Help Print this page 
Title and reference
Maksymalna zawartość niektórych środków trujących - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maksymalna zawartość niektórych środków trujących - EUR-Lex

Unia Europejska (UE) ustala maksymalne poziomy zawartości pewnych zanieczyszczeń, aby sprowadzić obecność tych substancji w artykułach spożywczych do możliwie najniższych poziomów, dopuszczanych przez dobre praktyki w sektorze produkcji i rolnictwa. Celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej narażonych grup ludności: dzieci, kobiet w ciąży itd.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych [Patrz akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Środki spożywcze, w których zawartość zanieczyszczeń jest większa niż podana w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie mogą zostać dopuszczone do obrotu (zob. załącznik).

Te zawartości maksymalne dotyczą części jadalnej środków spożywczych i mają zastosowanie także do przetworzonych lub złożonych, suszonych lub rozcieńczonych środków spożywczych, ewentualnie poprzez zastosowanie współczynnika zatężania czy rozcieńczania, lub przy uwzględnianiu proporcji dotyczących składników w produkcie złożonym.

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia objęte niniejszym rozporządzeniem obejmują:

  • azotany,
  • mykotoksyny (aflatoksyny, ochratoksyna A, patulina, deoksyniwalenol, zearalenon, fumonizyny, toksyny T-2 i HT-2),
  • metale (ołów, kadm, rtęć i cyna nieorganiczne),
  • monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD),
  • dioksyny i PCB,
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Zakazy mieszania

Środki spożywcze spełniające wymagania dla najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń nie mogą być mieszane z innymi produktami, które przekraczają te poziomy. Zgodnie z powyższym środki spożywcze będące przedmiotem sortowania lub innej fizycznej obróbki mającej na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia nie mogą być mieszane ze środkami spożywczymi przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi i spełniającymi wymagania dla najwyższych dopuszczalnych poziomów.

Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

Oznakowanie orzechów arachidowych, innych nasion roślin oleistych, orzechów w łupinach, owoców suszonych, ryżu i kukurydzy wprowadzanych do obrotu jako środki spożywcze, które muszą być poddane sortowaniu lub innej obróbce fizycznej przed spożyciem przez ludzi, musi zawierać informację: produkt, przed spożyciem przez człowieka lub użyciem jako składnik środka spożywczego, musi być poddany sortowaniu lub innej fizycznej obróbce w celu zmniejszenia zawartości aflatoksyn.

Ponadto oznakowanie orzeszków ziemnych, innych nasion roślin oleistych, produktów pochodnych z nasion roślin oleistych i zbóż musi wskazywać przewidywane przeznaczenie i zawierać kod identyfikacyjny partii. W przypadku braku wyraźnego wskazania, że nie są one przeznaczone do spożycia przez ludzi, stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.

W odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów azotanów w sałacie, stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy określone w załączniku dla sałaty uprawianej na otwartej przestrzeni (sałata gruntowa), z wyjątkiem sałaty uprawianej pod przykryciem (sałata szklarniowa) oznakowanej w ten sposób.

Odstępstwa

Niniejsze rozporządzenie przyznaje Finlandii i Szwecji odstępstwo pozwalające na wprowadzanie do obrotu łososia, śledzia, minoga rzecznego, troci i pstrąga oraz produktów z nich wytwarzanych, pochodzących z regionu Morza Bałtyckiego i przeznaczonych do spożycia na ich terytorium, w których poziom dioksyn i polichlorowanych bifenyli jest wyższy od poziomów określonych w rozporządzeniu. Podobne odstępstwo, obejmujące obrót łososiem dzikim, zostało przyznane Łotwie. Żaden z tych produktów nie może być wprowadzany do obrotu w innych państwach Unii Europejskiej. Produkty te muszą mieć stosowne oznakowanie, informujące konsumentów o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia.

Nadzór

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za monitorowanie poziomu azotanów w warzywach mogących zawierać znaczne ilości tych związków, w szczególności w zielonych warzywach liściastych i regularnie przekazują wyniki Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Zbyt zapasów

Niniejsze rozporządzenie umożliwia zbyt zapasów żywności, w której najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń są przekroczone, jeżeli produkty te zostały wprowadzone na rynek przed datą wejścia w życie odpowiednich limitów zanieczyszczeń.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006

9.1.2007

Stosowane od 1.3.2007

Dz.U. L 364 z 20.12.2006

Akty(y) zmieniający(e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1126/2007

30.9.2007

-

Dz.U. L 255 z 29.9.2007

Rozporządzenie (WE) nr 629/2008

23.7.2008

-

Dz.U. L 173 z 3.7.2008

Rozporządzenie (UE) nr 165/2010

9.3.2010

-

Dz.U. L 50 z 27.2.2010

Rozporządzenie (UE) nr 420/2011

20.5.2011

-

Dz.U. L 111 z 30.4.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1258/2011

23.12.2011

-

Dz.U. L 320 z 3.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1259/ 2011

23.12.2011

-

Dz.U. L 320 z 3.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 594/2012

26.7.2012

-

Dz.U. L 176 z 6.7.2012

Rozporządzenie (UE) nr 1058/2012

13.12.2012

-

Dz.U. L 313 z 13.11.2012

Rozporządzenie (UE) nr 1067/2013

20.11.2013

-

Dz.U. L 289 z 31.10.2013

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

POBIERANIE PRÓBEK I METODA ANALIZY

Rozporządzenie (UE) nr 252/2012 ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych [Dz.U. L 84 z 23.03.2012].

Rozporządzenie (WE) nr 333/2007 ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych [Dz.U. L 88 z 29.3.2007].

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2006 ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych [Dz.U. L 364 z 20.12.2006].

Rozporządzenie (WE) nr 401/2006 ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych [Dz.U. L 70 z 9.3.2006].

IMPORT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE [Dz.U. L 313 z 28.11.2009].

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2014

Top