Help Print this page 
Title and reference
Maksymalne limity pestycydów w żywności lub paszach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maksymalne limity pestycydów w żywności lub paszach

Wszelkie produkty żywnościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta w Unii Europejskiej (UE) są ograniczone najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości (NDP), jaki może wystąpić w ich składzie, w celu ochrony zdrowia zwierzęcego oraz ludzkiego. Rozporządzenie dotyczy wszystkich najwyższych dopuszczalnych poziomów stosowanych w różnych produktach żywnościowych i w paszach oraz określa najwyższy dopuszczalny poziom stosowany jako wartość wzorcową.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie określa najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, jakie mogą znajdować się w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego przeznaczonego do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDP) zawierają - z jednej strony - NDP specyficzne dla niektórych produktów żywnościowych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a - z drugiej strony - ogólny najwyższy stosowany poziom w sytuacji, gdy żaden szczególny NDP nie został określony.

Celem jest zapewnienie, że pozostałości pestycydów obecne w żywności nie stanowią niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia konsumentów oraz zwierząt.

Produkty uwzględnione

Rozporządzenie obejmuje wszystkie produkty żywnościowe przeznaczone dla ludzi lub zwierząt wyszczególnione w załączniku I.

Ustalone poziomy nie odnoszą się do produktów przeznaczonych do wysiewu lub sadzenia, do dopuszczonych badań substancji aktywnych, wytwarzania produktów innych niż żywność lub na eksport poza Unię Europejską (UE).

Poziomy wzorcowe oraz poziomy specyficzne

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów w żywności wynosi 0,01 mg/kg. Jest to ogólny najwyższy poziom stosowany odgórnie, co oznacza, że stosuje się go wtedy, gdy dla danego produktu lub typu produktu nie został ustalony w sposób specjalny NDP.

Specjalne NDP, które są wskazane w załączniku II, są w niektórych przypadkach wyższe od podanych poziomów ustalonych wzorcowo.

W niektórych przypadkach, mogą zostać ustalone tymczasowe NDP, które są podane w załączniku III. Tymczasowe NDP powinny być w szczególności ustalone w następujących przypadkach:

  • dla miodu lub naparów ziołowych,
  • w niektórych okolicznościach wyjątkowych związanych z zakażeniem przez środki ochrony roślin,
  • dla NDP krajowych, które nie są jeszcze ujednolicone,
  • w sytuacji, gdy nowe produkty są wpisane w załączniku I oraz gdy państwo członkowskie o to wnioskuje, w celu dysponowania odpowiednim czasem niezbędnym do przeprowadzenia zaawansowanej oceny naukowej oraz pod warunkiem, że nie zostało potwierdzone żadne ryzyko istniejące dla konsumenta.

Zabrania się rozcieńczania produktów, które nie spełniają ustalonych poziomów, za wyjątkiem niektórych produktów przetworzonych i/lub złożonych, wyszczególnionych przez Komisję (załącznik VI).

Wyjątki od poziomów

Niektóre substancje wyszczególnione przez Komisję (załącznik VII) mogą zostać dopuszczone nawet wtedy, gdy przekraczają ustalone dla nich NDP, pod warunkiem spełnienia następujących wytycznych:

  • produkty te nie są przeznaczone do bezpośredniego i natychmiastowego spożycia,
  • wdrożono kontrole mające na celu wyeliminowanie dostępności w/w produktów dla konsumenta,
  • inne państwa członkowskie oraz Komisja zostały poinformowane o podjętych działaniach.

W przypadkach wyjątkowych produkty, które nie spełniają ustalonych najwyższych poziomów przedstawionych w załącznikach II i III, mogą zostać dopuszczone przez państwo członkowskie, jeśli nie przedstawiają sobą żadnego niedopuszczalnego ryzyka. Państwo członkowskie jest zobowiązane do natychmiastowego poinformowania Komisji, pozostałych państw członkowskich oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o zaistniałej sytuacji w celu możliwie jak najszybszego ustalenia właściwych działań (tymczasowe NDP itp.).

Niektóre substancje aktywne nie podlegają żadnym najwyższym dopuszczonym poziomom pozostałości. Są to substancje obecne w niektórych produktach ochrony roślin, ocenione zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG (dotyczącą wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin), i dla których żadne NDP nie zostały uznane za konieczne. Są one zawarte w załączniku IV, który Komisja musi ustanowić w ciągu następujących dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Ustalenie, zmiana oraz usuwanie NDP

Aby środek ochrony roślin mógł zostać dopuszczony do obrotu, zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG , substancje aktywne w nim zawarte muszą podlegać ocenie w celu ustalenia limitu, powyżej którego ich koncentracja w produktach żywnościowych stanowi ryzyko dla ludzi oraz zwierząt.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedurę dotyczącą wniosków o ustalenie NDP. Są one przedstawiane państwu członkowskiemu, które przekazuje je następnie Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Ocena ryzyka należy do EFSA, który następnie wypowiada się w kwestii każdego nowego NDP, zmiany lub zamierzonego usunięcia (z wyjątkiem usunięcia z powodu odwołania zezwolenia danemu środkowi ochrony roślin). EFSA wydaje opinię zawierającą w szczególności najwyższy wykryty poziom oczekiwany dla kombinacji pestycyd/produkt, jak również ocenę ryzyka w przypadku przekroczenia dopuszczonej dawki dziennej.

Na podstawie opinii EFSA Komisja wydaje rozporządzenie, które ustala nowy NDP, modyfikuje lub usuwa istniejący NDP.

Kontrola NDP

Na podstawie wieloletnich planów wspólnotowych oraz krajowych aktualizowanych każdego roku państwa członkowskie wykonują kontrole pozostałości pestycydów, aby sprawdzić przestrzeganie ustalonych NDP. Kontrole te polegają w szczególności na pobieraniu próbek, poddawaniu ich analizie oraz identyfikacji pestycydów, które są w nich obecne, jak również poszczególnych poziomów ich pozostałości.

Kontekst

Przed wydaniem niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie stosowało swoje własne najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości pestycydów. Poprzednie prawodawstwo europejskie ustaliło najwyższe dopuszczalne poziomy różnych pestycydów w zależności od typu produktów: owoce i warzywa (dyrektywa 76/895/EWG), zboża (dyrektywa 86/362/EWG), żywność pochodzenia zwierzęcego (dyrektywa 86/363/EWG) oraz produkty pochodzenia roślinnego, w tym owoce i warzywa (dyrektywa 90/642/EWG). Niniejszym rozporządzeniem uchyla się wszystkie te dyrektywy, proponując zharmonizowane najwyższe dopuszczalne poziomy dla wszystkich produktów żywnościowych. Rozporządzenie zawiera ten sam poziom ochrony dla produktów żywnościowych przeznaczonych dla zwierząt. Po raz pierwszy wprowadzono wspólny najwyższy poziom na szczeblu europejskim dla wszelkich typów pestycydów bez podziału na poszczególne kategorie produktów żywnościowych.

Wykorzystanie substancji aktywnych w produktach ochrony roślin stanowi jedną z najbardziej właściwych metod ochrony roślin przez szkodliwymi organizmami. Użycie ich może jednakże wpłynąć na obecność pozostałości w produktach, do których się je stosuje, u zwierząt nimi karmionych oraz w miodzie produkowanym przez pszczoły, które są narażone na kontakt z tymi substancjami. Należy tym samym monitorować, aby poziomy tych pozostałości nie stanowiły niedopuszczalnego ryzyka dla ludzi oraz, w konkretnych przypadkach, zwierząt.

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt towarzyszy Komisji w podejmowaniu decyzji dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów stosowanych dla pozostałości pestycydów. W każdym państwie członkowskim odpowiednie władze krajowe są odpowiedzialne za kontakt z Komisją, EFSA, innymi państwami członkowskimi, jak również wszystkimi podmiotami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005

5.4.2005

-

Dz.U. L 70 z 16.3.2005

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 178/2006

22.2.2006

-

Dz.U. L 29 z 2.2.2006

Rozporządzenie (WE) nr 149/2008

1.9.2008

-

Dz.U. L 58 z 1.3.2008

Rozporządzenie (WE) nr 260/2008

8.4.2008

-

Dz.U. L 76 z 19.3.2008

Rozporządzenie (WE) nr 299/2008

10.4.2008

-

Dz.U. L 97 z 9.4.2008

Rozporządzenie (WE) nr 839/2008

31.8.2008

-

Dz.U. L 234 z 30.8.2008

Rozporządzenie (WE) nr 256/2009

28.3.2009

-

Dz.U. L 81 z 27.3.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 369/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Załączniki do rozporządzenia są bardzo często aktualizowane przez Komisję w drodze rozporządzeń wykonawczych w celu dostosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów w oparciu o opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta [Dz.U. L 269 z 13.10.2010].

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 [Dz.U. L 165 z 30.4.2004].

Oficjalne kontrole przeprowadzone w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem unijnym w zakresie paszy dla zwierząt oraz żywności, jak również przepisów dotyczących zdrowia oraz dobrostanu zwierząt.

Dyrektywa 2002/63/WE [Dz.U. L 187 z 16.7.2002].

Wspólnotowe metody pobierania próbek do oficjalnych kontroli pozostałości pestycydów na oraz w produktach pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2014

Top