Help Print this page 
Title and reference
Bezpieczeństwo produktów: przepisy ogólne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo produktów: przepisy ogólne

Unia Europejska pragnie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentom kupującym towary dopuszczone do obrotu w Europie.

AKT

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

STRESZCZENIE

Unia Europejska pragnie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentom kupującym towary dopuszczone do obrotu w Europie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Wymaga od przedsiębiorstw zapewnienia, że towary dopuszczone do obrotu są bezpieczne oraz podjęcia działań naprawczych, w przypadku gdy okaże się, że jest inaczej.

Wprowadza unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych*. Dzięki temu organy krajowe mogą niezwłocznie informować o wszelkich środkach podjętych w celu wycofania takich produktów z obrotu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Produkty wprowadzane na unijny rynek muszą być bezpieczne.

Powinny zawierać informacje, które umożliwiają ich identyfikację, np. nazwę producenta i odniesienie do produktu. Tam, gdzie jest to konieczne, aby produkty były używane w sposób bezpieczny, produkty powinny zawierać ostrzeżenia i informacje o wszelkich zagrożeniach, które ze sobą niosą.

Produkt uważany jest za bezpieczny, jeżeli spełnia szczególne wymogi krajowe lub normy unijne. Jeżeli takie wymogi lub normy nie istnieją, ocena bezpieczeństwa powinna opierać się na:

wytycznych Komisji,

najlepszych praktykach w danym sektorze,

poziomie wykonania i zastosowanej technologii,

możliwych oczekiwaniach konsumentów.

Krajowe organy egzekwowania prawa mają prawo monitorować bezpieczeństwo produktów i podejmować odpowiednie działania przeciwko artykułom niebezpiecznym.

Zarządzany przez Komisję system szybkiej wymiany informacji daje organom krajowym możliwość szybkiego ostrzegania swoich odpowiedników o produktach stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Istnieją też oddzielne systemy dotyczące żywności, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Korzystając z systemu szybkiego ostrzegania, organy krajowe powinny przedstawić informacje identyfikujące dany artykuł i jego dostępność w innych częściach Europy, szczegóły dotyczące zagrożeń, jakie ze sobą niesie, oraz wszelkie działania podjęte w celu ochrony społeczeństwa.

Komisja może podjąć pilne działania na skalę ogólnoeuropejską trwające do jednego roku (z możliwym przedłużeniem), jeżeli konkretny produkt stanowi poważne zagrożenie.

Przepisy te nie dotyczą antyków ani artykułów wymagających naprawy lub renowacji.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE DYREKTYWA?

Dyrektywa weszła w życie 15 stycznia 2002 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Produkt: dowolny nowy, używany lub odnowiony artykuł przeznaczony do wprowadzenia do obrotu lub wobec którego istnieje prawdopodobieństwo, że będzie używany przez konsumentów.

Więcej informacji można znaleźć w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2001/95/WE

15.1.2002

15.1.2004

Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4-17

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 765/2008

1.1.2010

-

Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30-47

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14-92

AKTY POWIĄZANE

2010/15/UE: Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) (Dz.U. L 22, 26.1.2010, s. 1-64)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. C 38 z 17.2.2009, s. 11-14)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów(COM(2008) 905 wersjaostateczna z 14.1.2009)

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylające dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (COM(2013) 78 final z 13.2.2013)

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/EC, 2011/65/UE, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (WE) nr 764/2008 i (WE) nr 765/2008 (COM(2013) 75 final z 13.2.2013)

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top