Help Print this page 
Title and reference
Środki prawne: umowa dostawy, o roboty budowlane i usługi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Środki prawne: umowa dostawy, o roboty budowlane i usługi

Celem niniejszej dyrektywy jest wzmożenie gwarancji przejrzystości i braku dyskryminacji podczas przetargów realizowanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) w zakresie dostaw, robót budowlanych oraz usług. Dyrektywa zapewnia przedsiębiorstwom na poziomie równoważnym gwarancje prawne we wszystkich państwach członkowskich w dziedzinie środków odwoławczych.

AKT

Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma na celu zagwarantowanie efektywnego zastosowania postanowień dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi, nakładając na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia krajowych skutecznych i szybkich procedur odwoławczych w przypadku naruszenia tych postanowień. Procedury te są dostępne dla każdego podmiotu, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego, i w przypadku gdy taki podmiot doznał uszczerbku lub zagraża mu doznanie uszczerbku w wyniku domniemanego naruszenia przepisów.

Decyzje podejmowane przez instytucję zamawiającą w przypadku naruszeniu prawa wspólnotowego zamówień publicznych muszą stanowić przedmiot możliwie szybkiego i skutecznego postępowania odwoławczego. Procedury odwoławcze w każdym państwie członkowskim powinny obejmować przede wszystkim możliwość:

  • podjęcia, w możliwie jak najkrótszym terminie, w drodze zarządzenia tymczasowego, środków tymczasowych (takich jak zawieszenie procedury udzielania zamówienia publicznego),
  • uchylenia bezprawnych decyzji, w tym usunięcia dyskryminujących specyfikacji technicznych, ekonomicznych lub finansowych zawartych w zaproszeniu do składania ofert,
  • przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia.

Państwa członkowskie mogą uznać, że w przypadku gdy występuje roszczenie o odszkodowanie w związku z bezprawnym podjęciem decyzji, przedmiotowa decyzja musi być uprzednio uchylona przez organ mający niezbędne uprawnienia.

Terminy

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu odwoławczego, dyrektywa ustala określone terminy. Podpisanie umowy musi mieć miejsce przynajmniej piętnaście dni (lub dziesięć w przypadku wykorzystania drogi elektronicznej) po udzieleniu zamówienia. Tym samym prawo krajowe może przewidzieć okres minimum piętnastu dnia na wystosowanie odwołania (lub dziesięć w przypadku wykorzystania drogi elektronicznej) po udzieleniu zamówienia.

Jeśli państwa członkowskie przewidują termin wprowadzenia odwołania, musi wynosić on minimalnie 30 dni od opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia.

Przedstawienie odwołania może mieć miejsce jedynie w ciągu sześciu miesięcy po podpisaniu umowy.

Nieskuteczność

W nawiązaniu do niezależnego odwołania umowa może zostać uznana za nieskuteczną. Tym samym zobowiązania wynikające z umowy mogą zostać anulowane w sposób retroaktywny. Państwa członkowskie mogą wprowadzić sankcje za naruszenie przepisów poprzez kary finansowe lub skrócenie okresu obowiązywania umowy.

Mechanizm korygujący

Jeśli przed zawarciem umowy Komisja stwierdza, że w trakcie procedury udzielania zamówienia objętego dyrektywą nastąpiło rażące naruszenie prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych, może ona zażądać od danego państwa członkowskiego jego skorygowania.

Przegląd

Nie później niż dnia 20 grudnia 2012 r. Komisja dokona przeglądu wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 89/665/EWG

3.1.1991

21.12.1991

Dz.U. L 395 z 30.12.1989

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2007/66/WE

9.1.2008

20.12.2009

Dz.U. L 335 z 20.12.2007

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – On a comprehensive EU policy against corruption [COM(2003) 317 final – not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Na temat kompleksowej polityki UE przeciwko korupcji [COM(2003) 317 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]). Niniejszy komunikat stanowi podsumowanie tego, co zostało dokonane na szczeblu UE w zakresie zwalczania korupcji, oraz wskazuje konieczne usprawnienia, aby działania te stały się jeszcze bardziej skuteczne. Komisja ma na celu zminimalizowanie korupcji na każdym szczeblu i w sposób spójny wewnątrz instytucji UE, w państwach członkowskich oraz poza UE.

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2008

Top