kapitału,
  • zwiększenie skuteczności systemu dotyczącego przejrzystości, zwłaszcza w odniesieniu do ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa.

Rozporządzenie w sprawie nowej dyrektywy będzie mieć zastosowanie z chwilą jej transpozycji przez państwa członkowskie, nie później niż 26 listopada 2015 r.

Okresowe informacje finansowe

Okresowe informacje odnoszą się do sytuacji finansowej emitenta papierów wartościowych oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez emitenta. Emisji papierów wartościowych musi towarzyszyć ujawnienie rocznych sprawozdań finansowych, jak również okresowych sprawozdań finansowych (śródroczne sprawozdania zarządu), o ile wcześniej nie zostały opublikowane kwartalne sprawozdania finansowe.

Z jednej strony dyrektywa 2013/50/UE zniosłaobowiązek publikowania sprawozdania śródrocznego lub kwartalnego sprawozdania finansowego . Z drugiej strony sprawozdanie finansowe musi pozostać publicznie dostępne przez okres co najmniej dziesięciu miesięcy, nie jak uprzednio - pięciu miesięcy.

Informacja dotycząca posiadania znaczącego udziału w prawach głosu

Kiedy akcjonariusz nabywa lub zbywa akcje emitenta, które są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych i z których wynikają prawa głosu, musi poinformować emitenta o udziale w ogólnej liczbie głosów, które będzie posiadał po transakcji. Niniejsza zasada ma zastosowanie, jeżeli posiadany procentowy udział osiąga określone wartości progowe (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 i 75%) lub gdy spada poniżej tych wartości albo je przekracza. Ma to miejsce również w sytuacjach, gdy osoba fizyczna lub prawna ma prawo do nabycia, przekazania lub wykonania prawa głosu.

Dyrektywa 2013/50/UE rozszerza obowiązek zawiadamiania o przekroczeniu progu o instrumenty finansowe, które uprawniają do nabywania akcji o podobnym skutku gospodarczym. Aby określić przekroczenie progu, posiadacz musi wziąć pod uwagę akcje oraz inne instrumenty finansowe.

Zawiadomienie należy składać niezwłocznie i należy zawrzeć w nim nowy rozkład praw głosu, identyfikator akcjonariusza, datę zmiany oraz osiągnięty próg.

Sprawozdanie dotyczące płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowych

Jest to nowy środek wprowadzony na mocy dyrektywy 2013/50/UE. Dyrektywa zobowiązuje spółki giełdowe prowadzące działalność w przemyśle wydobywczym (ropa naftowa, gaz ziemny i minerały) oraz w branży hodowli lasów do deklarowania płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowych w państwach, w których prowadzą działalność w odrębnym sprawozdaniu sporządzanym corocznie.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2004/109/WE

20.1.2005

20.1.2007

Dz.U. L 390 z 31.12.2004

Akt(y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/22/WE

20.3.2008

-

Dz.U. L 76 z 19.3.2008

Dyrektywa 2010/73/UE

31.12.2010

1.7.2012

Dz.U. 327 z 11.12.2010

Dyrektywa 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

Dz.U. 331 z 15.12.2010

Dyrektywa 2013/50/UE

26.11.2013

26.11.2015

Dz.U. L 294 z 6.11.2013

Zmiana i kolejne poprawki do dyrektywy 2004/109/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dziennik Urzędowy L 340 z 22.12.2007).

Zalecenie Komisji 2007/657/WE z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy L 267 z 12.10.2007).

Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dziennik Urzędowy L 69 z 9.3.2007).

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2014

Top