Help Print this page 
Title and reference
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Niniejsze rozporządzenie ustanawia po raz pierwszy zasady mające na celu ujednolicenie na poziomie europejskim stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dzięki temu tego typu oświadczenia umieszczane na etykiecie, prezentacji produktów spożywczych, jak również w reklamie tego typu środków, będą musiały być klarowne, precyzyjne oraz uzasadnione naukowo.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne typu bez dodatku cukrów, nie zawiera tłuszczu, Wapń jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci itd. zostały ujednolicone na szczeblu europejskim, aby zagwarantować działanie rynku wewnętrznego i jednocześnie zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowane do wszystkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych wykorzystywanych w:

 • przekazach o charakterze komercyjnym (etykietach, prezentacjach i kampaniach reklamowych),
 • znakach towarowych oraz nazwach handlowych, które mogą być uznane za oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne.

Ma ono zastosowanie do oświadczeń dotyczących wszystkich typów środków spożywczych przeznaczonych dla końcowego konsumenta, w tym także środków przeznaczonych dla restauracji, szpitali, stołówek i innych zakładów zbiorowego żywienia.

Ochrona konsumenta

Prawodawstwo w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych chroni konsumenta, zakazując informacji, która:

 • jest niedokładna, mało zrozumiała lub wprowadzająca w błąd (np. błędnie przypisuje środkowi właściwości lecznicze, które nie mogą zostać zweryfikowane w sposób naukowy),
 • wywołuje wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i adekwatności odżywczej innych środków spożywczych,
 • zachęca lub toleruje nadmierne spożywanie jednego środka spożywczego,
 • zachęca do spożywania wybranego środka spożywczego, twierdząc lub sugerując, pośrednio lub bezpośrednio, że zrównoważone żywienie nie zapewnia wszystkich niezbędnych składników odżywczych,
 • odnosi się do zmian w funkcjonowaniu organizmu w sposób wzbudzający lub wykorzystujący lęk u konsumenta.

Obowiązkowe oświadczenie żywieniowe

Oznaczanie wartości odżywczej jest obowiązkowe dla produktów, które zawierają oświadczenie żywieniowe i/lub zdrowotne, oprócz ogólnych reklam danej kategorii żywności.

Zgodnie z dyrektywą 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych obowiązkowe oświadczenie żywieniowe powinno zawierać informacje dotyczące:

 • wartości energetycznej,
 • ilość tłuszczów, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli.

Ogólne warunki stosowania

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne muszą spełniać następujące warunki:

 • obecność, brak lub ograniczona zawartość składnika odżywczego lub składnika będącego przedmiotem oświadczenia musi mieć naukowo udowodnione korzystne działanie odżywcze lub fizjologiczne,
 • składnik odżywczy lub składnik będący przedmiotem oświadczenia jest obecny w ilości umożliwiającej osiągnięcie opisywanego działania odżywczego lub fizjologicznego,
 • składnik odżywczy lub składnik będący przedmiotem oświadczenia występuje w postaci pozwalającej na bezpośrednią konsumpcję,
 • szczegółowe warunki stosowania muszą być przestrzegane, np. składnik czynny (jak witaminy, błonnik itp.) musi być obecny w środku spożywczym w ilości wystarczającej, aby wywołać korzystne działanie.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są zabronione w przypadku napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 1,2%, z wyjątkiem oświadczeń odwołujących się do zmniejszonej zawartości alkoholu lub do zmniejszonej zawartości energetycznej napoju alkoholowego.

Szczegółowe warunki stosowania

Dozwolone są tylko oświadczenia żywieniowe wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Dopuszcza się porównawcze oświadczenia żywnościowe środków spożywczych należących do tej samej kategorii. Ponadto, jeśli oświadczenie odnosi się do obniżonej wartości energetycznej lub ilości składników odżywczych, może być stosowane tylko wówczas, gdy wartość energetyczna jest zmniejszona o przynajmniej 30% (25% w przypadku soli) w porównaniu z podobnym produktem.

Wyłącznie oświadczenia zdrowotne zgodne z ogólnymi i szczegółowymi przepisami rozporządzenia mogą być dopuszczone przez Komisję, która sporządziła listę dozwolonych oświadczeń (innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby i do rozwoju i zdrowia dzieci), zamieszczając ją w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 432/2012, zmienionego w czerwcu 2013 r.

Etykiety, prezentacje i reklamy zawierające oświadczenia zdrowotne muszą zawierać następujące informacje:

 • stwierdzenie wskazujące na znaczenie urozmaiconego i zrównoważonego żywienia oraz zdrowego trybu życia,
 • ilość środka spożywczego oraz poziom jego spożycia niezbędne do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie,
 • stwierdzenie skierowane do osób, które powinny unikać danego środka spożywczego,
 • ostrzeżenie dotyczące zagrożenia zdrowia w przypadku nadmiernego spożycia.

Niniejsze rozporządzenie zakazuje następujących oświadczeń zdrowotnych:

 • odnoszących się do szybkości (schudnij 3 kg w tydzień) lub wielkości obniżenia masy ciała (schudnij 3 kg),
 • tych, które informują, że szkodliwe dla zdrowia jest nieprzyjmowanie niektórych typów produktów spożywczych,
 • odwołujących się do konkretnego lekarza czy specjalisty w zakresie zdrowia bądź stowarzyszeń innych niż krajowe izby lekarskie tudzież aktywnie działające na polu zdrowia organizacje charytatywne,
 • sugerujących, że powstrzymane się od konsumpcji danego środka spożywczego może być szkodliwe dla zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym etykietowania środków spożywczych zakazane jest wszelkie odwoływanie się do właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi. Rozporządzenie zezwala natomiast na oświadczenia dotyczące ograniczenia zagrożeń zapadnięcia na chorobę, ale wniosek o zezwolenie na takie oświadczenie musi zostać zaakceptowany.

Wniosek o zezwolenie

Aby zezwolić na nowe oświadczenie zdrowotne lub zmienić istniejącą listę, producent składa wniosek w danym państwie członkowskim, które przekazuje go Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W oparciu o opinię EFSA Komisja podejmuje decyzję dotyczącą zastosowania.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

Dz.U. L 404 z 30.12.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 107/2008

4.3.2008

-

Dz.U. L 39 z 13.2.2008

Rozporządzenie (WE) nr 109/2008

4.3.2008

-

Dz.U. L 39 z 13.2.2008

Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011

12.12.2011

-

Dz.U. L 304 z 22.11.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1047/2012

29.11.2012

-

Dz.U. L 310 z 9.11.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci [Dz.U. L 136 z 25.5.2012] zmienione rozporządzeniem (UE) nr 536/2013 [Dz.U. L 160 z 12.6.2013].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady [Dz.U. z 19.4.2008] zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1169/2009 [Dz.U. L 314 z 1.12.2009].

Rozporządzenie określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby stworzyć wniosek o zezwolenie na oświadczenie zdrowotne. Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego oświadczenia zdrowotnego. Wniosek zawiera propozycję etykiety, warunki zastosowania, jak również dane naukowe pozwalające na uzasadnienie oświadczenia zdrowotnego.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014

Top