Help Print this page 
Title and reference
Pozostałości pestycydów w żywności dla ludzi i w paszy dla zwierząt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pozostałości pestycydów w żywności dla ludzi i w paszy dla zwierząt

Wszelkie środki spożywcze przeznaczone do spożycia dla ludzi lub zwierząt w Unii Europejskiej (UE) podlegają normom w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w ich składzie w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Prawo UE reguluje limity mające zastosowanie w odniesieniu do różnych produktów żywnościowych i ustanawia maksymalne limity.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG

STRESZCZENIE

Wszelkie środki spożywcze przeznaczone do spożycia dla ludzi lub zwierząt w Unii Europejskiej (UE) podlegają normom w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w ich składzie w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Prawo UE reguluje limity mające zastosowanie w odniesieniu do różnych produktów żywnościowych i ustanawia maksymalne limity.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa maksymalne ilości pozostałości pestycydów dopuszczalne w produktach pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP), określane przez Komisję Europejską, obejmują:

1.

NDPP, które są szczegółowe dla określonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta,

2.

ogólny limit mający zastosowanie, gdy nie ustanowiono żadnych szczegółowych NDPP (poziom wzorcowy wynoszący 0,01 mg/kg).

NDPP dla wszystkich upraw i pestycydów można znaleźć w bazie danych NDPP Komisji Europejskiej.

Produkty spożywcze objęte rozporządzeniem

Przepisy obejmują wszystkie produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta wymienione w załączniku I.

Produkty te nie podlegają ustanowionym limitom, jeśli są przeznaczone:

do wysiewu lub sadzenia,

do dozwolonych badań substancji czynnych,

do wytwarzania produktów niespożywczych lub

na eksport.

Wyjątki

Określone substancje wymienione przez Komisję (załącznik VII) mogą być dozwolone, nawet gdy przekraczają ich NDPP, jeżeli spełniają następujące warunki:

produkty te nie są przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji,

przeprowadza się odpowiednie kontrole w celu zapewnienia, że takie produkty nie są udostępniane konsumentowi,

inne kraje UE oraz Komisja są informowane o podjętych środkach.

Ocena bezpieczeństwa

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) odpowiada za ocenę bezpieczeństwa nowych wniosków w sprawie NDPP. Ocenę przeprowadza się na podstawie ich toksyczności, maksymalnych poziomów w odniesieniu do żywności oraz diety konsumentów. Na podstawie opinii EFSA Komisja wydaje rozporządzenie w celu ustanowienia nowego NDPP lub zmiany bądź usunięcia NDPP już istniejącego.

Pobieranie próbek

Unia Europejska dysponuje programem, który co roku sprawdza uzgodnioną wcześniej listę produktów w celu zapewnienia ich zgodności z NDPP pestycydów.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 5 kwietnia 2005 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i na stronie internetowej EFSA.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005

5.4.2005

-

Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1-16

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 119 z 23.4.2014, s. 44-56)

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015

Top