Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dokładne i oparte na badaniach naukowych oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Dokładne i oparte na badaniach naukowych oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Coraz więcej środków spożywczych jest etykietowanych i reklamowanych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów i ułatwienia im wyboru wprowadzane na rynek produkty muszą być bezpieczne i odpowiednio etykietowane.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

STRESZCZENIE

Coraz więcej środków spożywczych jest etykietowanych i reklamowanych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów i ułatwienia im wyboru wprowadzane na rynek produkty muszą być bezpieczne i odpowiednio etykietowane.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie, aby oświadczenia żywieniowe i zdrowotne umieszczane na etykietach, w prezentacjach lub reklamach środków spożywczych były zrozumiałe i oparte na badaniach ogólnie akceptowanych przez środowisko naukowe.

Istnieje wiele substancji, takich jak witaminy, minerały, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy i wyciągi ziołowe, które wywierają określone skutki żywieniowe lub fizjologiczne i mogą znajdować się w żywności oraz być przedmiotem oświadczenia. Niniejsze rozporządzenie zapewnia wysoki poziom ochrony konsumentów, dostarcza konsumentom wiedzę niezbędną do dokonania wyboru z pełną świadomością faktów, jak również tworzy równe warunki konkurencji w branży spożywczej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Komisja Europejska ustala profile składników odżywczych oraz warunki, które obowiązują przy posługiwaniu się oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, uwzględniając:

 • ilości składników odżywczych i innych substancji zawartych w żywności, takich jak:
  • kwasy tłuszczowe*,
  • nasycone kwasy tłuszczowe*,
  • izomery trans kwasów tłuszczowych*,
  • cukry,
  • sól;
 • rolę i znaczenie danego produktu spożywczego w sposobie żywienia populacji ogółem lub grup ryzyka, w tym dzieci;
 • obecność składników odżywczych, które zostały naukowo uznane za wywierające wpływ na stan zdrowia.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne nie mogą:

 • być nieprawdziwe, niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd;
 • budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa lub adekwatności odżywczej innej żywności;
 • zachęcać do nadmiernego spożycia;
 • sugerować, że zrównoważony i zróżnicowany sposób odżywiania się nie może zapewnić odpowiednich ilości składników odżywczych;
 • sugerować, że niespożycie danej żywności mogłoby mieć wpływ na zdrowie;
 • odwoływać się do szybkości lub wielkości obniżenia masy ciała;
 • odwoływać się do zaleceń poszczególnych lekarzy lub specjalistów w zakresie zdrowia.

Stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest dozwolone wyłącznie, jeśli na podstawie ogólnie uznanych danych naukowych potwierdzone zostało, że obecność lub brak albo też obniżona zawartość substancji w danej żywności ma korzystne działanie odżywcze lub fizjologiczne. Takie substancje muszą być w racjonalnych ilościach pod względem spożycia i w ilości, która zapewni pożądane działanie.

Oświadczenia żywieniowe będą dozwolone wyłącznie, jeśli na etykiecie znajdować się będą następujące informacje:

 • populacja docelowa oświadczenia;
 • stwierdzenie wskazujące na znaczenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia;
 • ilość i poziom spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie;
 • stwierdzenie skierowane do osób, które powinny unikać danego środka spożywczego (np. kobiety w ciąży);
 • ostrzeżenie w przypadku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze;
 • w przypadku oświadczeń odnoszących się do zmniejszania ryzyka choroby - stwierdzenie, że istnieje wiele czynników ryzyka choroby i że zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub go nie wywierać;
 • wszelkie inne ograniczenia lub wskazówki dotyczące stosowania.

Oświadczenia zdrowotne oparte na ogólnie zaakceptowanych danych naukowych, zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta mogą być stosowane bez uzyskania zezwolenia.

Suplementy w postaci płynnej zawierające ponad 1,2% objętości alkoholu nie mogą być opatrzone oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi z wyjątkiem informacji odnoszących się do zmniejszonej zawartości alkoholu lub też zmniejszonej wartości energetycznej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Producent musi złożyć wniosek do kraju Unii Europejskiej (UE), który przekaże taki wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Następnie Komisja Europejska podejmuje decyzję w zakresie stosowania oświadczenia na podstawie opinii EFSA.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 lipca 2007 r.

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach internetowych:

KLUCZOWE POJĘCIA

*Kwasy tłuszczowe: kwasy tłuszczowe to podstawowe jednostki cząsteczek tłuszczu. Zawierają węgiel, wodór i tlen.

*Nasycone kwasy tłuszczowe: im więcej atomów wodoru połączonych jest z każdym z atomów węgla, tym bardziej nasycony jest dany kwas tłuszczowy. Przykłady źródeł nasyconych kwasów tłuszczowych: olej kokosowy, potrawy z tłustych mięs oraz masło kakaowe.

*Izomery trans kwasów tłuszczowych: gdy kwasy nienasycone poddawane są procesowi uwodorniania (na przykład w celu wytworzenia margaryny), powstają izomery trans kwasów tłuszczowych. Proces uwodorniania został opracowany w celu zapobiegania jełczeniu tłuszczów. Występują często w wytwarzanym komercyjnie pieczywie.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

Dz.U. L 404, 30.12.2006, s. 9-25

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 107/2008

4.3.2008

-

Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 8-10

Rozporządzenie (WE) nr 109/2008

4.3.2008

-

Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 14-15

Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011

12.12.2011

-

Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18-63

Rozporządzenie (UE) nr 1047/2012

29.11.2012

-

Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 36-37

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 11-16)

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015

Top